NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

SAM2530: Misjon, internasjonal diakoni og bistand

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Roar G. Fotland (Roar.G.Fotland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Generell informasjon

Dette emnet er et valgemne i studieprogrammet Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og representerer en spesialisering knyttet til anvendt kunnskap. Faget vil gi en fordypning i interkulturell kommunikasjon i skjæringspunktet mellom kristen tro og ulike samfunnsvitenskapelige metoder.
 
Kirken har i alle år vært en internasjonal aktør og derfor opptatt av interkulturell kommunikasjon. Særlig gjennom det engasjement som er knyttet opp mot misjon har kirken arbeidet med refleksjon omkring hvordan være i dialog med andre kulturer, og hvordan arbeide i andre kulturer. Dette enten det primære mål er formidling av et budskap eller det er utøvelse av et diakonalt engasjement for å bedre enkeltmenneskers kår eller bidra til utviklingen av samfunnet. Til hjelp for sin refleksjon har misjonen tatt i bruk ulike samfunnsvitenskapelige metoder som antropologi, kommunikasjonsteori og utviklingsteori.
 
Følgende tema blir behandlet i emnet:
 • Hva er kirkens rolle i internasjonal bistand
 • Hva er internasjonal diakoni og hvordan utøve diakoni i en flerkulturell sammenheng
 • Hva er kristen misjon og hvordan utøve misjon i en flerkulturell sammenheng
 • Hva er forholdet mellom misjon, diakoni og bistand
 • Hvordan leve i en annen kultur enn ens egen
 • Betydningen av egne verdier i møte med en annen politisk og sosio-økonimisk kontekst.
 • Hvordan kan antropologi, kommunikasjonsteorier og bistandsteorier hjelpe oss til å tenke faglig i møtet med andre kulturer
 
Anbefalte forkunnskaper: SAM1515 (fram til våren 2011: SAM1510) og SAM1525 (fram til våren 2011: SAM1520), eller tilsvarende.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

 • delta i evaluering av studietilbudet, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret

Avsluttende vurdering

Emnet SAM2530 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Studiet skal gi studentene
 • kunnskap om det teoretiske grunnlaget for misjon, internasjonal diakoni og bistand
 • kunnskap om ulike målsettinger og metoder i misjon, internasjonal diakoni og bistand
 • kunnskap om hva fattigdom er, dens årsaker og virkninger
 • innsikt i sentrale problemstillinger i forholdet mellom kristendom, kultur og samfunn
 • evne til faglig refleksjon over en yrkesrolle innen misjon, internasjonal diakoni og bistand

> PDF-versjon for utskrift