Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM2020: Folkemord

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Andreas Holmedahl Hvidsten (Andreas.H.Hvidsten@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-09 9. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:27. aug. 2021
Hjemmeeksamen2021-11-22 22. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato:22. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. nov. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:13. des. 2021

Generell informasjon

Emnet gir en innføring i nyere politisk historie, med vekt på masseovergrep og folkemord. Det blir undervist i samfunnsvitenskapelige og moralfilosofiske perspektiver på folkemord, samt den rolle og betydning religion kan ha i denne sammenhengen. Emnet skal bidra til dypere forståelse av fenomenet folkemord generelt, og god kunnskap om eksempler på dette i det tjuende århundre.
 
SAM2020 tilbys som nettstudium over ett semester. Emnet tilbys hvert semester.

Overlappende emner

SAM2020 Folkemord overlapper fullstendig med SAM2230 Genocide and Religion. En slik faglig overlapping medfører at
Studenter som har SAM2230 fra før, vil få 0 poeng uttelling for SAM2020 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Til eksamen skal studentene svare på ett eller flere av spørsmålene (eller likelydende) i listen over mulige eksamensspørsmål. Denne listen finnes i Canvas. Studiekravene i emnet er å lage eksamensforberedende disposisjoner eller tankekart til disse spørsmålene (på ca 1 side hver), som har med de viktigste nøkkelordene som bør være med dersom man får oppgaven til eksamen. Den 1. november i høstsemesteret/1. april i vårsemesteret velger emneansvarlig ut gode tankekart til alle oppgavene som legges anonymt ut i Canvas slik at alle studentene kan bruke disse til eksamensforberedelse.
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • innen 15.september i høstsemesteret/15. februar i vårsemesteret lage disposisjon/tankekart til 6 av oppgavene, og levere disse i Canvas. Dersom man ikke overholder fristen kan man innen 1.oktober/1.mars lage disposisjon/tankekart til 8 av oppgavene og levere disse i en «for sent»-mappe i Canvas. Dersom studiekravet ikke oppfylles, får man ikke gå opp til eksamen.
 • innen 15.oktober i høstsemesteret/15. mars i vårsemesteret lage disposisjon/tankekart til 6 nye oppgaver, og levere disse i Canvas. Dersom man ikke overholder fristen, kan man innen 1.november/1. april lage disposisjon/tankekart til 8 nye oppgaver og levere disse i en «for sent»-mappe i Canvas. Dersom studiekravet ikke oppfylles, får man ikke gå opp til eksamen.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM2020 har 8 timers hjemmeeksamen som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 1200-2500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap:
Studenten har:
 • god kunnskap om eksempler på masseovergrep og folkemord i det tjuende århundre
 • god kunnskap om teoretiske perspektiver på masseovergrep og folkemord
 • kunnskap om religionens rolle i forbindelse med folkemord
 • kunnskap om politiske tiltak for å forhindre folkemord
Ferdigheter
Studenten kan:
 • analysere og sammenligne ulike folkemord
 • drøfte årsaker til folkemord

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Bartov, O. & Mack, P. (Red.) (2001). In God's name: Genocide and religion in the twentieth century (s. 23-205). New York: Berghahn Books. Bibliotek
 • Glover, J. (2012). Humanity: A moral history of the twentieth century (2. utg., s. 11-154, 237-410). New Haven: Yale University Press. Bibliotek (pbk.)
 • Hagtvet, B., Brandal, N. & Thorsen, D. E. (Red.) (2014). Folkemordenes svarte bok (2. utg., s. 11-121, 206-341, 359-375, 427-499). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift