Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1451: Pentekostal teologi og spiritualitet

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Terje Hegertun (Terje.Hegertun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste I

Generell informasjon

TEOL 1451 Pentekostal teologi og spiritualitet tar for seg en sentral gren av den verdensvide kirke i det 21. århundre. Det gir innføring i en pentekostal tilnærming til teologisk tenkning. Emnet er opptatt av hva som særpreger pinsekristendommens spiritualitet og dogmatiske hovedposisjoner og det legger vekt på forståelsen av pneumatologi og tolkningen av Åndens gaver og frukter.
 
Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å begynne på emnet, men institusjonen anbefaler at studentene knyttes til et bachelorløp i enten teologi eller kultur- og samfunnsfag - fordypning kristendom/RLE. Emnet bør tas i for- eller etterkant av TEOL1450 Pentekostal tro i historisk og aktuelt perspektiv. Disse to emnene bør sees i sammenheng.
 
Undervisning gis i form av forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur, kildetekster og eventuell annen ressurslitteratur. Relevant studiemateriell legges ut i Canvas.
 

Overlappende emner

Med KRL110 reduseres dette emnet med 5 studiepoeng.

Studiekrav

Studenten skal for å få avsluttende vurdering og i tilknytning til undervisningen:
 • levere og få godkjent essay (1500-2000 ord). Tema avtales med faglærer.
 • delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
 
 
 

Avsluttende vurdering

Emnet har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
 
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.
 
 

Læringsutbytte etter fullført emne

Studentene skal etter fullført emne ha
 • kjennskap til sentrale elementer i pentekostal teologi: bibelsyn, soteriologi, pneumatologi, dåp, ekklesiologi, missiologi og eskatologi
 • god kunnskap om pentekostal spiritualitet med særlig vekt på ulike tilnærminger til helbredelse og åndsfylde
 • evne til å reflektere over pinsebevegelsens/den karismatiske bevegelsens forhold til andre kirkers teologi og spiritualitet
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Andersen, Ø. G. & Årdal, Ø. (1993). Pinsebevegelsen. I P. Borgen & B. Haraldsø (Red.), Kristne kirker og trossamfunn (s. 243-257). Trondheim: Tapir. Bibliotek (Kompendium)
 • Engelsviken, T., Hanssen, O. C. & Sannes, K. O. (1981). Den Hellige Ånd i kirkens liv (s. 18-32, 91-113). Oslo: Luther. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegertun, T. (2014). Nådegaver og naturgaver - noen refleksjoner i lys av pentekostal teologi. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 41(4), s. 311-322. Bibliotek (Se Canvas).
 • Hegertun, T. (2010). Vi tror på Bibelen og vedkjenner oss den apostoliske trosbekjennelsen: Pinsebevegelsen i forholdet til skrift og bekjennelse. I T. Austad, T. Engelsviken & L. Østnor (Red.), Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv (s. 237-249). Trondheim: Tapir akademisk. (Kompendium)
 • Hegertun, T. (2015). Thomas Ball Barratt and "the spirit of unity". Journal of the European Pentecostal Theological Association, 35(1), s. 34-47. Bibliotek (Se Canvas).
 • Hegertun, T. (2013). Bridge over troubled water?: Rebaptism in a nordic context - reflections and proposals. Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies, 35(2), s. 235-252. Bibliotek (Se Canvas). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Kärkkäinen, V.-M. (2002). An introduction to ecclesiology: Ecumenical, historical & global perspectives (s. 68-78). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Macchia, F. D. (2009). Baptized in the Spirit: Towards a global theology of Spirit baptism. I V.-M. Kärkkäinen (Red.), The Spirit in the world: Emerging pentecostal theologies in global contexts (s. 3-20). Grand Rapids: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Macchia, F. D. (1999). The struggle for global witness: Shifting paradigms in pentecostal theology. I M. W. Dempster, B. D. Klaus & D. Petersen (Red.), The Globalization of pentecostalism: A religion made to travel (s. 8-29). Oxford: Regnum. Bibliotek (Kompendium)
 • Rudmoen, R. (1982). Den kristne dåp. I T. [. a. Hegertun (Red.), Pinsebevegelsen i Norge 75 år, 1907-1982 [jubileumskonferansen i tekst og bilder] (s. 109-116). [Oslo]: Filadelfiaforl. Bibliotek (Kildelitteratur) (Kompendium)
 • Sæther, K.-W. & Tangen, K. I. (Red.) (2015). Pentekostale perspektiver. Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Tangen, K. I. (1993). Guds rike og kirkens helbredende tjeneste: En presentasjon og vurdering av John Wimbers forståelse av kirkens helbredende tjeneste med vekt på fysisk helbredelse (s. 8-59). Oslo: [Forfatteren]. (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift