Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM2080: Globalisering og historie

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Merethe Skårås (Merethe.Skaras@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet tilbys fra høsten 2022.
Emnet setter fokus på hvordan fortellinger og fremstillinger av fortiden virker inn på forståelser av den globale verden og de tilhørende globaliseringsprosesser. Spesielt fokuserer emnet på å formidle marginaliserte historiefortellinger for å tilby alternativer til en tradisjonell eurosentrisk forståelse av fortiden og nåtiden og dermed legge til rette for en mer bærekraftig historisering av fortiden. Emnet dekker tiden fra tidlig europeisk kolonialisme og imperialisme og har som mål å trekke linjer fra fortid til nåtid og samtidig undersøke hvordan fremstillinger av fortiden også virker inn på konstruksjoner av fremtiden. Kunnskapen om historieproduksjon/historiekonstruksjon skal gi bakgrunn for å forstå etableringen av dagens globale maktstrukturer. Derfor fokuserer emnet både på økonomiske og politiske maktstrukturer, samt makten som ligger i våre verdensbilder, inkludert vår forståelse av egen og andres identitet. Emnet har et kritisk perspektiv på hvordan fremstillinger av fortiden bidrar til andregjøring og stereotypisering, og disse mekanismene belyses gjennom historiske eksempler.
Forkunnskaper:
Det anbefales at studenten har avlagt eksamen i SAM1080 Identitet, makt og mangfold eller tilsvarende.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent oppmøte (minst 75%) i undervisningen
 • få godkjent eget utkast til den individuelle skriftlige oppgaven (minimum 1500 ord) som er grunnlaget for avsluttende vurdering i emnet, samt lese og gi skriftlig tilbakemelding på medstudenters oppgaver
 • jennomføre et besøk et sted der historie formidles, og lage en presentasjon for de andre studentene på emnet
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM2080 har individuell skriftlig oppgave (2500-3500 ord) som vurderingsform.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. For å få avsluttende eksamen må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om historiebevissthet, minnekultur og fortelling
 • god kunnskap om mennesket som historieskapende og historieskapt/hvordan historie skapes, og hvordan vi er historieskapte
 • god kunnskap om hvordan fremstillinger av fortiden bidrar til andregjøring og stereotypisering
 • kunnskap om hvordan makt virker inn på historieskapingen og fremtiden
 • kunnskap om ulike arenaer for historieskaping
 • kunnskap om bærekraftig historieformidling i en global verden
FERDIGHETER
Studenten kan
 • delta i diskusjoner om historiekonstruksjon
 • analysere historiske hendelser fra ulike perspektiver i tid og rom
 • formidle fagstoff til medstudenter og kritisk vurdere dets relevans i fortid, nåtid og fremtid
 • forklare og bruke sentrale begreper i emnet (f. eks. globalisering, historiebevissthet, minnekultur)

> PDF-versjon for utskrift