Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1450: Pentekostal tro i historisk og aktuelt perspektiv

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Litteratur 


Emneansvarlig:Terje Hegertun (Terje.Hegertun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste I

Generell informasjon

Pentekostal tro i historisk og aktuelt perspektiv tar for seg en viktig strømning innenfor kristendommen i det 20. århundre. Den regnes gjerne som «den fjerde store gren» av den globale kirke, ved siden av den ortodokse, katolske og reformatoriske. Som trosfellesskap finnes pinsekristendommen over hele verden, men den vokser særlig sterkt i den ikke-vestlige del av verden. Dette emnet gir oversikt over framveksten av bevegelsenes historie fram til i dag og gir et overgripende bilde av hva som særpreger pentekostal tro som teologisk tradisjon.
 
Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å begynne på emnet, men institusjonen anbefaler at studentene knyttes til et bachelorløp i enten teologi eller kultur- og samfunnsfag - fordypning kristendom/RLE
 
Undervisning gis i form av forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og eventuell annen ressurslitteratur. Relevant studiemateriell legges ut i Canvas.

Overlappende emner

Med KRL 110 reduseres dette emnet med 5 studiepoeng.
 

Studiekrav

Studenten skal for å få avsluttende vurdering og i tilknytning til undervisningen:
 • delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.
 

Mål

MÅL
Studentene skal etter fullført emne ha
 • god kunnskap om de sosiale, kulturelle og religiøse faktorer for pinsebevegelsens historiske framvekst og utvikling de siste 100 årene, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kjennskap til pentekostal tro som globalt vekstfenomen og hvilke spesielle utfordringer denne trostradisjonen står overfor av teologisk, etisk og økumenisk art
 • kjennskap til den karismatiske bevegelses historiske fremvekst og dens forhold til pinsebevegelsen
 • evne til å reflektere over likheter og forskjeller mellom denne trostradisjonen og andre kirkers profil og særpreg
 
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Anderson, A. (2014). An introduction to pentecostalism: Global charismatic Christianity (2 utg.). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek
 • Bloch-Hoell, N. E. (1956). Pinsebevegelsen: En undersøkelse av pinsebevegelsens tilblivelse, utvikling og særpreg med særlig henblikk på bevegelsens utforming i Norge (s. 10-35, 110-138). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)
 • Cox, H. (1996). Fire from heaven: The rise of pentecostal spirituality and the reshaping of religion in the twenty-first century (s. 81-122, 299-321). London: Cassell. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegertun, T. (2008). Pinsebevegelsen og økumenikk. I K. O. Sannes & E. Grandhagen (Red.), Med Kristus til jordens ender: Festskrift til Tormod Engelsviken (s. 155-164). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Jonson, J. (2008). Ekumenik på världens villkor: Kyrkornas världsråd i den ekumeniska rörelsen efter Uppsala 68 (s. 127-144). Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Lie, G. (2002). Helbredelse ved tro: Fra Möttlingen til Tulsa - et historisk overblikk. Refleks: Med karismatisk kristendom i fokus, 1(2), s. 3-19. Bibliotek (Kompendium).
 • Lie, G. (2008). Norsk karismatisk fornyelse - en kortfattet historikk. Refleks: Med karismatisk kristendom i fokus, 7(1), s. 63-77. Bibliotek (Kompendium).
 • Miller, D. E. & Yamamori, T. (2007). Global Pentecostalism: The new face of Christian social engagement (s. 15-38). Berkeley: University of California Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Synan, V. (1997). The Holiness-Pentecostal tradition: Charismatic movements in the twentieth century (2. utg., s. 22-106, 129-166, 187-298). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift