Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM1060L: Det flerkulturelle Norge. Lektorprogrammet

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Maren Seehawer (Maren.Seehawer@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Utleveringsdato:16. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021

Generell informasjon

I løpet av de siste tiårene har Norge i økende grad blitt et flerkulturelt samfunn. Dette emnet gir en innføring i hva migrasjon er, og hvordan migrasjon har påvirket det norske samfunnet. Fokuset vil være på migrasjon i en norsk kontekst, og emnet vil gi studentene faglige verktøy for å kunne forstå samfunnsdebatter om kulturforskjeller, integrering og rasisme i det flerkulturelle Norge.
 
Anbefalte forkunnskaper:
Emnene fra første semester i Årsstudium i samfunnsfag, SAM1515 eller tilsvarende bør være fullført før oppmelding.

Overlappende emner

SAM1060L Det flerkulturelle Norge overlapper fullstendig med SAM1060 Det flerkulturelle Norge. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har SAM1060 fra før, vil få 0 poeng uttelling for SAM1060L på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i seminarundervisningen (60 %)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1060 har hjemmeeksamen (8 timer) som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 1200 - 2500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av skriftlig eksamen. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om teorier om migrasjon
 • god kunnskap om ulike perspektiver på forholdet mellom migrasjon og tilhørighet.
 • kunnskap om teorier om rasisme, islamofobi og diskriminering
 • kunnskap om utvalgte empiriske case som belyser ulike sider ved det flerkulturelle Norge
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • skrive en selvstendig faglig tekst med utgangspunkt i en oppgitt problemstilling innenfor emnets tematikk.
 • knytte faglige innsikter til dagsaktuelle debatter om migrasjon og det flerkulturelle Norge
 • finne og bruke relevante samfunnsfaglige kilder om migrasjon og det flerkulturelle Norge, og referere til faglige kilder på. en god og redelig måte i henhold til gjeldende referansestandard
 • anvende teoretiske perspektiver til å drøfte ulike sider ved det flerkulturelle Norge

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aure, M. (2007). Migrasjonskanaler og rekrutteringsprosesser: Å bli arbeidsmigrant. Sosiologi i dag, 37(3-4), s. 9-29. Bibliotek. Hentet fra ojs.novus.no
 • Bangstad, S. & Døving, C. A. (2015). Hva er rasisme?. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Bygnes, S. (2015). Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord-mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk tidsskrift, 23(3), s. 171-192. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Eide, K. & Lidén, H. (2012). Mottak av enslige mindreårige asylsøkere. I M. Valenta & B. Berg (Red.), Asylsøker: I velferdsstatens venterom (s. 181-204). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Erdal, M. (2017). Mobilitet og tilhørighet. I D. Jordhus-Lier & K. Stokke (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring (s. 275-290). Oslo: Cappelen Damm akademisk.. Hentet fra dx.doi.org
 • Eriksen, T. H. (2010). Samfunn (s. 68-106). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. utg., s. 33-64). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Fangen, K. & Thun, C. (2007). Unge somaliske kvinner snakker om omskjæring. Sosiologi i dag, 37(3-4), s. 107-141. Bibliotek. Hentet fra ojs.novus.no
 • Friberg, J. H. (2016). Assimilering på norsk: Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn.. Hentet fra www.fafo.no
 • Lidén, H. (2017). Barn og migrasjon: Mobilitet og tilhørighet (s. 115-144). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Lynnebakke, B. & Fangen, K. (2011). Tre oppfatninger av norskhet: Opphav, kulturell praksis og statsborgerskap. Sosiologi i dag, 41(3-4), s. 133-155. Bibliotek. Hentet fra ojs.novus.no
 • Midtbøen, A. & Rogstad, J. (2012). Diskrimineringens omfang og årsaker: Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv (s. 23-31, 77-131). Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Bibliotek. Hentet fra hdl.handle.net
 • Nadim, M. (2011). Kulturell reproduksjon eller endring? - Småbarnsmødre med innvandringsbakgrunn og arbeid. Nytt norsk tidsskrift, 32(1), s. 15-24. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Odden, G. (2018). Internasjonal migrasjon: En samfunnsvitenskapelig innføring. Bergen: Fagbokforlaget. Bibliotek
 • Statistisk sentralbyrå, . (2019). Fakta om innvandring. Hentet 2020-01-07 fra www.ssb.no

> PDF-versjon for utskrift