Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL5615: Kirkearkitekturens historie: kult, estetikk og sakralitet

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Kristin Bliksrud Aavitsland (Kristin.B.Aavitsland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet gjennomgår kirkearkitekturens historie fra oldkirken frem til våre dager, med vekt på Vest-Europa, men med utsikt til Øst-Europa, Midtøsten og Afrika, og med komparative blikk på synagoge- og moské-arkitektur. Det legges vekt på kirkerommets funksjon som sakralt og kultisk rom, på forholdet mellom arkitektur og liturgi, og på forholdet mellom utsmykning og teologi gjennom skiftende historiske perioder. Gjennom lesning av kildetekster gir emnet kunnskap om hvordan utviklingen i kristendommens historie har påvirket kirkebyggenes og kirkeutsmykningens utforming, og studentene får ferdigheter i å analysere og tolke kirkearkitektur og kirkeinteriører.
Anbefalt forkunnskapskrav: Gode leseferdigheter i engelsk

Overlappende emner

 • Studenter som har PED5530 fra før, vil få 4 poeng uttelling for RL5615 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har RLE2613 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL5615 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

 
Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må den enkelte student:
 • bestå en kortprøve om hovedpunktene i kristendommens historie og grunnleggende arkitekturtermer
 • få godkjent utkast til faglig oppgave
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet RL5615 har faglig oppgave (4000-5000 ord) som eksamensform. For å kunne levere oppgaven må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om de sentrale epokene i kirkearkitekturens historie, fra oldkirken til moderne tid
 • inngående kunnskap om hvordan kirkebyggets utforming reflekterer ulike former for teologi og spiritualitet
 • god kunnskap om hvordan kirkeinventaret er tilpasset skiftende liturgiske behov og praksiser
 • god kunnskap om ulike syn på kirkebyggets og bildekunstens betydning og verdi gjennom historien
 • god kunnskap om ulike teoretiske posisjoner i forskning på hellige rom
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • analysere og forklare kirkebyggets arkitektur, dets eksteriør og interiør, gjenstander og symboler
 • lese oversatte historiske kildetekster om kirkearkitektur og kirkeutsmykning og sette dem i kontekst
 • reflektere over forholdet mellom estetikk og religion
 • finne frem til relevant forskningslitteratur i arbeidet med den faglige oppgaven
 • anvende religionsvitenskapelige og arkitekturteoretiske begreper på en kritisk og nyansert måte i analysen av kirkebygg
 • anvende arkitekturteori og teorier om sakralitet på konkrete historiske kirkebygg

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til listen nedenfor skal studenten legge opp ca. 200 sider selvvalgt litteratur i forbindelse med faglig oppgave.
Historiske kildetekster (ca 20 sider) kommer i tillegg, og legges fortløpende ut i Canvas.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Anderson, C. (2013). Renaissance architecture (s. 23-86). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Ball, P. (2008). Universe of stone: Chartres Cathedral and the invention of the gothic (s. 52-68). New York, NY: Harper. Bibliotek (Kompendium)
 • Bann, S. (2017). Outward forms and inward spirit: The recovery of historical Church architecture in the nineteenth century. I H. F. Mallgrave (Red.), The companions to the history of architecture: Volume III: Nineteenth-century architecture. New York: Wiley Blackwell. Bibliotek (Kompendium)
 • Bressani, M. (2017). Revivalism. I H. F. Mallgrave (Red.), The companions to the history of architecture: Volume III: Nineteenth-century architecture. New York: Wiley Blackwell. Bibliotek (Kompendium)
 • Coldstream, N. (2002). Medieval architecture (s. 23-81, 175-201). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Doig, A. (2008). Liturgy and architecture: From the early Church to the Middle Ages. Aldershot: Ashgate. Bibliotek
 • Heathcote, E. & Moffatt, L. (2007). Contemporary Church architecture (s. 8-77). Chichester: Wiley-Academy. Bibliotek (Kompendium)
 • Ingersoll, R. (2019). World architecture: A cross-cultural history (2. utg., 285-298, 542-560 og 561-575). New York: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Johannessen, B. B. & Johannessen, H. (2012). Re-forming confessional space: Early lutheran churches in Denmark, c. 1536-1660. I A. Spicer (Red.), Lutheran churches in early modern Europe (s. 241-276). Farnham: Ashgate. Bibliotek (Kompendium)
 • Kilde, J. H. (2008). Sacred power, sacred space: An introduction to Christian architecture and worship. Oxford: Oxford University Press. Bibliotek
 • McNamara, D. R. (2011). How to read churches: A crash course in ecclesiastical architecture. New York: Rizzoli. Bibliotek
 • Milson, D. (2007). Art and architecture of the synagogue in late antique Palestine: In the shadow of the church (s. 1-32). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium)
 • Sinding-Larsen, S. (1994). Arkitekturteori og bygningsanalyse (s. 25-48). Trondheim: Tapir. Bibliotek (Kompendium)
 • Spicer, A. (2002). Architecture. I A. Pettegree (Red.), The Reformation world (s. 505-520). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Stalley, R. (1999). Early medieval architecture (s. 17-81, 191-235). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek
 • Tschudi, V. P. (2017). Baroque antiquity: Archaeological imagination in early modern Europe (s. 113-148). New York: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Wittkower, R., Connors, J. & Montagu, J. (1999). Art and architecture in Italy, 1600-1750: Vol. 1: The Early Baroque, 1600-1625 (6. utg., s. 1-18). New Haven, Conn.: Yale University Press. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift