NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

SAM1030L: Ungdomskultur Lektorprogrammet

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Morten Holmqvist (Morten.Holmqvist@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:23. des. 2019

Generell informasjon

Emnet gir ulike samfunnsfaglige perspektiver på ungdoms utvikling og sosialisering. Perspektivene er samlet fra fagdisipliner som utviklingspsykologi, sosiologi, kulturanalyse samt medievitenskap. Emnet skal bidra til en forståelse av ungdommers sosialisering på deres ulike arenaer som familie, fritid og jevnaldrende. Samtidig skal emnet gi en forståelse av samspillet ungdom og sosialisering i forhold til media og subkulturelle utrykk. Det vil også være et fokus på temaer som identitet, religion, seksualitet og rus.

Overlappende emner

SAM1030L Ungdomskultur Lektorprogrammet overlapper fullstendig med SAM1030 Ungdomskultur og PED1030 Ungdomskultur og trosopplæring, og delvis med RP115 Innføring i kulturanalyse: ungdomskultur. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har SAM1030 fra før, vil få 0 poeng uttelling for SAM1030L på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har PED1030 fra før, vil få 0 poeng uttelling for SAM1030L på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har RP115 fra før, vil få 5 poeng uttelling for SAM1030L på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten oppfylle følgende studiekrav:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 %) i seminarundervisningen
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1030L har skriftlig eksamen (4 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike perspektiver på sosialisering, identitet og utvikling
 • god kunnskap om begrepet ungdom og utviklingen av ungdomskultur
 • kunnskap om ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • kjennskap til sentrale problemstillinger knyttet til forholdet mellom media og sosialisering
 • kjennskap til noen av dagens subkulturer og til noen ungdomskulturelle utrykk
 
Ferdighet
Studenten kan:
 • anvende samfunnsfaglige teorier og begreper på ungdoms utvikling og læring
 • drøfte samspillet mellom unge og media med utgangspunkt i aktuell forsking
 • benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag
 • tolke og forstå ungdommers digitale hverdag, og benytte denne forståelsen av ungdommers digitale hverdag i undervisning og kommunikasjon med ungdom

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Collins-Mayo, S., Mayo, B., Nash, S. & Cocksworth, C. (2010). The faith of generation Y (s. 3-89). London: Church House Publ. Bibliotek
 • Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamfunn (4. utg., s. 15-111). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Gulbrandsen, L. M. (Red.) (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling (2. utg., 15-40, 51-72, 139-178 og 259-283). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Kvello, Ø. (Red.) (2012). Oppvekstmiljø og sosialisering (s. 62-84). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (s. 9-22, 82-158, 184-215). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Pedersen, W. (2015). Bittersøtt: Nye perspektiver på rus og rusmidler (3. utg., s. 11-33, 55-117, 151-168). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Pedersen, W. (2005). Nye seksualiteter (s. 16-69). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Ridderstrøm, H. (2005). Ungdommers kombinasjonskunst - bricolage for en ny tid. Tidsskrift for ungdomsforskning, 5(1), s. 71-87. Hentet 2014-05-25 fra journals.hioa.no
 • Thornton, S. (2005). The social logic of subcultural capital. I K. Gelder (Red.), The Subcultures reader (2. utg., s. 184-192). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Ward, P. (2011). Gods behaving badly: Media, religion, and celebrity culture. Waco, Tex.: Baylor University Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift