Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM2075: Religion og samfunn III: Globale perspektiver

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Lars Åsmund Laird Iversen (Lars.L.Iversen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelige studier av samtidsreligion i globalt perspektiv. Dette innebærer både å bli kjent med religion slik det arter seg i ulike verdensdeler, men også hvordan de siste tiårenes globaliseringsprosesser påvirker forskeres forståelse av religion.
 
Studentene introduseres for noen sentrale teoretiske perspektiver og begreper som er relevante for å forstå religion i globaliseringens tid. Studentene introduseres deretter til ulike case fra ulike verdensdeler som viser noe av det globale mangfoldet av religiøst liv.
 
Emnet ønsker både å gi kunnskap som kan bidra til forståelse av sentrale og politiserte problemstillinger knyttet til religion i dag, samt å åpne dører til verdens mangfold.
 
Emnet er et fordypningsemne i samfunnsfag og religion. Det er rettet mot bachelorstudier i religion, kultur og samfunn, men er åpent for studenter fra andre studieprogram også.
 
Forkunnskaper: Emnet bygger videre på SAM1050, SAM1070 og SAM2070, og disse emnene anbefales spesielt. Det anbefales videre å ha fullført Årsstudium i samfunnsfag, interkulturell kommunikasjon, kristendom/KRLE eller tilsvarende.
 
Studiepoengreduksjon
Emnet erstatter SAM2030, og har derfor full studiepoengsreduksjon (10 stp) mot dette emnet.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten
 • få godkjent drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har 3 dagers hjemmeeksamen som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 2500-3500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kurset har som mål å gi kunnskap om samtidsreligion med et globalt perspektiv.
 
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • god kunnskap om samfunnsvitenskapelige perspektiver om religion og globalisering,
 • kunnskap om det globale mangfoldet av religiøst liv
 • kunnskap om hvordan globale prosesser får ulikt nedslag i ulike kontekster. Det legges vekt på den gjensidige påvirkningen mellom disse prosessene og religion og livssyn.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Brekke, T. (2012). Hva er fundamentalisme (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Butler, J. (2004). Precarious life: The powers of mourning and violence (i-xxi, 1-49). London: Verso. Bibliotek
 • Haynes, J. (2013). An introduction to international relations and religion (2. utg.). Harlow: Pearson. Bibliotek
 • Norris, P. & Inglehart, R. (2011). Sacred and secular: Religion and politics worldwide (2. utg., s. 1-158, 215-282). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek
 • Stålsett, S. (2018). Prayers of the precariat?: The political role of religion in precarious times. Estudos teológicos: Órgão da Faculdade de Teologia., 58(2), s. 313-325. Bibliotek. Hentet fra periodicos.est.edu.br
 • Woodhead, L., Partridge, C. H. & Kawanami, H. (Red.) (2016). Religions in the modern world: Traditions and transformations (3. utg., s. 1-112, 207-298, 431-472, 493-510, 551-570). London: Routledge. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift