Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM2550: Verden sett hjemmefra: Fremstillinger av "de andre"

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Marielle Stigum Gleiss (Marielle.S.Gleiss@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2021

Generell informasjon

Dette emnet tar for seg forholdet mellom "vi" og "de andre" i et globalt perspektiv. Emnet bygger på en kritisk, samfunnsfaglig tilnærming til hvordan andre mennesker, kulturer og religioner fremstilles. Sentrale temaer i emnet er representasjon, makt og motstand, hvordan fremstillinger av "vi" og «de andre» kan analyseres, og hvordan slike forestillinger oppstår og forflytter seg globalt. Et sentralt må i emnet er å problematisere "vi" og "de andre" som identitetskonstruksjoner og analytiske kategorier. De teoretiske og analytiske tilnærmingene vil bli illustrert med en rekke ulike casestudier.
Anbefalte forkunnskaper: Kurset anbefales som en påbygning etter Årsstudium i samfunnsfag eller som en del av Årsstudium i interkulturell kommunikasjon.

Studiekrav

 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM2550 har skriftlig eksamen (4 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskaper
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • god kunnskap om sammenhenger mellom representasjon, språk, makt og annengjøring
 • god kunnskap om utvalgte casestudier av hvordan "vi" og "de andre" fremstilles
 • kunnskap om ulike analytiske tilnærminger til å studere fremstillinger av "vi" og "de andre"
 • kunnskap om debatter om avkolonialisering av akademia
 
Ferdigheter
Studenten skal etter fullført emne kunne:
 • bruke ulike teoretiske perspektiver og analytiske tilnærminger til å studere fremstillinger av "vi" og «de andre»
 • vise grunnleggende skrivetekniske og analytiske ferdigheter gjennom å skrive en drøftingsoppgave
 • referere til faglige kilder på en god og redelig måte i henhold til gjeldende referansestandard
 • trekke på teoretisk og empirisk kunnskap i muntlige diskusjoner på en reflektert og kritisk måte
 • knytte faglige innsikter til dagsaktuelle samfunnsfaglige temaer
 • utvikle en kritisk strukturbevissthet og reflektere over forholdet mellom representasjon, språk og annengjøring

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Adichie, C. N. (2009). The danger of a single story. Hentet fra www.ted.com
 • Anand, D. (2005). The Violence of Security: Hindu Nationalism and the Politics of Representing ?the Muslim? as a Danger. The Round Table, 94(379), s. 203-215. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra dx.doi.org
 • Barth, F. (1969). Introduction. I F. Barth (Red.), Ethnic groups and boundaries (s. 9-38). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek. Hentet fra urn.nb.no
 • Berg, D. E. (2016). Hindu nationalism and caste exclusion in Indian universities. Hentet fra www.opendemocracy.net
 • Biermann, S. (2011). Knowledge, power and decolonization: Implication for non-indigenous scholars, researchers and educators. I G. J. S. Dei & A. Asabere-Ameyaw (Red.), Indigenous philosophies and critical education: A reader (Vol. vol. 379, s. 386-398). New York: Peter Lang. Bibliotek (Kompendium)
 • Brustad, J. A. S. .. [. a. (2017). Et uønsket folk: Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom 1915-1956 (s. 17-32). Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Chouliaraki, L. (2006). The spectatorship of suffering (s. 70-96). London: Sage. Bibliotek (Kompendium)
 • Chouliaraki, L. (2010). Post-humanitarianism: Humanitarian communication beyond a politics of pity. International journal of cultural studies, 13(2), s. 107-126. Bibliotek (Kompendium).
 • Frøystad, K. (2019). Affective digital images: Shiva in the Kaaba and the smartphone revolution. I K. Frøystad, P. Rollier & A. E. Ruud (Red.), Outrage: The Rise of Religious Offence in Contemporary South Asia (s. 123-148). UCL Press. Bibliotek. Hentet fra www.jstor.org
 • Gittinger, J. L. (2019). Hinduism and Hindu nationalism online (s. 113-136). London,New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Bibliotek, 978-1138477988 (Kompendium)
 • Gottschalk, P. & Greenberg, G. (2019). Islamophobia and anti-Muslim sentiment: Picturing the enemy (2. utg., s. 11-21, 77-105). Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. Bibliotek (Kompendium)
 • Gullestad, M. (2002). Det norske sett med nye øyne: Kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt (s. 174-217). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hall, S. (2013). The work of representation. I S. Hall, J. Evans & S. Nixon (Red.), Representation (2. utg., s. 1-47). London: SAGE. Bibliotek (Kompendium)
 • Haug, A. & Salte, H. (2016). Medias dekning av tilreisende romfolk i Norge: En kamp om sannhet?. I K. Alm, M. Brown & S. Røyseng (Red.), Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner (s. 329-360). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Jodhka, S. S. & Shah, G. (2010). Comparative Contexts of Discrimination: Caste and Untouchability in South Asia. Economic and Political Weekly, 45(48), s. 99-106. Bibliotek, 23498846. Hentet fra www.jstor.org
 • Lauritzen, S. M. (2018). Nomadism in Research on Roma Education. Critical Romani Studies, 1(2). Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Lauritzen, S. M. & Nodeland, T. S. (2018). ?What is the problem represented to be?? Two decades of research on Roma and education in Europe. Educational Research Review, 24, s. 148-169. Bibliotek (Kompendium).
 • Lindøe, S. (2010). En verdig fremstilling?: Bruken av stemme og dokumentariske bilder i tv-fortellinger om menneskers lidelse. I M. Engebretsen (Red.), Skrift/bilde/lyd: Analyse av sammensatte tekster (s. 185-204). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Lindøe, S. H. (2019). Lidelse på TV: En kritisk analyse av fremstillinger og fortellinger i TV-aksjonen (1. utg., s. 21-35, 43-51). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Michael, S. M. (2007). Dalits in modern India: Vision and values (2nd ed. utg., s. 108-131). Los Angeles: Sage Publications. Bibliotek (Kompendium)
 • Rosvoll, M. & Bielenberg, N. (2012). Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom. Oslo: HL-senteret. Bibliotek. Hentet fra www.hlsenteret.no
 • Said, E. W. (1994). Orientalisme: Vestlige oppfatninger av Orienten (s. 11-39). Oslo: Cappelen. Bibliotek. Hentet fra www.nb.no
 • Said, E. W. (2001). Orientalismen (VII-XLIII, 3-11). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Smith, L. T. (2012). Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples (2nd ed. utg., s. 61-80). London: Zed Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond, . (2020). En introduksjon til avkolonisering av akademia. SAIH.. Hentet fra saih.no
 • Sæther, E. (2017). Politiske representasjoner og diskurser. I D. Jordhus-Lier & K. Stokke (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring (s. 165-174). Cappelen Damm Akademisk.. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Thompson, B. & Weaver, C. (2014). The challenges of visually representing poverty for international non-government organisation communication managers in New Zealand. Public Relations Inquiry, 3(3), s. 377-393. Bibliotek (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift