Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TE607: Kristendommens kulturhistorie

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Kristin Bliksrud Aavitsland (Kristin.B.Aavitsland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste E

Generell informasjon

Emnet TE607 er et valgemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. Emnet legger vekt på å se kristendommen i et historisk perspektiv i forhold til samfunn og kulturhistorie. Emnet vil særlig ta for seg felt der kristendommen gjennom historien har satt et avgjørende preg på vår vestlige kultur.
Emnet gir en oversikt over kristendommens idé- og kulturhistorie i Vest-Europa fra det romerske imperiet frem til tidligmoderne tid. Undervisningen belyser og problematiserer hvordan «den kristne arven» er blitt etablert og har fått betydning på forskjellige områder, og hvordan kristendommens utvikling henger nøye sammen med den generelle samfunns- og kulturhistorien i den vestlige verden. Emnet behandler ulike kilder, som litterære og politiske tekster, bildekunst og arkitektur, og undersøker ideer og praksisers tradisjon og påvirkning, resepsjon og omforming.
Valgemnet TE607 har frivillig studietur til Roma med egenandel.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studentene
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
For å få hjemmeeksamen som avsluttende vurdering må studentene:
 • delta i minst 75 % av undervisningen
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Studentene som har oppfylt alle studiekravene, kan få hjemmeeksamen (1 uke) som vurderingsform. Hjemmeeksamen skal være på 4000-5000 ord over et oppgitt emne. Ved innlevering må man godta en erklæring om at arbeidet er gjennomført selvstendig og at alle kilder er ført opp.
 
Emnet har også skriftlig eksamen (6 timer) som vurderingsalternativ. Studenten må senest én uke før skriftligeksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • inngående kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av vesteuropeisk kristendom fra antikken til den tidlige moderniteten
 • god kunnskap om kristendommens historieforståelse
 • god kunnskap om hvordan religiøse bilder, litterære tekster, byggverk og andre estetiske uttrykk er kilder til å forstå kristendommens utvikling og dens betydning for den vestlige kulturarv
FERDIGHETER
Studenten kan
 • bruke teorier om kulturelt minne og kulturarv til å analysere en faglig problemstilling
 • reflektere kritisk over forskjellen mellom kulturelt minne og historie
 • reflektere kritisk over hva det innebærer at kristendommen utvikles i en konkret sosial, kulturell og idémessig kontekst
 • lese og analysere utvalgte originalverk, tekstlige eller visuelle
 • beherske grunnleggende historisk metode
 • referere til faglige kilder på en god og redelig måte, i henhold til gjeldende referansestandard

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til den oppførte litteraturen skal studentene lese noen kildetekster i utval (15-20 sider). Disse tekstene blir distribuert av lærerne i løpet av semesteret.

> PDF-versjon for utskrift