Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RLE2620: Caravaggios religiøse kunst

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Reidar Hvalvik (reidar.hvalvik@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk)
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste J
Forkunnskapskrav tilsvarende:RLE2610

Generell informasjon

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) regnes i dag som en av de viktigste malerne i europeisk kunsthistorie. Det som gjør hans bilder særlig interessante i rammen av "kristendom og billedkunst", er det faktum at en betydelig del av hans verker har bibelske motiver. Av hans ca. 65 bevarte malerier (inkludert dubletter) har ca. 75 % religiøse motiver, og av disse igjen har 80 % motiver knyttet til bibelske historier og personer. Svært mange av hans bilder ble malt på oppdrag fra kirkelig personer og institusjoner, og mange av bildene er fremdeles å finne i italienske kirker. Flere av bildene avslører betydelig teologisk kunnskap og reflekterer ulike kirkelig strømninger i hans samtid, en tid som var preget av den katolske (mot)reformasjonen fra midten av 1500-tallet. Caravaggios valg av motiver er ofte tradisjonelt, mens hans teknikk og fremstillingsform var nyskapende. Av den grunn er studiet av Caravaggios religiøse kunst godt egnet som en innfallsport til europeisk kirkekunst i tiden etter reformasjonen.
 
Høsten 2019: Forelesninger på ettermiddags-/kveldstid. Undervisningen vil i stor grad være knyttet til gjennomgang av konkrete billedeksempler. Emnet egner seg i liten grad til selvstudium.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet RLE2620 har skriftlig prøve (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A til F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om Caravaggios religiøse bilder
 • god kunnskap om motivene i Caravaggios religiøse bilder og deres bibelske og/eller historiske bakgrunn
 • kunnskap om teologiske og kirkelige tendenser og strømninger i Caravaggios samtid
 • kunnskap om Caravaggios biografi og kunstneriske utvikling
Ferdigheter
Studenten kan:
 • tolke Caravaggios religiøse bilder i lys av hans samtids teologi, spiritualitet og kirkeliv
 • identifisere bildenes bibelske og/eller historiske bakgrunn

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Graham-Dixon, A. (2010). Caravaggio: A life sacred and profane. London: Allen Lane. Bibliotek
 • Hibbard, H. (1985). Caravaggio (s. 343-387). Oxford: Westview Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. (2016). Light from the Outside: The Paintings of Caravaggio in their Theological and Ecclesiastical Context. I M.-B. Andersson (Red.), New Caravaggio: Papers presented at the international conferences in Uppsala and Rome 2013 (s. 9-42). Firenze: Edizioni Polistampa. Bibliotek (Kompendium)
 • Lepage, A. (2013). Art and the Counter-Reformation. I A. Bamji, G. H. Janssen & M. Laven (Red.), The Ashgate research companion to the Counter-Reformation (s. 373-386). Farnham: Ashgate. Bibliotek (Kompendium)
 • Vodret, R. (2010). Caravaggio: The complete works. Milano: Silvana Editoriale. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift