Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM2085: Makt og motmakt

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Marielle Stigum Gleiss (Marielle.S.Gleiss@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet tilbys fra våren 2023.
Emnet skal gi innsikt i hvordan maktstrukturer utfordres av ulike former for motstand, på lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt nivå. Emnet vil presentere sentrale teorier om sosiale bevegelser, mobilisering og motstand. Disse teoretiske perspektivene brukes så til å analysere empiriske casestudier fra ulike deler av verden. Det vil bli lagt vekt på eksempler på sosiale bevegelser og sivilsamfunnsengasjement som belyser forholdet mellom makt og motstand på ulike geografiske nivåer, og ulike former for motstand, både progressive og konservative.
Hvilke casestudier som tas opp, vil kunne variere fra semester til semester. Emnet vil vektlegge temaer som er dagsaktuelle og sentrale. Eksempler på temaer for casestudiene kan være: klima, migrasjon, bærekraftig utvikling, populisme/nasjonalisme, fattigdomsbekjempelse og rettighetskamp
Forkunnskaper:
Det anbefales at studenten har avlagt eksamen i SAM1080 Identitet, makt og mangfold eller tilsvarende.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent oppmøte (minst 75%) i undervisningen
 • få godkjent en disposisjon (ca 1 side) for den individuelle skriftlige oppgaven som er grunnlaget for avsluttende vurdering i emnet
 • få godkjent et utkast til den individuelle skriftlige oppgaven (minimum 1500 ord) samt lese og gi skriftlig tilbakemelding på medstudenters oppgaver
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM2085 har individuell skriftlig oppgave (2500-3500 ord) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om teorier om sosiale bevegelser
 • god kunnskap om utvalgte casestudier som belyser forholdet mellom makt og motstand
 • kunnskap om andre teoretiske perspektiver på mobilisering og motstand
 • kunnskap om globale, nasjonale og lokale strukturer som former aktørers handlingsrom
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • se og analysere sammenhenger mellom makt og motstand på ulike geografiske nivåer
 • bruke faglige begreper og teorier til å analysere empiriske case
 • finne, vurdere og henvise til relevante faglige kilder
 • gi og motta tilbakemeldinger på skriftlige oppgaver
 • knytte faglige innsikter til dagsaktuelle samfunnsfaglige temaer
 • reflektere over hvordan aktørers handlinger formes av og utfordrer strukturelle forhold

> PDF-versjon for utskrift