NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

SAM1070: Religion og samfunn: Norge i dag

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Sturla Johan Stålsett (Sturla.Stalsett@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i samfunnsfag
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019
Utleveringsdato: 3. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020

Generell informasjon

Kurset gir en innføring i sentrale aspekter av religion i dagens Norge. Det legges vekt på sentrale religionssosiologiske problemstillinger og empiriske undersøkelser av religion i Norge i dag.
Emnet inngår i Årsstudium i samfunnsfag.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200 - 1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i seminarundervisningen (75%)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke har mulighet til å møte til seminarundervisningen, kan kompensere for dette med å levere og få godkjent ytterligere en individuell skriftlig oppgave (1200-1500 ord) innen en fastsatt frist.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1070 har hjemmeeksamen (8 timer) som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 1200-2500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAPSMÅL
Studenten har:
 • god kunnskap om tros- og livssynslandskapet i dagens Norge
 • god kunnskap om forholdet mellom religion/ livssyn, sekularisering, stat og
offentlighet
 • god kunnskap om sentrale tros- og livssynspolitiske spørsmål i Norge
 • kunnskap om verdensreligionenes nedslag i Norge
 • kunnskap om ulike religionsdefinisjoner
 
FERDIGHETSMÅL
Studenten kan:
 • knytte faglige innsikter til dagsaktuelle tros- og livssynspolitiske temaer
 • identifisere relevante vurderingskriterier i tros- og livssynspolitiske spørsmål
 • anvende relevante vurderingskriterier på konkrete tros- og livssynspolitiske kontroversspørsmål
 • finne og bruke relevante samfunnsfaglige kilder om tro og livssyn i Norge, og referere til faglige kilder på en god og redelig måte i henhold til gjeldende referansestandard

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Botvar, P. K. & Schmidt, U. (Red.) (2010). Religion i dagens Norge: Mellom sekularisering og sakralisering (s. 9-110, 149-165, 196-204). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Døving, C. A. & Thorbjørnsrud, B. (Red.) (2012). Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske trossamfunn (s. 7-46, 67-89, 110-128, 146-168). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Furseth, I. & Repstad, P. (2003). Innføring i religionssosiologi (s. 11-42, 94-137, 163-251). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Gilhus, I. S. (2009). Hva er religion i dag?: Religionsbegrep og religionsvitenskap. I A. Brunvoll, H. Bringeland, N. Gilje & G. Skirbekk (Red.), Religion og kultur: Ein fleirfagleg samtale (s. 19-31). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Horsfjord, V. L. (2017). Religion i praksis. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • NOU 2013:1., . (2013). Det livssynsåpne samfunn: En helhetlig tros- og livssynspolitikk (s. 17-25, 37-56, 63-72, 85-112, 147-158, 167-187, 227-302). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.. Hentet fra www.regjeringen.no
 • Repstad, P. (2010). Fra lov til lønnkammer: Religion og livssyn i dagens Norge. I I. Frønes & L. Kjølsrød (Red.), Det Norske samfunn (6. utg., s. 371-392). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandberg, S. (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Statistisk sentralbyrå, . (2014). Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, 1. januar 2014. Hentet 2015-06-22 fra www.ssb.no
 • Statistisk sentralbyrå, . (2015). Den norske kirke, 2014. Hentet 2015-06-22 fra ssb.no

> PDF-versjon for utskrift