Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM2040: Demokrati, menneskerettigheter og religion

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Claudia Lenz (Claudia.Lenz@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

I emnet Demokrati, menneskerettigheter og religion får studentene en innføring i sentrale menneskerettslige begreper og perspektiver i en norsk kontekst. Emnet behandler spenningsforholdet mellom forskjellige menneskerettighetsperspektiver, særlig i lys av livssynspolitiske utfordringer, og menneskerettslige dimensjoner i behandlingen av nasjonale og livssynsminoriteter. Videre belyser emnet samspill mellom statens forpliktelser og sivilsamfunnets demokratiske engasjement. Studentene får kunnskap om historiske og nåtidige menneskerettighetsutfordringer i det norske samfunnet.
Det anbefales at studenten har avlagt eksamen i Årsstudium i samfunnsfag eller lignende.
Arbeidsform og organisering:
 • forelesninger
 • seminargrupper
 • ekskursjoner

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM2040 har hjemmeeksamen (3 dager, 2500-3500 ord) som eksamensform. For å kunne gå opp til hjemmeeksamen må studentene innen fastlagte frister ha oppfylt studiekravene. Sammen med eksamensbesvarelsen skal det leveres en skriftlig erklæring om selvstendig arbeid (se skjema på hjemmesidene). Karakteren A-F settes på grunnlag av hjemmeeksamen.
Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om filosofiske og juridiske sider ved menneskerettighetene
 • god kunnskap om livssynspolitiske utfordringer
 • god kunnskap om særlig sårbare gruppers utfordringer og livsbetingelser
 • kunnskap om FNs menneskerettighetskonvensjoner
 • kunnskap til begrepsinnhold i antisemittisme, islamofobi og antisiganisme
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • anvende forståelsen av menneskerettighetskonvensjonene opp mot historiske og samtidige menneskerettighetsutfordringer
 • identifisere diskriminering av livssynsminoriteter
 • reflektere rundt endringsmuligheter som finnes i møte med rasisme, antisemittisme og diskriminering

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Agamben, G. (2008). Midler uten mål: Notater om politikk (s. 7-46). Oslo: Cappelen akademisk. Bibliotek
 • Bangstad, S. & Døving, C. A. (2015). Hva er rasisme? (s. 61-90). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Bogdán, M., Dunajeva, J., Junghaus, T., Kóczé, A., Rövid, M. ., Rostas, I., Ryder, A. ., Szilvási, M. & Taba, M. (2015). Nothing About Us Without Us?: Roma Participation in Policy Making And Knowledge Production. Roma Rights, (2), s. 7-32. Hentet fra www.errc.org
 • Brustad, J. A. S. .. [. a. (2017). Et uønsket folk: Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom 1915-1956 (s. 9-80, 168-192). Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek
 • Ekeløve-Slydal, G. M. (Red.) (2014). Menneskerettigheter: En innføring ([5.] rev. utg. utg.). Oslo: Humanist forl. Bibliotek
 • Kalsås, V. (2018). Norway - narrating essay for the RomArchive (Upublisert manuskript). (Se Canvas)
 • Michelet, M. B. (2014). Den største forbrytelsen: Ofre og gjerningsmenn i det norske Holocaust. Oslo: Gyldendal. Bibliotek
 • Plesner, I. T. (2016). Religionspolitikk. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Selling, J. (2018). Sweden - narrating essay for the RomArchive (Upublisert manuskript). (Se Canvas)
 • Stormark, K. & Øyvind Strømmen Hating muslims: Anti-muslim hate crimes and terrorism , 2010-2014. Hentet 2018-05-23 fra www.hate-speech.org
 • Stålsett, S. J. (2012). Asylbarn og menneskeverd: Etiske refleksjoner med utgangspunkt i erfaringer fra Helsesenteret for papirløse migranter. Etikk i Praksis: Nordic Journal of Applied Ethics, 6(2), s. 23-37. Bibliotek,1890-4009. Hentet fra dx.doi.org
 • Søbye, E. (2005). Kathe, alltid vært i Norge: Biografi. Oslo: Oktober. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift