Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM1525: Interkulturell kommunikasjon - Studieopphold

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Roar G. Fotland (Roar.G.Fotland@mf.no)
Studiepoeng:20
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i og en obligatorisk del av studieprogrammet Årsstudium i interkulturell kommunikasjon, og kan bare tas som en del av årsstudiet.
SAM1525 gir et konkret møte med en kulturkontekst i det globale sør eller i øst i form av et studieopphold med en varighet på 2-3 uker. I forberedelsen til og under studieoppholdet får studentene kunnskap om andre kulturer i historisk og aktuelt perspektiv, og i det aktuelle kulturmøtet gjør de erfaringer med å kommunisere i møtet med personer fra en annen kultur. Samtidig utfordres de til refleksjon over egen kulturbakgrunn.
SAM1525 forutsetter og viderefører det teoretiske studiet fra SAM1515. Studentene går fra de sentrale grunnlagsspørsmål til konkrete møter med lokale/regionale sosiale, kulturelle og religiøse kontekster.
Emnet er organisert i tre deler: A. Forberedelse til studieopphold, B. Studieopphold og C. Innføring i sosialantropologi. Emnene gir til sammen 20 studiepoeng.
MFs tilbud om studieopphold er for tiden lagt til Kina i perioden oktober - november. Studentbetalingen vil være på mellom 25 000 og 28 000 kroner.
 

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering skal studenten:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i undervisningen både i Norge og under studieoppholdet
 • delta i introduksjonskurs om feltnotater og forberede og holde en muntlig presentasjon knyttet til feltarbeidet
 • bestå en kortprøve (1 ½ time). Prøven vurderes til godkjent/ikke godkjent.
 • delta i et motivasjonsseminar der en gjennomgår praktiske, metodiske og teoretiske sider ved det å gjennomføre et slikt studieopphold som dette
 • under studieturen delta i forelesninger og orienteringer, besøk til historiske, kulturelle og religiøse steder og i øvrige samlinger og aktiviteter slik det framgår av programmet for oppholdet
 • presentere gruppeoppgaver knyttet til studieturen
 • levere og få godkjent 2 feltnotater på ca. 500 ord hver relatert til det kulturelle eller sosiale på grunnlag av observasjon
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1525 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av skriftlig eksamen.
 

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om studieoppholdslandets kultur, religion og samfunnsforhold
 • kunnskap om feltarbeid som vitenskapelige metoder ved studiet av samfunn, kultur og religion
 • kunnskap i sosialantropologi som fagfelt
 
Ferdigheter
Studenten kan:
 • gjennomføre en undersøkelse i en annen kultur enn ens egen ved bruk av feltarbeid som metode
 • reflektere og de utfordringer møtet med en annen kultur reiser ved hjelp av teorier i interkulturell kommunikasjon
 • forstå andre kulturelle uttrykk en ens egen på en faglig måte
 • presentere faglig kunnskap både muntlig og skriftlig
 • samarbeide med andre om et avgrenset faglig prosjekt
 • bruke fagkunnskap i muntlige diskusjoner på en reflektert og kritisk måte
 
Generell kompetanse
Studenten har
 • forståelse og respekt for andre kulturer

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Eberhard, W. (1986). A dictionary of Chinese symbols: Hidden symbols in Chinese life and thought (28-30, 83-86, 106-110, 126-128, 159-160, 183-185, 194-197, 205-207, 234-236, 248-249, 322 [Bamboo; Dragon; Fish; Five; Gestures; Lantern; Medicine; Mountain; New Year; Phoenix; Red; Yellow]). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Eriksen, T. H. (2010). Små steder - store spørsmål (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Hansen, M. H., Thøgersen, S. & Wellens, K. (2018). Kina: Stat, samfunn og individ (3. utg., 250 s.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Harbakk, E. (2004). Misjon og kirke i Kina i 1400 år. I J.-M. Berentsen, T. Engelsviken & K. Jørgensen (Red.), Missiologi i dag (2. utg., s. 413-433). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Kristoffersen, H. (2010). Det nye Kina: Kinesisk handel, kultur og politikk (2. utg. utg., s. 121-150). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Redse, A. (2010). Kinesisk religion og religiøsitet (nr. 12). Trondheim: Tapir. Bibliotek
 • Vig, P. J. (2014). Kinas historie. Kristiansand: Portal. Bibliotek
 • Zhishang, C. (1997). Philosophical foundations of human rights in China: A Marxist perspective. I E. P. Mendes & A.-M. Træholt (Red.), Human rights: Chinese & Canadian perspectives (s. 161-182). Ottawa: The Human Rights Research & Education Centre. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift