NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

ST525: Filosofi og hermeneutikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Alle

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. ST525 gir en innføring i filosofiske emner og hovedtrekk i hermeneutikkens historie.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • delta i minst 75% av undervisningen
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

ST525 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 2500-3500 ord. Denne eksamensformen forutsetter at studenten har oppfylt alle studiekravene.
 
Emnet har også skriftlig eksamen (4 timer) som sekundært vurderingsalternativ, dersom studenten har oppfylt studiekravet om skrivekurs. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
  • god kunnskap om utvalgte filosofiske tema
  • kunnskap om hovedlinjer i hermeneutikkens historie
Ferdigheter
Studenten kan
  • bruke filosofisk kunnskap som en ressurs til å tolke tekster fra ulike historiske kontekster

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
  • Henriksen, J.-O. (Red.) (1994). Tegn, tekst og tolk: Teologisk hermeneutikk i fortid og nåtid (s. 13-33, 80-92, 95-228). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
  • Svendsen, L. F. H. & Säätelä, S. (2007). Kap. 1-8. I Det sanne, det gode og det skjønne: En innføring i filosofi (2. utg., s. 13-196). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift