Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM2070: Religion og samfunn II: Europa og USA

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Lars Åsmund Laird Iversen (Lars.L.Iversen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato:29. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

Emnet gir en grundig innføring i religionssosiologiske perspektiver på religion i Europa og USA. Med utgangspunkt i utvalgte land gis et innblikk i sentrale spørsmål om religiøsitet i den vestlige verden. Sentrale spørsmål som tematiseres er: Svekkes religion? Hvordan endres folks religiøse praksiser? Hva er forholdet mellom aktive religiøse institusjoner og ideer om religion som nasjonal kulturarv? I løpet av kurset presenteres studentene for oppdatert informasjon og analytiske verktøy som gir innsikt i dagens religiøse landskap i Vest-Europa og USA.
Anbefalte forkunnskaper: SAM1070 Religion og samfunn: Norge i dag.

Overlappende emner

SAM2070 Religion og samfunn II: Religionssosiologisk fordypning overlapper fullstendig med SAM2035 Religion og samfunn III: Ideer og perspektiver. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har SAM2035 fra før, vil få 0 poeng uttelling for SAM2070 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent fremmøte i minst 75 % av undervisningen
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM2070 har 3 dagers hjemmeeksamen som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 2500-3500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAPSMÅL
Studenten har:
 • god kunnskap om religiøse endringer i Europa og USA
 • kunnskap om religionssosiologiske teorier om religiøs endring i Europa og USA
 
FERDIGHETSMÅL
Studenten kan:
 • anvende religionssosiologiske begreper og teorier i skrivingen av en faglig tekst om en oppgitt problemstilling
 • anvende religionssosiologiske begreper i analyser av aktuelle hendelser og debatter
 • reflektere over hva som kjennetegner en religionsosiologisk tilnærming til religion og religiøsitet, og hvordan denne kan skille seg fra andre faglige, medborgerlige og personlige tilnærminger
 • gi kunnskapsbaserte, kritiske og saklige religionssosiologiske bidrag i ulike roller en har i livet, profesjonelt, privat og medborgerlig

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • (2018). Being Christian in Western Europe. Pew Research Center.. Hentet fra www.pewforum.org
 • Chaves, M. (2017). American religion: Contemporary trends (2nd edition. utg.). Princeton, NJ: Princeton University Press. Bibliotek
 • Davie, G. (2015). Religion in Britain: A persistent paradox (2nd ed. utg.). Chichester: Wiley-Blackwell. Bibliotek
 • Furseth, I. & Repstad, P. (2021). Moderne sosiologer om samfunn og religion. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Stolz, J. (2016). (Un)believing in modern society: Religion, spirituality, and religious-secular competition. London: Routledge. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift