NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

SAM2550: Verden sett hjemmefra: Fremstillinger av "de andre" i media, bistand og humanitært arbeid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Henrik Nykvist (Henrik.Nykvist@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Generell informasjon

Dette emnet gir en innføring i teoretiske og analytiske tilnærminger til hvordan kunnskap om mennesker og samfunnsforhold i andre kulturer formidles gjennom media, bistandskommunikasjon og innsamlingskampanjer til humanitære formål. Emnet bygger på en kritisk, samfunnsfaglig tilnærming til hvordan andre mennesker og kulturer fremstilles og tar opp sentrale temaer som representasjon, makt og motstand, forholdet mellom «vi» og «de andre» og hvordan fremstillinger av «de andre» kan analyseres. De teoretiske og analytiske tilnærmingene vil bli illustrert med en rekke casestudier fra media, bistandskommunikasjon og innsamlingskampanjer til humanitære formål. Emnet bygger på tilnærminger til kommunikasjon og representasjon fra sosialantropologi, sosiologi, kulturstudier og medievitenskap.
Anbefalte forkunnskaper: Kurset anbefales som en påbygning etter Årsstudium i samfunnsfag eller som en del av Årsstudium i interkulturell kommunikasjon.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM2550 har skriftlig eksamen (4 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskaper
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • god kunnskap om hvordan mennesker og samfunnsforhold i andre kulturer fremstilles i media-, bistands- og humanitært arbeid.
 • god kunnskap om ulike analytiske tilnærminger til å studere fremstillinger av «de andre».
 • kunnskap om sentrale teoretiske tilnærminger til forholdet mellom representasjon, språk og makt i interkulturell kommunikasjon.
 • kunnskap om hvordan minoritetsgrupper fresmstilles i norsk media.
 
Ferdigheter
Studenten skal etter fullført emne kunne:
 • bruke ulike teoretiske og analytiske tilnærminger til å studere fremstillinger av «de andre».
 • vise grunnleggende skrivetekniske og analytiske ferdigheter gjennom å skrive en drøftingsoppgave over et oppgitt tema.
 • referere til faglige kilder på en god og redelig måte i henhold til gjeldende referansestandard.
 • trekke på teoretisk og empirisk kunnskap i muntlige diskusjoner på en reflektert og kritisk måte.
 • knytte faglige innsikter til dagsaktuelle samfunnsfaglige temaer.
 • reflektere kritisk over forholdet mellom representasjon, språk og mediepåvirkning.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Brustad, J. A. S. .. [. a. (2017). Et uønsket folk: Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom 1915-1956 (s. 17-32). Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Chouliaraki, L. (2010). Post-humanitarianism: Humanitarian communication beyond a politics of pity. International journal of cultural studies, 13(2), s. 107-126. Bibliotek (Kompendium).
 • Chouliaraki, L. (2006). The spectatorship of suffering (s. 70-96). London: Sage. Bibliotek (Kompendium)
 • Driessens, O. J. S. B. D. (2012). The X-factor of charity: A critical analysis of celebrities? involvement in the 2010 Flemish and Dutch Haiti relief shows. Media, Culture & Society, 34(6), s. 709-725. Bibliotek (Kompendium).
 • Eide, E. & Simonsen, A. H. (2008). Verden skapes hjemmefra: Pressedekningen av den ikke-vestlige verden 1902-2002 (s. 49-76). [Oslo]: Unipub. Bibliotek (Kompendium)
 • Gullestad, M. (2002). Det norske sett med nye øyne: Kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt (s. 174-217). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Gullestad, M. (2007). Misjonsbilder: Bidrag til norsk selvforståelse: Om bruk av foto og film i tverrkulturell kommunikasjon (s. 9-88, 145-210, 225-239). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Hall, S. (2013). The work of representation. I S. Hall, J. Evans & S. Nixon (Red.), Representation (2. utg., s. 1-47). London: SAGE. Bibliotek (Kompendium)
 • Haug, A. & Salte, H. (2016). Medias dekning av tilreisende romfolk i Norge: En kamp om sannhet?. I K. Alm, M. Brown & S. Røyseng (Red.), Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner (s. 329-360). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Kocze, A. & Rövid, M. (2017). Roma and the politics of double discourse in contemporary Europe. Identities, 24(6), s. 684-700. Hentet fra doi.org
 • Krøvel, R. (2013). Kjendisaktivisme ? er det til gagn?. Internasjonal politikk, 71(4), s. 570-580. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Lindøe, S. (2010). En verdig fremstilling?: Bruken av stemme og dokumentariske bilder i tv-fortellinger om menneskers lidelse. I M. Engebretsen (Red.), Skrift/bilde/lyd: Analyse av sammensatte tekster (s. 185-204). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Lindøe, S. H. (2016). Lidelse på TV: En undersøkelse av audiovisuelle fortellergrep og narrative strukturer i NRK TV-aksjonen (s. 31-50, 81-96). Kristiansand: Universitet i Agder / University of Agder.. Hentet fra brage.bibsys.no
 • McGarry, A. (2014). Roma as a political identity: Exploring representations of Roma in Europe. Ethnicities, 14(6), s. 756-774. (Kompendium).
 • Retriever (2017). Islam og muslimer i norske medier i 2016. Hentet fra www.frittord.no
 • Rosvoll, M. & Bielenberg, N. (2012). Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom. Oslo: HL-senteret. Bibliotek. Hentet fra www.hlsenteret.no
 • Ruud, A. E. (2017). Langtvekkistan: Grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn (s. 57-84). [Oslo]: Unipub. Bibliotek (Kompendium)
 • Said, E. W. (2001). Orientalismen (VII-XLIII). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Siem, E. (2012). "Hvorfor kan vi ikke heller snakke om noe vi har til felles?: Norske muslimske ungdommar sitt identitetsarbeid i ei mediedriven samtid (s. 15-31, 51-95). Oslo ,: E. Siem. (Se Canvas). Hentet fra www.duo.uio.no
 • Sæther, E. (2017). Politiske representasjoner og diskurser. I D. Jordhus-Lier & K. Stokke (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring (s. 165-174). Cappelen Damm Akademisk.. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Thompson, B. & Weaver, C. (2014). The challenges of visually representing poverty for international non-government organisation communication managers in New Zealand. Public Relations Inquiry, 3(3), s. 377-393. Bibliotek.

> PDF-versjon for utskrift