Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM1515: Interkulturell kommunikasjon

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Mål | Litteratur 


Emneansvarlig:Maren Seehawer (Maren.Seehawer@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon.
SAM1515 omfatter grunnleggende teori om kulturkonstruksjon, kommunikasjon, livssyn og identitet sett fra faglige perspektiv som kulturteori, kommunikasjonsteori, religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og teologi.
Emnet er organisert i tre delemner: a) Kulturkonstruksjon, b) Livssynsdimensjonen og c)Kultur og kommunikasjon. Delemnene er ikke vektet med studiepoeng, men gir til sammen 10 poeng.
 

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1515 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å kunne få avsluttende vurdering
må studentene innen oppsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Læringsutbytte etter fullført emne

Ferdigheter
Felles ferdigheteter for delemnene A,B og C:
Studenten kan:
 • skrive en faglig oppgave i interkulturell kommunikasjon ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte
 • bruke faglige begreper, verktøy og teorier om kulturkonstruksjon, kommunikasjon og livssyn til å analysere en faglig problemstilling
 • anvende og se sammenhengen mellom slike teorier i møte med konkrete situasjoner og utfordringer

Mål

DELEMNE A. KULTURKONSTRUKSJON
Læringsutbytte
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om teoretiske perspektiver på kultur og samfunn
 • kunnskap om faktorer som påvirker skapningen av menneskelige levemåter (kulturer)
 • kunnskap om forutsetningene for å forstå og håndtere møter mellom ulike kulturer
 
 

DELEMNE B. LIVSSYNSDIMENSJONEN
Læringsutbytte
KUNNSKAP
Studenten har:

 • god kunnskap om ulike livssyn
 • kunnskap om begrepet livssyn
 • kunnskap om forholdet mellom livssyn og kultur
 • kunnskap om hvilke konsekvenser ulike livssyn får for menneskers verdivalg, holdninger og handlinger
 
 

DELEMNE C. KULTUR OG KOMMUNIKASJON
Læringsutbytte
KUNNSKAP
Studenten har:

 • god kunnskap om kommunikasjonsteorier
 • kunnskap om grunnbegreper i interkulturell kommunikasjon
 • kunnskap om problemstillinger knyttet til kommunikasjon mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Berger, P. L. & Luckmann, T. (2000). Den samfunnsskapte virkelighet (s. 64-179). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Wadel, C. & Wadel, C. C. (2007). Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten (3. utg.). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Aadnanes, P. M. (2012). Livssyn (4. utg., s. 11-79, 104-215). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Eidhamar, L. G. (Red.) (2004). Religioner og livssyn (s. 119-147, 267-276, 286-288, 297-299). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Fisher-Høyrem, S. (2017). "Alle har et livssyn": Et kritisk blikk på livssynsbegrepets historie og anvendelse. I A. H. Balsnes (Red.), Hva er nå et menneske?: Tverrfaglige bidrag (s. 229-253). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Masuzawa, T. (2005). The invention of world religions: Or how European universalism was preserved in the language of pluralism (s. 121-146). Chicago: University of Chicago Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker: Interkulturell kommunikasjon (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift