Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RLE2630: Kristendom og billedkunst: Det gamle testamente

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Reidar Hvalvik (reidar.hvalvik@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk)
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste J

Generell informasjon

Emnet tar for seg gammeltestamentlige motiver som er brukt i billedkunsten gjennom tidene, slik de f.eks. har vært å finne på veggmalerier i Romas katakomber, i bokillustrasjoner i middelalderen og i masseproduserte billedbibler på 1800- og 1900-tallet. Det legges særlig vekt på de tekstene som har vært gjenstand for typologisk tolkning i kirkens historie og på andre gammeltestamentlige tekster som har vært fundamentale i europeisk kultur. Undervisningen vil i stor grad være knyttet til gjennomgang av konkrete billedeksempler. Emnet egner seg i liten grad til selvstudium.
 
Det anbefales at studenten har avlagt eksamen i RLE1020 (eller tilsvarende) og RLE2610, men det er ingen forutsetning for å ta dette emnet.
 
Høsten 2018: Forelesninger på ettermiddags-/kveldstid. Undervisningen vil i stor grad være knyttet til gjennomgang av konkrete billedeksempler. Emnet egner seg i liten grad til selvstudium.

Studiekrav

 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet RLE2630 har en skriftlig eksamen (4 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om sentrale fortellende tekster fra Det gamle testamente og hvordan de reflekteres i europeisk kunst og kultur, dvs. tekster om skapelse og syndefall, patriarkhistorien, utgangen fra Egypt, ørkenvandringen fram til Kanaan og utvalgte episoder fra Israels historie i dommertiden, kongetiden og eksilet
 • kunnskap om sentrale tekster fra de profetiske og de poetiske bøkene og de gammeltestamentlige apokryfene og hvordan de reflekteres i europeisk kunst
 • kunnskap om bruken av motiver fra Det gamle testamente i Romas katakomber og på tidligkristne sarkofager
 • god kunnskap om typologisk bibeltolkning og hvordan den kommer til uttrykk i en del konkrete fremstillinger: Biblia pauperum og Verdun-alteret i Klosterneuburg
 • kunnskap om gammeltestamentlige bibelillustrasjoner i tyske og nederlandske bibler på 1500- og 1600-tallet, med vekt på Luthers bibeloversettelse og Theatrum Biblicum
 • god kunnskap om hvordan gammeltestamentlige motiver blir behandlet i billedbibler/bibel-illustrasjoner på 1800-tallet, med vekt på verkene til Julius Schnorr von Carolsfeld, Gustave Doré og James J. Tissot
 • kunnskap om hvordan gammeltestamentlige motiver er fremstilt av noen utvalgte kunstnere, med vekt på Rembrandt og Marc Chagall
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • gjøre rede for hvilke bibeltekster som reflekteres i konkrete bilder/kunstverk
 • gjøre rede for hvordan ulike bilder/kunstverk er uttrykk for spesifikke tolkninger av bibeltekstene
 • gjøre rede for hva slags syn på bibelillustrasjoner som kommer til uttrykk i ulike billedbibler

Merknad til litteraturlisten

Denne boken blir solgt i forbindelse med de første undervisningstimene:
Melito & Skarsaune, O. (1997). Om påsken: Den eldste kristne påskepreken. Oslo: Luther.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Bro Larsen, K. (Red.) (2010). Rembrandt som bibelfortolker (s. 23-73). Frederiksberg: Aros. Bibliotek
 • Coelen, P. v. d. (1996). Patriarchs, angels & prophets: The Old Testament in Netherlandish printmaking from Lucas van Leyden to Rembrandt (s. 30-36). Amsterdam: Rembrandt Information Centre. Bibliotek (Se Canvas)
 • De Capoa, C. (2003). Old Testament figures in art. Los Angeles, Calif: J. Paul Getty Museum. Bibliotek
 • Doré, G. & Rose, M. (1974). The Doré Bible illustrations: 241 illustrations (i-ix). New York: Dover Publications. Bibliotek (Se Canvas)
 • Grewe, C. (2009). Painting the sacred in the age of romanticism (s. 203-251). Farnham: Ashgate. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. (2018). Fra Eden til det nye Jerusalem. (Se Canvas)
 • Hvalvik, R. (2008). Skapelse og syndefall i tekster og bilder: Ikonografiske merknader til Genesis-bildene i Ål stavkirke. Kunst og kultur, 91(1), s. 34-49. Hentet fra www.idunn.no
 • Jensen, R. M. (2000). Understanding early Christian art (s. 64-93). London: Routledge. Bibliotek
 • Melito & Skarsaune, O. (1997). Om påsken: Den eldste kristne påskepreken. Oslo: Luther. Bibliotek
 • Tissot, J. J., Schiff, G. & Muffs, Y. (1982). Biblical paintings (s. 19-50). New York: Jewish Museum. (Se Canvas)

Enten:

 • Labriola, A. C. & Smeltz, J. W. (1990). The Bible of the poor: Biblia pauperum: A facsimile edition of the British Library Blockbook C.9.d.2. Pittsburgh, Pa: Duquesne University Press. Bibliotek

Eller:

 • Öberg, C. S. (2013). Biblia pauperum: De fattigas bibel: En rik inspirationskälla för senmedeltiden (Ny utg.). Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift