NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

RP501: Religion og læring

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste E

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2019-11-01 1. nov. 20192019-10-11 11. okt. 2019
Utleveringsdato:25. okt. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. nov. 2019
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-14 14. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2020
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020

Generell informasjon

Emnet RP501 Religion og læring legger vekt på religion og læringsteoretiske grunnlagsspørsmål i hovedsak knyttet til undervisningen i den offentlige skolen. Emnet gir en innføring i etikk i pedagogiske praksiser, og drøfter også problemstillinger knyttet til tematikken religion, ungdom og livsmestring.
 
Emnet RL501 Religion og læring er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk. For å melde seg opp i emnet må studenten være tatt opp på studieprogrammet eller andre masterprogram på MF.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • lytte til skrivekurs-videoer og få godkjent en multiple-choice-test i Canvas
 • delta i minst 75 % av undervisningen (gjelder kun ved hjemmeeksamen).
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester
Dersom studenten ikke har oppfylt studiekravet om skrivekurset, kan han/hun ikke få gå opp til eksamen.

Avsluttende vurdering

RP501 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord. Denne eksamensformen forutsetter at studenten har oppfylt alle studiekravene.
 
Emnet har skriftlig eksamen (6 timer) som sekundært vurderingsalternativ, dersom studenten har oppfylt studiekravet om skrivekurs. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • inngående kunnskap om religion og læring
 • god kunnskap om sosiokulturell læringsteori
 • kunnskap om religionsundervisning i skolen
 • kunnskap om etiske perspektiver i pedagogiske praksiser
 • kunnskap om religion og ungdom
Ferdigheter
Studenten kan:
 • kritisk drøfte forholdet mellom religion og læring i religionsundervisningen i den offentlige skolen
 • analysere egen klasseromsundervisning og bidra til nytenkning om religionsundervisningen på egen skole
 • drøfte spørsmål om livsmestring som mål
 • reflektere over etiske spørsmål knyttet til pedagogiske praksiser

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Afdal, G. (2013). Religion som bevegelse: Læring, kunnskap og mediering (s. 109-235). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Afdal, G., Røthing, Å. & Schjetne, E. (Red.) (2014). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Bakken, A. (2018). Ungdata: Nasjonale resultater 2018 (s. 2-7). Oslo: NOVA. Bibliotek. Hentet fra www.hioa.no
 • Cadge, W., Levitt, P. & Smilde, D. (2011). De-centering and re-centering: Rethinking concepts and methods in the sociological study of religion. Journal for the scientific study of religion, 50(3), s. 437-449. Hentet fra www.jstor.org
 • Høeg, I. M. (Red.) (2017). Religion og ungdom (s. 9-32, 33-50, 100-156,179-213). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (s. 9-22, 82-158, 184-215). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper: Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen. Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek
 • Utdanningsdirektoratet (2017). Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen.. Hentet fra www.udir.no

> PDF-versjon for utskrift