Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM1030: Ungdomskultur

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Espen Gilsvik (Espen.Gilsvik@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i samfunnsfag
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-12-09 9. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2022

Generell informasjon

Emnet gir ulike samfunnsfaglige perspektiver på ungdoms utvikling og sosialisering. Perspektivene er samlet fra fagdisipliner som utviklingspsykologi, sosiologi, kulturanalyse samt medievitenskap. Emnet skal bidra til en forståelse av ungdommers sosialisering på deres ulike arenaer som familie, fritid og jevnaldrende. Samtidig skal emnet gi en forståelse av samspillet ungdom og sosialisering i forhold til media og subkulturelle utrykk. Det vil også være et fokus på temaer som identitet, religion, seksualitet og rus.

Overlappende emner

SAM1030 Ungdomskultur overlapper fullstendig med SAM1030L Ungdomskultur, Lektorprogrammet og PED1030 Ungdomskultur og trosopplæring, og delvis med RP115 Innføring i kulturanalyse: ungdomskultur. En slik faglig overlapping medfører at
 • studenter som har SAM1030L fra før, vil få 0 studiepoeng uttelling for SAM1030 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene
 • studenter som har PED1030 fra før, vil få 0 studiepoeng uttelling for SAM1030 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene
 • studenter som har RP115 fra før, vil få 5 studiepoeng uttelling for SAM1030 på karakterutskriften eller vitnemålet

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten oppfylle følgende studiekrav:
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1030 har skriftlig eksamen (4 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike perspektiver på sosialisering, identitet og utvikling
 • god kunnskap om begrepet ungdom og utviklingen av ungdomskultur
 • kunnskap om ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • kjennskap til sentrale problemstillinger knyttet til forholdet mellom media og sosialisering
 • kjennskap til noen av dagens subkulturer og til noen ungdomskulturelle utrykk
 
Ferdighet
Studenten kan:
 • anvende samfunnsfaglige teorier og begreper på ungdoms utvikling og læring
 • drøfte samspillet mellom unge og media med utgangspunkt i aktuell forsking

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Collins-Mayo, S., Mayo, B., Nash, S. & Cocksworth, C. (2010). The faith of generation Y (s. 3-89). London: Church House Publ. Bibliotek
 • Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamfunn (4. utg., s. 15-111). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Gulbrandsen, L. M. (Red.) (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling (2. utg., 15-40, 51-72, 139-178 og 259-283). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Kvello, Ø. (Red.) (2012). Oppvekstmiljø og sosialisering (s. 62-84). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (s. 9-22, 82-158, 184-215). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Pedersen, W. (2005). Nye seksualiteter (s. 16-69). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Pedersen, W. (2015). Bittersøtt: Nye perspektiver på rus og rusmidler (3. utg., s. 11-33, 55-117, 151-168). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Ridderstrøm, H. (2005). Ungdommers kombinasjonskunst - bricolage for en ny tid. Tidsskrift for ungdomsforskning, 5(1), s. 71-87. Hentet 2014-05-25 fra journals.hioa.no
 • Thornton, S. (2005). The social logic of subcultural capital. I K. Gelder (Red.), The Subcultures reader (2. utg., s. 184-192). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Ward, P. (2011). Gods behaving badly: Media, religion, and celebrity culture. Waco, Tex.: Baylor University Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift