Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RLE2610: Kristendom og billedkunst

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Reidar Hvalvik (reidar.hvalvik@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk)
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste J

Generell informasjon

Emnet består av tre delemner: A. Bildets formspråk gjennom tidene (1,5 stp), B. Kilder til den kristne ikonografi (1,5 stp), og C. Bildende kunst i kristen tradisjon (7 stp).
Dette emnet tar sikte på å gjøre studentene kjent med bilder og motiver innen kristen tradisjon og gjøre dem i stand til å tolke dem. Undervisningen vil derfor i stor grad være knyttet til gjennomgang av konkrete billedeksempler. Emnet egner seg i liten grad til selvstudium.
Det anbefales at studenten har avlagt eksamen i KRLE1020, eller tilsvarende.
 

Overlappende emner

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
Med KRL223 Religion og estetikk 1 reduseres dette emnet med 10 stp.
Med KRL226 Religion og estetikk reduseres dette emnet med 10 stp.
 
 
 

Studiekrav

 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet RLE2610 har en skriftlig prøve (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.
Tillatte hjelpemidler ved eksamen: liste J.

Læringsutbytte etter fullført emne

A. BILDETS FORMSPRÅK GJENNOM TIDENE (1,5 SP)
Delemnet tar for seg formspråket i europeisk kunsthistorie.
 
Kunnskap
Studenten har
 • kunnskap om bildets formspråk i europeisk kunsthistorie
 • oversikt over hovedepokene i europeisk kunsthistorie fra antikken til moderne tid
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • plassere konkrete kunstverk i rett epoke
 
B. KILDER TIL DEN KRISTNE IKONOGRAFI (1,5 SP)
Delemnet gir en innføring i viktige kilder for de sentrale motivene i den kristne billedkunsten, det vil si sentrale bibeltekster supplert med materiale fra apokryfer og legender, prekener og andre former for religiøs litteratur.
 
Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om de bibeltekstene som i særlig grad reflekteres i kristen kunst, dvs. tekster om skapelse og syndefall, om Jesu liv (fra fødsel til død og oppstandelse) og hans opphøyelse (1 Mos kap. 1-3; Matt 1,1-4,11; 9,1-8; 14,1-33; 15,32-39; 17,1-13; Luk kap. 1-2; 5,1-11; 10,25-42; 15,1-32; kap. 22-24; Joh 1,1-18; 2,1-12; 4,1-26; 5,1-15; 8,1-11; 11,1-44; 13,1-30; kap. 18-21; Apg 2,1-13; Åp kap. 4-5)
 • kunnskap om de viktigste gammeltestamentlige forbildene for Jesu liv og gjerning, slik de bl.a. forekommer i Biblia pauperum
 • kunnskap om utvalgte oldkirkelige og middelalderske tekster som har vært med på å forme kristen ikonografi (Jakobs protevangelium, Pseudo Matteus [Det uekte Matteusevangelium]; Nikodemusevangeliet; Johannes av Damaskus, Forsvar mot dem som angriper de hellige bildene; Den gylne legende; Pseudo-Bonaventura, Meditasjoner over Kristi liv; Birgittas åpenbaringer)
 • kunnskap om de viktigste tradisjoner om Maria fra oldkirken og middelalderen.
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • gjøre rede for hvilke bibeltekster og andre oldkirkelige og middelalderske tekster som reflekteres i konkrete kunstverk
 
C. BILDENDE KUNST I KRISTEN TRADISJON (7 SP)
Delemnet behandler viktige spørsmål i den kristne kunstens historie og fokuserer på sentrale kunstverk fra senantikken til nyere tid. Studiet tar sikte på å gi studentene evne til å kunne analysere bildende kunst, med vekt på innholdsmessige elementer.
 
Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om sentrale ikonografiske motiver i kristen kunst
 • kunnskap om debatten om bilder og deres funksjon i bysantinsk tradisjon
 • kunnskap om den bysantinske billedforståelse og hovedtyper av ikoner
 • kunnskap om den kristne kunsten i Romas katakomber og kirker og motivenes bibelske bakgrunn
 • kunnskap om hovedtrekkene i Kristus-bildets utvikling og kunnskap om et utvalg sentrale kunstverk
 • kunnskap til hovedtrekkene i Maria-bildets utvikling
 • kunnskap om norsk middelalderkunst
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • anvende kunnskapen til å identifisere og tolke sentrale motiver i kristen kunst

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Danbolt, G. & Myhr, E. (2002). Blikk for bilder: Om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo: Abstrakt forl. Bibliotek
 • Hvalvik, R. (2017). Epoker i europeisk kunsthistorie - med vekt på religiøs billedkunst. (Se Canvas)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Hvalvik, R. (Red.) (2017). Tekster til kristen ikonografi. Oslo: Menighetsfakultetet. (Se Canvas)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Finaldi, G. (2000). The image of Christ. London: National Gallery. Bibliotek
 • Fuglesang, S. H. (Red.) (1996). Middelalderens bilder: Utsmykningen av koret i Ål stavkirke (s. 17-33). Oslo: Cappelen. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Hellemo, G. (1999). Guds billedbok: Virkelighetsforståelse i religiøse tekster og bilder (s. 50-130, 195-228). Oslo: Pax. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Hvalvik, R. (2008). Skapelse og syndefall i tekster og bilder: Ikonografiske merknader til Genesis-bildene i Ål stavkirke. Kunst og kultur, 91(1), s. 34-49. Hentet fra www.idunn.no
 • Jensen, R. M. (2000). Understanding early Christian art (s. 1-93). London: Routledge. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Zuffi, S. (2003). Gospel figures in art. Los Angeles: The J. Paul Getty Museum. Bibliotek

Eller:

Eller:

 • Grubb, N. (1996). The Life of Christ in art. New York: Artabras. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Nes, S. (2000). Mysteriets formspråk (2. oppl. [i.e. 2. ] utg.). Bergen: Alma mater. Bibliotek

Eller:

 • Nes, S. (2009). The mystical language of Icons. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift