NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

RPSY5010: Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Gry Stålsett (Gry.Stalsett@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Master i klinisk sjelesorg
Videreutdanning masternivå - Master i praktisk teologi
2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2020-05-28 28. mai 20202020-05-01 1. mai 2020
Utleveringsdato:25. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. juni 2020

Generell informasjon

RPSY5010 har som mål å gi innføring i faget religionspsykologi, sentrale teorier og definisjoner.  Emnet vil gi innføring i ulike psykologiske fortolkninger av religiøs adferd og opplevelser. Emnet vil gi innblikk i psykologisk forståelse av omvendelseserfaringer og hvordan en skaper mening gjennom symbolhandlinger og ritualisering.  Emnet tar for seg de to pionerene Sigmund Freud og William James bidrag til religionspsykologien, religiøs utvikling og forståelse av religiøse erfaringer gjennom eksistensielt psykologiske perspektiver. Innføring i Religionspsykologi vil gi særlig innføring i metodikk for å kartlegge kilder til mening og meningsdannelse gjennom So Me metoden. Emnet kan også inngå som valgfritt emne i studieprogrammene Mastergrad i klinisk sjelesorg og Mastergrad i praktisk teologi.

Overlappende emner

RPSY5010 Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner overlapper fullstendig med det utgåtte emnet RPSY501 Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RPSY501 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RPSY5010 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Studenten skal
 • Levere og få godkjent en faglig oppgave på 1800 - 2000 ord. Oppgavens problemstilling er valgfri, men skal relatere seg til målene for emnet, og referere til en avgrenset del av pensum. Faglærer vil bistå i valg av oppgave om ønskelig. Oppgaven vurderes med bestått/ikke bestått.
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet RPSY5010 har 3 dagers hjemmeeksamen som eksamensform (2500-3500 ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
 • Inngående kunnskap om religionspsykologi som fagtradisjon/disiplin og sentrale definisjoner i emnet
 • God kunnskap om eksistensiell meningsdannelse og metoden SoMe Cards for å kartlegge kilder til personlig mening
 • Kunnskap om ulike psykologiske teoritradisjoners fortolkning av religiøs adferd og opplevelse
 • Kunnskap om religionspsykologiske fortolkninger av omvendelseserfaringer og symbolske handlinger
 • Oversikt over Sigmund Freud og William James bidrag til fagfeltet
 • Kjennskap til teorier om religiøs utvikling og omvendelseserfaringer
 • Kjennskap til eksistensiell psykologis forståelse av religiøse erfaringer
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • Anvende faglitteratur selvstendig og hente ut vesentlige momenter relatert til målene for emne RPSY5010 og relatere disse innbyrdes
 • Anvende innsikter fra religionspsykologi i arbeid med andre fag der dette kan ha relevans
 • Kritisk drøfte ulike teoretiske fortolkninger av religiøs atferd
 • Gjennomføre SoMe Card metoden
 • Reflektere over eksistensielle begreper og forståelser
 • Reflektere selvstendig over egne og andres former for trosutøvelse fra et religionspsykologisk perspektiv

> PDF-versjon for utskrift