Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1110: Hebraisk 1: Grunnelementer

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Andrew Donald Wergeland (Andrew.Wergeland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

For å studere Det gamle testamente må man gjøre bruk av hebraisk språk. Gjennom arbeid med språket blir man mer fortrolig med den livsverden og de tenkemåtene tekstene sprang ut av og talte inn i. Arbeidet gir også innsikt i problemer og utfordringer knyttet til det å oversette og tolke bibeltekster. Gjennom kjennskap til en vitenskapelig utgave av Det gamle testamente får man videre innsikt i den historiske overleveringen bak tekstene og den karakteren disse har. Tekstene i hebraiskpensumet er valgt ut blant annet med sikte på bibel- og GT-studiet. Hebraisk blir studert med omfattende bruk av nyere informasjonsteknologi. Læringsmålene i faget tar utgangspunkt i at denne teknologien er tilgjengelig både under språkstudiet og i senere arbeid med bibeltekster.
 
I dette emnet opparbeider studenten et grunnlag for hebraiskspråklig tekstarbeid. Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi.

Overlappende emner

TEOL1110 Hebraisk 1: Grunnelementer overlapper fullstendig med HE159 Bibelhebraisk og TEOL1121 Bibelhebraisk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har HE159 eller TEOL1121 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1110 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

 
Enten
 • bestå 75 % av leksjonsprøvene. Leksjonsprøvene er knyttet til læringsmålene for den enkelte uke, og kan omfatte både grammatikk og gloser. De vurderes med godkjent/ikke godkjent
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
eller
 • bestå en semesterprøve. Prøven vurderes med godkjent/ikke godkjent. 
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, vil ikke få godkjent emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering er basert på godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til de viktigste elementene i hebraisk grammatikk
 • kjennskap til hebraisk skrift og transkripsjon
 • kjennskap til bruk av leksikon og eksegetisk programvare
 • et grunnleggende ordtilfang på 103 ord
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • lese hebraisk tekst
 • arbeide med en vitenskapelig tekstutgave av Det gamle testamente

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Logos: Academic essentials (Vol. Nyeste). Bellingham, Washington: Faithlife, LLC.
 • Brown, F., Driver, S. R. & Briggs, C. A. (1996). The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. Peabody, Mass.: Hendrickson. Bibliotek
 • Elliger, K., Rudolph, W. & Kittel, R. (Red.) (1967). Biblia Hebraica Stuttgartensia quae antea ... ediderat R. Kittel (Ed. funditus renovata utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung. Bibliotek
 • Wergeland, A. D. (2016). Bibelhebraisk grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift