Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM1010: Samfunnsfaglige perspektiver

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Lars Åsmund Laird Iversen (Lars.L.Iversen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i samfunnsfag
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag

Generell informasjon

Emnet gir en fordypning i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og teorier. Det blir undervist i både klassisk og nyere sosiologiske teori, samt sosiologiske perspektiver på religion.
Emnet skal gi en dypere forståelse av samfunnsfagenes egenart, sentrale begreper og perspektiver.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
  • delta i evaluering av studietilbudet, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
 
 

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1010 har skriftlig eksamen (4 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av skriftlig eksamen. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. 
 

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne ha:
  • god kunnskap om sentrale samfunnsfaglige begreper
  • god kunnskap om sosiologisk teori
  • kunnskap om sosiologiske perspektiver på religion
  • kjennskap til et utvalg klassiske samfunnsvitenskapelige tekster

> PDF-versjon for utskrift