Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM2550: Verden sett hjemmefra: Fremstillinger av "de andre"

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Marielle Stigum Gleiss (Marielle.S.Gleiss@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Generell informasjon

Dette emnet gir en innføring i sentrale teoretiske perspektiver på fremstillinger av «de andre». Emnet vil ta for seg forholdet mellom "vi" og "de andre" i ulike deler av verden. Emnet bygger på en kritisk, samfunnsfaglig tilnærming til hvordan andre mennesker, kulturer og religioner fremstilles, og tar opp sentrale temaer som representasjon, makt og motstand, forholdet mellom «vi» og «de andre», og hvordan fremstillinger av «de andre» kan analyseres. De teoretiske og analytiske tilnærmingene vil bli illustrert med en rekke ulike casestudier.
Anbefalte forkunnskaper: Kurset anbefales som en påbygning etter Årsstudium i samfunnsfag eller som en del av Årsstudium i interkulturell kommunikasjon.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM2550 har skriftlig eksamen (4 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskaper
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • god kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver på representasjon, språk, makt og annengjøring
 • god kunnskap om utvalgte casestudier av hvordan "de andre" fresmstilles
 • kunnskap om ulike analytiske tilnærminger til å studere fremstillinger av "de andre"
 
Ferdigheter
Studenten skal etter fullført emne kunne:
 • bruke ulike teoretiske perspektiver og analytiske tilnærminger til å studere fremstillinger av «de andre»
 • vise grunnleggende skrivetekniske og analytiske ferdigheter gjennom å skrive en drøftingsoppgave
 • referere til faglige kilder på en god og redelig måte i henhold til gjeldende referansestandard
 • trekke på teoretisk og empirisk kunnskap i muntlige diskusjoner på en reflektert og kritisk måte
 • knytte faglige innsikter til dagsaktuelle samfunnsfaglige temaer
 • utvikle en kritisk strukturbevissthet og reflektere over forholdet mellom representasjon, språk og annengjøring

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Bangstad, S. (2016). Re-coding nationalism: Islam, Muslims and Islamophobia in Norway before and after July 22 2011. I F. Hafez (Red.), Islamophobia Studies Yearbook 2016 (s. 44-66). (Kompendium)
 • Bangstad, S. (2014). Islamofobi og rasisme. Agora, 31(3-4), s. 5-29. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Brustad, J. A. S. .. [. a. (2017). Et uønsket folk: Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom 1915-1956 (s. 17-32). Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Chouliaraki, L. (2010). Post-humanitarianism: Humanitarian communication beyond a politics of pity. International journal of cultural studies, 13(2), s. 107-126. Bibliotek (Kompendium).
 • Chouliaraki, L. (2006). The spectatorship of suffering (s. 70-96). London: Sage. Bibliotek (Kompendium)
 • Eide, E. & Simonsen, A. H. (2008). Verden skapes hjemmefra: Pressedekningen av den ikke-vestlige verden 1902-2002 (s. 49-76). [Oslo]: Unipub. Bibliotek (Kompendium)
 • Frydenlund, I. (2017). Buddhism has Made Asia Mild. I H. Havnevik, U. Hüsken, M. Teeuwen, V. Tikhonov & K. Wellens (Red.), Buddhist modernities: Re-inventing tradition in the globalizing modern world/ (s. 204-221). New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Bibliotek (Kompendium)
 • Frydenlund, I. (2019). Ikke bare et mystisk selvrealiseringsprosjekt. Morgenbladet, (2019-09-05). Hentet 2019-12-16 fra morgenbladet.no
 • Gullestad, M. (2002). Det norske sett med nye øyne: Kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt (s. 174-217). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Haanshuus, B. P. & Jupskås, A. R. (2017). Høyreklikk! En analyse av ytre høyre på sosiale medier i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning [elektronisk ressurs], 58(2), s. 145-165. Bibliotek,0040716X. Hentet fra dx.doi.org
 • Hall, S. (2013). The work of representation. I S. Hall, J. Evans & S. Nixon (Red.), Representation (2. utg., s. 1-47). London: SAGE. Bibliotek (Kompendium)
 • Haug, A. & Salte, H. (2016). Medias dekning av tilreisende romfolk i Norge: En kamp om sannhet?. I K. Alm, M. Brown & S. Røyseng (Red.), Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner (s. 329-360). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Lauritzen, S. M. (2018). Nomadism in Research on Roma Education. Critical Romani Studies, 1(2). Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Lauritzen, S. M. & Nodeland, T. S. (2018). ?What is the problem represented to be?? Two decades of research on Roma and education in Europe. Educational Research Review, 24, s. 148-169. Bibliotek (Kompendium).
 • Lindøe, S. (2010). En verdig fremstilling?: Bruken av stemme og dokumentariske bilder i tv-fortellinger om menneskers lidelse. I M. Engebretsen (Red.), Skrift/bilde/lyd: Analyse av sammensatte tekster (s. 185-204). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Lindøe, S. H. (2019). Lidelse på TV: En kritisk analyse av fremstillinger og fortellinger i TV-aksjonen (1. utg., s. 21-35, 43-51). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Løvland, A. (2012). Medynk, rettferd og medansvar ; fasteaksjonens estetiske uttrykk gjennom 50 år. Kirke og kultur, 117(3), s. 218-235. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Rosvoll, M. & Bielenberg, N. (2012). Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom. Oslo: HL-senteret. Bibliotek. Hentet fra www.hlsenteret.no
 • Ruud, A. E. (2017). Langtvekkistan: Grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn (s. 57-84). [Oslo]: Unipub. Bibliotek (Kompendium)
 • Said, E. W. (2001). Orientalismen (VII-XLIII, 3-11). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Schissler, M., Walton, M. J. . & Thi, P. P. (2015). Threat and virtuous defence: Listening to narratives of religious conflict in six Myanmar cities (nr. 2019-12-16).. Hentet 2019-12-16 fra www.sant.ox.ac.uk
 • Sæther, E. (2017). Politiske representasjoner og diskurser. I D. Jordhus-Lier & K. Stokke (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring (s. 165-174). Cappelen Damm Akademisk.. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Thompson, B. & Weaver, C. (2014). The challenges of visually representing poverty for international non-government organisation communication managers in New Zealand. Public Relations Inquiry, 3(3), s. 377-393. Bibliotek (Kompendium).
 • Walton, M. J. & Hayward, S. (2014). Contesting Buddhist Narratives: Democratization, Nationalism, and Communal Violence in Myanmar (s. 1-34). Honolulu: East-West Center.. Hentet fra www.eastwestcenter.org

> PDF-versjon for utskrift