Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM1080: Identitet, makt og mangfold

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Claudia Lenz (Claudia.Lenz@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-12-10 10. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato: 7. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2021
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022

Generell informasjon

Dette emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelige perspektiver på identitet og identitetskonstruksjon, samt konsekvenser av identitetsforestillinger for sameksistens i mangfoldige samfunn. Emnet legger vekt på hvordan individer og grupper etablerer ulike forståelser av egen og andres identitet, og på sammenheng mellom identitetskonstruksjon og maktforhold. Emnet gir også en innføring i teoretiske perspektiver på fremstillinger av «de andre», slik de inngår i fordommer, rasisme og diskriminering. Et viktig perspektiv i emnet vil også være hvordan kunnskap og kunnskapsproduksjon bidrar til andregjøring, stereotypisering og rasialisering, og disse mekanismene belyses gjennom samtidige og historiske eksempler. Norske og internasjonale perspektiver trekkes inn.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75%) i undervisningen
 • få godkjent en muntlig gruppepresentasjon som kobler teori som behandles i emnet til et aktuell eksempel Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1080 har hjemmeeksamen (3 dager, 2500-3500 ord) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av skriftlig eksamen.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om ulike teoretiske innganger til identitet og identitetskonstruksjon
 • god kunnskap om sammenhenger mellom identitet, tilhørighet og makt
 • god kunnskap om andregjøringsmekanismer og konstruksjonen av fiendebilder
 • kunnskap om teoretiske innganger til hybriditet, multikulturalisme og interkulturalitet
 • kunnskap om rasisme
 • kjennskap til forskjellige former for fordommer og gruppefiendtlighet
 
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • undersøke sammenhenger mellom identitetskonstruksjon og maktrelasjoner
 • drøfte problemstillinger relatert til identitet og tilhørighet
 • analysere ulike samtidige og historiske former for identitetskonstruksjon
 • presentere fagstoff muntlig

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Bangstad, S. (2017). Rasebegrepets fortid og nåtid. Norsk sosiologisk tidsskrift, 1(3), s. 233-251. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Brubaker, R. & Cooper, F. (2000). Beyond "Identity". Theory and society, 29(1), s. 1-47. Bibliotek. Hentet fra www.jstor.org
 • Deneulin, S. (2008). Beyond individual freedom and agency: Structures of living together in Sen's Capability approach to development. I F. Comim, M. Qizilbash & S. Alkire (Red.), The capability approach: Concepts, measures and applications (s. 105-124). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Gullestad, M. (2002). Det norske sett med nye øyne: Kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt (s. 61-78). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hall, S. (2000). Who needs identity. I P. Du Gay, J. Evans & P. Redman (Red.), Identity: A reader (s. 15-30). London: Sage. Bibliotek (Kompendium)
 • Jensen, S. Q. (2011). Othering, identity formation and agency. Qualitative studies, 2(2), s. 63-78. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Lentin, A. & Titley, G. (2014). La oss snakke om kulturen din: Post-rase, post-rasisme. Agora (Oslo Norway), 31(3-4), s. 166-204. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Lenz, C. (2011). Konstruksjon av den andre - teoretiske og historiske perspektiver. I V. Moe & Ø. Kopperud (Red.), Forestillinger om jøder: Aspekter ved konstruksjonen av en minoritet 1814-1940 (s. 9-33). Oslo: Unipub. Bibliotek (Kompendium)
 • Mishler, W. & Pollack, D. (2003). On culture, thick and thin: Toward a neo-cultural synthesis. I D. J. J. M. O. P. G. Pollack (Red.), Political culture in post-communist Europe: Attitudes in new democracies (s. 237-256). Aldershot: Ashgate. Bibliotek (Kompendium)
 • Murove, M. (2009). An African environmental ethic based on the concepts of Ukama and Ubuntu. I M. F. Murove (Red.), African ethics: An anthology of comparative and applied ethics (s. 315-331). Scottsville, South Africa: University of Kwazulu-Natal Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Nussbaum, M. (2003). Capabilities as fundamental entitlement: Sen and social justice. Feminist economics, 9(2-3), s. 33-59. Bibliotek (Kompendium).
 • Nussbaum, M. (2009). Creating capabilities: The human development approach and its implementation. Hypatia, 24(3), s. 211-215. Bibliotek. Hentet fra www.jstor.org
 • Ramose, M. B. (2009). Ecology through ubuntu. I M. F. Murove (Red.), African ethics: An anthology of comparative and applied ethics (s. 308-314). Scottsville, South Africa: University of Kwazulu-Natal Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Rutherford, J. (1990). The third space: Interview with Homi Bhabha. I J. Rutherford (Red.), Identity: Community, culture, difference (s. 207-221). London: Lawrence & Wishart. Bibliotek (Kompendium)
 • Said, E. W. (2001). Orientalismen (s. 3-33). Oslo: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Tajfel, H. & Turner, J. (1979). An integrative theory of inter-group conflict. I W. Austin & S. Worchel (Red.), The social psychology of inter-group relations (s. 33-47). Monterey: Brooks/Cole. Bibliotek (Kompendium)
 • Zick, A., Küpper, B. & Hövermann, A. (2011). Intolerance, predjudice and discrimination: A European report. (s. 15-42). Tübingen: Universitätsbibliothek Tübingen. Bibliotek. Hentet fra doi.org

> PDF-versjon for utskrift