NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TE2650: Prosjektarbeid i interkulturell kontekst med bacheloroppgave

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Roar G. Fotland (Roar.G.Fotland@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn

Generell informasjon

Emnet TE2650 er et tverrfaglig emne på fordypningsnivå. Det tilbys av Menighetsfakultetet (MF) i samarbeid med Makumira University (MU) i Tanzania og Kristen Idrettskontakt (KRIK) / Christian Sports Contact (CHRISC). Emnet kan tas av studenter som har årsstudium i kristendom/RLE, årsstudium i samfunnsfag eller årsstudium i interkulturell kommunikasjon fra MF, eller annen relevant utdanning.
 
I emnet inngår et studieopphold på 10-12 uker i Øst-Afrika (fra ca. 1. februar), inkludert prosjektarbeid i et misjons-/bistandsprosjekt i regi av CHRISC, og bacheloroppgave.
 
Emnet skal gi studentene økt forståelse for kirkens globale identitet, og innsikt i og forståelse for et konkret internasjonalt bistands-/misjonalt engasjement. Studentene vil få teoretisk kunnskap om og praktisk erfaring med å jobbe i en flerkulturell prosjektgruppe med et konkret prosjekt. Bacheloroppgaven skal knyttes til det aktuelle prosjektarbeidet.
 
Studentene betaler selv alle utgifter, men det er knyttet særlig støtte fra Statens lånekasse til studiet (bl.a. reisestøtte). Gjennomføringen av emnet forutsetter minst to egnede deltakere.
 
Emnet har tre sammenvevde komponenter:
 • Bacheloroppgave: Dette er emnets hovedkomponent. Forberedelse til skrivingen skjer fra semesterstart ved MF. Hovedveileder er knyttet til MU.
 
 • Innføringsdel: Kunnskap om samfunn, kultur og kirke/misjonshistorie i landet/regionen der prosjektet finner sted. Innføringsdelen gjennomføres på MU.
 
 • Deltakelse i prosjektarbeid: Prosjektet vil være et reelt misjons-/bistandsprosjekt. Praksis skjer under veiledning av KRIK/CHRISC.
 
Studenter som ønsker å ta emnet TE2650, må melde fra om dette til studieveileder innen 1. oktober semesteret før.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent tema for bacheloroppgaven av veileder eller emneansvarlig ved MF før utreise
 • presentere prosjektskisse og et første utkast til bacheloroppgave i veiledningsseminar ved MF før utreise
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 %) i undervisning ved MU om landet/regionen
 • bestå en kortprøve ved MU om samfunn, kultur og kirke-/misjonshistorie i landet/regionen der prosjektet finner sted
 • delta i et flerkulturelt prosjektarbeid knyttet til et misjons-/bistandsprosjekt
 • ha veiledningssamtaler ved MF og MU etter nærmere avtale
 • delta i evaluering av studietilbud dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet TE2650 har bacheloroppgave (10.000-12.000 ord) som vurderingsform. Før oppgaven leveres inn, må studenten ha oppfylt studiekravene.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne ha:
 • god kunnskap om temaet for bacheloroppgaven
 • evne til å reflektere over kirkens globale identitet og oppdrag
 • kunnskap om studieoppholdslandets kultur, religion og samfunnsforhold.
 • kunnskap om Afrikas og studieoppholdslandets kirke- og misjonshistorie
 • evne til å arbeide faglig metodisk
 • evne til å utføre et akademisk studium i en annen kultur enn ens egen
 • evne til å arbeide interkulturelt og prosjektbasert med et misjons-/bistandsprosjekt
 • evne til å kommunisere på tvers av kulturer og til å reflektere over de utfordringer møtet med en annen kultur reiser

Merknad til litteraturlisten

 • Ca. 200 s. litteratur om Afrikas og samarbeidslandets kirke- og misjonshistorie
 • Ca. 200 s. litteratur om landet /regionens kultur og samfunnsforhold
 
Disse delene av pensum legges opp etter avtale med Makimura University.
 
Selvvalgt pensum knyttet til bacheloroppgaven.
Se forøvrig litteraturliste.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Karlsen, J. T. (2017). Prosjektledelse: Fra initiering til gevinstrealisering (4. utg., s. 17-45, 457-475). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift