Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM1050L: Internasjonal politikk. Lektorprogrammet

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Andreas Holmedahl Hvidsten (Andreas.H.Hvidsten@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021

Generell informasjon

Emnet gir en innføring i deskriptive og normative perspektiver på internasjonal politikk. Det blir undervist om internasjonal konflikt og samarbeid og internasjonale normer, samt religionens plass og rolle i internasjonale relasjoner. Emnet skal bidra til en forståelse av politiske, økonomiske og kulturelle prosesser i globaliseringens tidsalder.
Emnene SAM1000 (eller SAM1010 og SAM1021) og SAM1070 eller tilsvarende bør være fullført før oppmelding.
 

Overlappende emner

SAM1050L Internasjonal politikk overlapper fullstendig med SAM1050 Internasjonal politikk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har SAM1050 fra før, vil få 0 poeng uttelling for SAM1050L på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i seminarundervisningen (60 %)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret   
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1050 har hjemmeeksamen (3 dager, 2500-3500 ord) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.  

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om teoretiske perspektiver på internasjonal politikk
 • god kunnskap om religionens plass og rolle i internasjonale relasjoner
 • kunnskap om det internasjonale systemet og de statlige aktørene
 • kunnskap om internasjonal konflikt og samarbeid
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • knytte faglige innsikter til dagsaktuelle utviklingstrekk innen internasjonal politikk og globale spørsmål
 • identifisere og anvende ulike teoretiske perspektiver på internasjonal politikk
 • finne og bruke relevante samfunnsfaglige kilder om internasjonal politikk, og referere til faglige kilder på en god og redelig måte i henhold til gjeldende referansestandard
 • skrive en selvstendig faglig tekst med utgangspunkt i en oppgitt problemstilling innenfor emnets tematikk

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Bergmann, P. (2015). "Derfor er Norge i Afghanistan" ; fokus: Norges innsats i Afghanistan. Internasjonal politikk, 73(1), s. 89-101. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Holst, C. & Fossum, J. E. (2009). Norske intellektuelles syn på EU. Internasjonal Politikk, 67(3), s. 441-452. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Hovi, J. (2001). Hvorfor økonomiske sanksjoner virker - tross alt. Internasjonal politikk, 59(4), s. 509-524. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Kalnes, Ø., Austvik, O. G. & Røhr, H. S. (2010). Internasjonale relasjoner: En akkurat passe lang introduksjon. [Oslo]: Cappelen akademisk. Bibliotek
 • Knutsen, T. (2013). Diskusjonene om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk: Et faghistorisk riss. I G. Fermann (Red.), Utenrikspolitikk og norsk kriseha?ndtering (s. 141-174). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Leira, H. & Borchgrevink, A. (Red.) (2007). Innledning. I Norske selvbilder og norsk utenrikspolitikk (s. 7-44). Oslo: Norsk utenrikspolitisk institutt. Bibliotek. Hentet fra www.files.ethz.ch
 • Restad, H. (2017). American foreign policy. I J. E. Mustad & S. Taylor (Red.), Modern America: Developments in contemporary American society (s. 142-159). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Romarheim, A. G. (2012). Terrorismens tiår. Internasjonal politikk, 70(1), s. 85-96. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Skodvin, T. & Hovi, J. (2015). Kan de internasjonale klimaforhandlingene lykkes?. Internasjonal politikk, 73(4), s. 529-537. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Stålsett, S. J. (2017). Religion i urolige tider: Globalisering, religiøsitet og sårbarhet. Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek
 • Sverdrup-Thygeson, B. (2014). Hvem er Kina, og hva vil de med verden?. Internasjonal politikk, 72(4), s. 570-577. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Østerud, Ø. (2014). Statsvitenskap: Innføring i politisk analyse (5. utg., s. 238-251). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Østerud, Ø. (2018). Det globale statssystemet. Oslo: Dreyers forl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift