Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM1021: Samfunnsfaglige metoder

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Solvor Mjøberg Lauritzen (Solvor.M.Lauritzen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i samfunnsfag
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet gir en innføring i samfunnsfaglige arbeidsmåter. Det blir undervist i både kvantitative og kvalitative forskningsopplegg, med vekt på sistnevnte. Emnet skal gi en forståelse av de ulike elementer i samfunnsvitenskapelige forskningsopplegg, og problemer knyttet til disse.
Anbefalte forkunnskaper
Ingen

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
  • delta i evaluering av studietilbudet dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
 
 

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1021 har skriftlig eksamen (4 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. 

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne ha:
  • god kunnskap om samfunnsfaglige arbeidsmåter og forskningsopplegg
  • god kunnskap om kvalitative metoder
  • kunnskap om kvantitativ metode og religionssosiologiske metodespørsmål
  • kunnskap om eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning

> PDF-versjon for utskrift