Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1510: Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Carl Petter Opsahl (Carl.Petter.Opsahl@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi

Generell informasjon

Hva innebærer det å være prest i vår tid? Hvordan kan presten forstå og utøve sin rolle som leder, forkynner og sjelesørger? Hva innebærer det å være kirke? Og hvordan kan et empirisk materiale inngå i produksjonen av ny teologisk kunnskap?
TEOL1510 gir en innføring i prestetjenestens identitet og oppgaver. Emnet er fordelt på disiplinene ekklesiologi og pastoralteologi, homiletikk og sjelesorg. Disse belyses fra teologiske, empiriske, historiske, håndverksmessige og identitetsskapende perspektiver. Dessuten får studentene stifte bekjentskap med praktisk teologi som forsknings- og profesjonsfag.
Ekklesiologi og pastoralteologi omfatter flere disipliner: Ekklesiologi og embetsteologi, spiritualitet, profesjonsteori og ledelsesteori. Studentene inviteres til å reflektere kritisk og konstruktivt over kontinuitet og endring i kirke og kirkelig profesjonsutøvelse.
Homiletikk og sjelesorg omhandler mangfoldige pastorale praksiser med lang historie. Studentene blir kjent med disse aktivitetenes historiske og empiriske kontekst, og deres teologiske begrunnelser. Emnet legger til rette for begynnende øving med forkynnelse og sjelesorg.
Emnet gir innføring i arbeid med teori og metode for å arbeide empirisk innen det praktisk-teologiske feltet. Emnet har et mangfold av undervisningsformer og studiekrav: Studietur, refleksjonsnotater, metodeseminar og annen seminarundervisning, feltarbeid, faglig oppgave, og et avsluttende tverrfaglig faglig seminar.

Overlappende emner

TEOL1510 Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi overlapper fullstendig med TEOL1540 Innføring i praktisk teologi med praksis. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har TEOL1540 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1510 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få godkjent emnet skal studentene innen fastsatte frister ha fått godkjent følgende studiekrav (se Canvas for nærmere beskrivelse):
 • Refleksjonsnotat i spiritualitet, 800 - 1200 ord.
 • Refleksjonsnotat i homiletikk, 800 - 1200 ord.
 • Refleksjonsnotat i sjelesorg, 800 - 1200 ord.
 • Empirisk oppgave, skrevet etter detaljert mal, 2000 – 2400 ord.
 • Kunnskaps- og refleksjonsprøve av to timers varighet. Prøven består av én del kortere faktaspørsmål, og én del reflekterende oppgaver.
 • Delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.
 • ha godkjent oppmøte i undervisningen. Det er krav om 100 % oppmøte, men emneansvarlig kan godkjenne inntil 25 % fravær etter begrunnet søknad. 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL1510 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått»/ «ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Emnet som helhet
GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:
Reflektere over sammenhengen mellom kunnskapsstoffet i emnet og egen mulige prestetjeneste.
Reflektere over, og nyttiggjøre seg, tilbakemeldinger og veiledning i emnet.
 
Ekklesiologi og pastoralteologi
KUNNSKAP
Studenten har:
Kunnskap om Den norske kirkes oppbygging og virksomhet, og kjennskap til mangfoldet av tros- og livssynssamfunn i Norge.
Kunnskap om religion i offentligheten
Kjennskap til kristen spiritualitet.
Kjennskap til prestetjeneste som samspill med andre, og viktigheten av kroppslig tilstedeværelse og stemmebruk.
Kjennskap til empiriske metoder i praktisk-teologisk arbeid.
Oversikt over prestetjeneste som profesjonsutøvelse og bidragsyter til ledelse.
Oversikt over praktisk teologi som fag.
FERDIGHETER
Studenten kan:
Reflektere over egne erfaringer med kristen spiritualitet, i lys av litteraturen i emnet.
Delta i aktiviteter som utfordrer til samspill med andre, og reflektere over disse.
Gjennomføre et avgrenset empirisk prosjekt med praktisk-teologisk tema.
Gi, og ta imot, veiledning på faglig oppgave.
 
Sjelesorg
KUNNSKAP
Studenten har:
Kunnskap om sjelesørgeriske kompetanseområder.
Kjennskap til sjelesørgeriske praksiser i den lokale menighet.
Oversikt over narrativ tilnærming i sjelesorg.
FERDIGHETER
Studenten kan:
Reflektere over egen rolle som samtalepartner i sjelesørgerisk kontekst.
Vurdere, drøfte og analysere utfordringer i den sjelesørgeriske samtale.
 
Homiletikk
KUNNSKAP
Studenten har:
Kunnskap om prekenarbeid som prosess og pastoral praksis.
Oversikt over teologiske, historiske, retoriske og empiriske perspektiver på prekenen som praksis.
FERDIGHETER
Studenten kan:
Arbeide reflektert med de ulike oppgavene i forberedelsen og gjennomføringen av en preken.
Reflektere over egen rolle som predikant.
Reflektere over teologien som formuleres i studentens egen prekenprosess.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Bergem, A. (2008). "Som epler av gull-": En bok om kristen sjelesorg (Vol. 1, s. 67-116). Oslo: Kolofon. Bibliotek
 • Christoffersen, J. T. (2017). Kompendium i kirkekunnskap. Oslo: MF. (Se Canvas)
 • Danbolt, L. J., Grung, A. & Stifoss-Hansen, H. (2016). Sjelesorg på plass: På sporet av dagens sjelesorgpraksis i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, 33(1), s. 28-43. Bibliotek (Kompendium).
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), s. 84-95. Bibliotek (Kompendium).
 • Engedal, L. G. (2003). Mange fortellinger - ett liv: Momenter til belysning av narrativ teori. Tidsskrift for sjelesorg, 23(3), s. 165-179. Bibliotek (Kompendium).
 • Halstensen, K. (2013). Hvordan blir tillit til: Om tilknytningsteori som nøkkel til å forstå dynamikken mellom tillit og mistillit i relasjonsdannelse. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 81-100). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Johannessen, A., Christoffersen, L. & Tufte, P. A. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (5. utg., s. 31-67, 127-159). Oslo: Abstrakt. Bibliotek (Kompendium)
 • Okkenhaug, B. (2002). Når jeg ser ditt ansikt: Innføring i kristen sjelesorg (s. 47-121). Oslo: Verbum. Bibliotek
 • Saxegaard, F. (2018). Homiletikk til å begynne med. Oslo: MF. (Se Canvas)
 • Saxegaard, F. (2019). Pastoralteologi for prestespirer. Oslo: MF. (Se Canvas)

> PDF-versjon for utskrift