Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RPSY5010: Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Gry Stålsett (Gry.Stalsett@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
2-årige masterprogrammer - Erfaringsbaser master i klinisk sjelesorg
2-årige masterprogrammer - Master i teologi
2-årige masterprogrammer - Master in Religion in Contemporary Society
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

RPSY5010 har som mål å gi innføring i faget religionspsykologi, sentrale teorier og definisjoner.  Emnet vil gi innføring i ulike psykologiske fortolkninger av religiøs adferd og opplevelser. Emnet vil gi innblikk i psykologisk forståelse av omvendelseserfaringer og hvordan en skaper mening gjennom symbolhandlinger og ritualisering.  Emnet tar for seg de to pionerene Sigmund Freud og William James bidrag til religionspsykologien, religiøs utvikling og forståelse av religiøse erfaringer gjennom eksistensielt psykologiske perspektiver. Innføring i Religionspsykologi vil gi særlig innføring i metodikk for å kartlegge kilder til mening og meningsdannelse gjennom So Me metoden. Emnet kan også inngå som valgfritt emne i studieprogrammene Mastergrad i klinisk sjelesorg og Mastergrad i praktisk teologi.

Overlappende emner

RPSY5010 Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner overlapper fullstendig med det utgåtte emnet RPSY501 Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RPSY501 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RPSY5010 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

 Studenten skal
 • Levere og få godkjent en faglig oppgave på 1800 - 2000 ord. Oppgavens problemstilling er valgfri, men skal relatere seg til målene for emnet, og referere til en avgrenset del av pensum. Faglærer vil bistå i valg av oppgave om ønskelig. Oppgaven vurderes med bestått/ikke bestått.
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet RPSY5010 har 3 dagers hjemmeeksamen som eksamensform (2500-3500 ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
 • Inngående kunnskap om religionspsykologi som fagtradisjon/disiplin og sentrale definisjoner i emnet
 • God kunnskap om eksistensiell meningsdannelse og metoden SoMe Cards for å kartlegge kilder til personlig mening
 • Kunnskap om ulike psykologiske teoritradisjoners fortolkning av religiøs adferd og opplevelse
 • Kunnskap om religionspsykologiske fortolkninger av omvendelseserfaringer og symbolske handlinger
 • Oversikt over Sigmund Freud og William James bidrag til fagfeltet
 • Kjennskap til teorier om religiøs utvikling og omvendelseserfaringer
 • Kjennskap til eksistensiell psykologis forståelse av religiøse erfaringer
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • Anvende faglitteratur selvstendig og hente ut vesentlige momenter relatert til målene for emne RPSY5010 og relatere disse innbyrdes
 • Anvende innsikter fra religionspsykologi i arbeid med andre fag der dette kan ha relevans
 • Kritisk drøfte ulike teoretiske fortolkninger av religiøs atferd
 • Gjennomføre SoMe Card metoden
 • Reflektere over eksistensielle begreper og forståelser
 • Reflektere selvstendig over egne og andres former for trosutøvelse fra et religionspsykologisk perspektiv

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aldwin, C. ., Park, C., Jeong, Y. & Nath, R. (2014). Differing pathways between religiousness, spirituality and health. Psychology of religion and spirituality., 6(1), s. 9-21. Bibliotek (Kompendium).
 • Austad, A. (2014). Ekstraordinære religiøse erfaringer. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 231-241). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Austad, A. (2014). Eksistensiell psykologi. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 143-154). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Bäckström, A. (2014). Religion in the Nordic countries: Between private and public. Journal of contemporary religion, 29(1), s. 61-74. Bibliotek (Kompendium).
 • Danbolt, L. J. (2014). Hva er religionspsykologi?: Begrepsavklaringer i en nordisk kontekst. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Danbolt, L. J. & Stifoss-Hansen, H. (2014). Ritualisering: Å skape mening gjennom symbolske handlinger. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 203-215). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • DeMarinis, V. (2003). Pastoral care, existential health and existential epidemiology: A Swedish postmodern case study (s. 38-53). Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • DeMarinis, V. (2008). The impact of post-modernization on existential health in Sweden: Psychology of religion's function in existential public health analysis. Archiv für Religionspsychologie = Archive for the psychology of religion, 30, s. 57-74. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Engedal, L. G. (2014). Posisjoner og teoritradisjoner i religionspsykologisk forskning: Et mulig oversiktsbilde. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 43-58). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Engedal, L. G. (2014). Den moderne religionspsykologiens pionerer: William James og Sigmund Freud. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 71-83). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Engedal, L. G. (2014). I sporene etter William James og Sigmund Freud. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 86-96). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Geels, A. (2014). Mystikk og religionspsykologi. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 218-229). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Halstensen, K. (2014). Når mennesker knytter bånd til Gud -tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om gudsrelasjonens egenart og funksjon. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 113-123). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Hestad, K. (2014). Spor av Gud i hjernen? biologiske og nevropsykologiske perspektiver på religiøse erfaringer. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 157-170). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • La Cour, P. (2014). Religiøs omvendelse. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 244-255). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • La Cour, P. (2014). Den religiøse tros udvikling. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 174-187). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • La Cour, P. & Schnell, T. (2016). Presentation of the sources of meaning card method: The SoMeCaM. Journal of humanistic psychology, 60(1), s. 20-42. Bibliotek (Kompendium).
 • Paloutzian, R. F. (2017). Invitation to the psychology of religion (3. utg., s. 1-169, 215-278, 331-375). New York: The Guilford Press. Bibliotek
 • Pedersen, H., Birkeland, M., Jensen, J., Schnell, T., Hvidt, N., Sørensen, T. & La Cour, P. (2018). What brings meaning to life in a highly secular society? a study on sources of meaning among Danes. Scandinavian journal of psychology, 59(6), s. 678-690. Bibliotek (Kompendium).
 • Schnell, T. (2015). Dimensions of secularity (DoS): An open inventory to measure facets of secular identities. The International Journal for the Psychology of Religion, 25(4), s. 272-292. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Schnell, T. (2014). An empirical approach to existential psychology: Meaning in life operationalized. I S. Kreitler & T. Urba?nek (Red.), Conceptions of meaning (s. 173-194). New York: Nova Publishers. Bibliotek (Kompendium)
 • Schnell, T. (2009). The sources of meaning and meaning in life questionnaire (SoMe): Relations to demographics and well-being. The Journal of Positive Psychology, 4(6), s. 483-499. (Kompendium).
 • Stifoss-Hansen, H. (2014). Norge: Det religiøse kartet og religionspsykologiens bidrag. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 22-41). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Stålsett, G. (2006). Når tro kan være helbredende eller ødeleggende. I J.-O. Henriksen (Red.), Tro: 13 essays om tro (s. 113-134). [Oslo]: Kom forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Stålsett, G. (2014). Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro: Objektrelasjonsteori og selvpsykologi. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 97-111). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Sørensen, T., La Cour, P., Danbolt, L. J., Stifoss-Hanssen, H., Lien, L., Demarinis, V., Pedersen, H. F. & Schnell, T. (2019). The sources of meaning and meaning in life questionnaire in the Norwegian context: Relations to mental health, quality of life, and self-efficacy. The International Journal for the Psychology of Religion, 29(1), s. 32-45. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Tsai, J., Koopmann-Holm, B., Miyazaki, M. & Ochs, C. (2013). The religious shaping of felling: Implications of affect validation theory. I R. F. Paloutzian & C. L. Park (Red.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (2. utg., s. 274-291). New York: The Guildford Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Watts, F. N. (1996). Psychological and religious perspectives on emotion. The International Journal for the Psychology of Religion, 6(2), s. 71-87. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Wikström, O. (1990). Gud som Gud eller Gud som gud. Tidsskrift for sjelesorg, 10(3), s. 29-35. Bibliotek (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift