Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RV502: Islam: Tro, tradisjon og fornyelse

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet RV502 er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. Sentrale aspekter ved islams historie, lære og praksis inngår i emnet. RV502 omfatter både det som er felles for et flertall av muslimer og noen av de variasjonene som finnes innen religionen. Emnet settes fokus på ulike retninger og former av islam. Emnet tematiserer hvordan islam fortolkes og praktiseres av muslimer i nyere tid, med særlig vekt på norske forhold.
 
For å melde seg opp i emnet, må studenten ha avlagt eksamen i KRLE1010/RL1010 eller ha tilsvarende kompetanse, og være tatt opp på studieprogrammet eller andre masterprogram på MF.

Overlappende emner

Deler av RV502 Islam: Tro, tradisjon og fornyelse overlapper med RL2030 Islam (for lektorstudenter) og RL2035 Islam. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL2030 eller RL2035 fra før, vil få 4 poeng uttelling for RV502 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekrav, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

RV502 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord. Denne eksamensformen forutsetter at studenten har oppfylt alle studiekravene.
 
Emnet har også skriftlig eksamen (6 timer) som sekundært vurderingsalternativ, dersom studenten har oppfylt studiekravet om skrivekurs. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om islams bakgrunn og historie
 • kjennskap til hvordan denne historien har preget religionens uttrykksformer
 • god kunnskap om ulike retninger og ulike former for islam
 • kunnskap om politisk islam
 • god kunnskap om sentrale aspekt ved hellige tekster, den religiøse loven, teologi, praksis og tolkningstradisjoner med vekt på sunni-islam
 • god kunnskap om kvinnesyn og familierett
 • god kunnskap om hvordan muslimer utvikler sine fellesskap, sin praksis og sine fortolkninger av islam under norske forhold
 • god kunnskap om religion og hverdagsliv blant unge norske muslimer
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • drøfte spørsmål om islams mangfold og religiøse endringsprosesser
 • drøfte spørsmål knyttet til unge muslimers religiøse praksis med vekt på det norske samfunn

Merknad til litteraturlisten

Kari Vogt (2005): Islam- tradisjon, fundamentalisme og reform. Cappelen
kan kjøpes på nettstedet www.skaff.no ISBN: 9788202220891

> PDF-versjon for utskrift