NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

RL5615: Kirkearkitekturens historie: kult, sakralitet og estetikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Kristin Bliksrud Aavitsland (Kristin.B.Aavitsland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet gjennomgår kirkearkitekturens historie fra oldkirken frem til våre dager, med vekt på Vest-Europa, men med utsikt til Øst-Europa, Midtøsten og Afrika, og med komparative blikk på synagoge- og moské-arkitektur. Det legges vekt på kirkerommets funksjon som sakralt og kultisk rom, på forholdet mellom arkitektur og liturgi, og på forholdet mellom utsmykning og teologi gjennom skiftende historiske perioder. Gjennom lesning av kildetekster gir emnet kunnskap om hvordan utviklingen i kristendommens historie har påvirket kirkebyggenes og kirkeutsmykningens utforming, og studentene får ferdigheter i å analysere og tolke kirkearkitektur og kirkeinteriører.
Anbefalt forkunnskapskrav: Gode leseferdigheter i engelsk

Overlappende emner

 • Studenter som har PED5530 fra før, vil få 6 poeng uttelling for RL2615 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har RLE2613 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL2615 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må den enkelte student:
 • bestå en kortprøve om hovedpunktene i kristendommens historie og grunnleggende arkitekturtermer
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har hjemmeeksamen (3 dager) som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 4500-5000 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om de sentrale epokene i kirkearkitekturens historie, fra oldkirken til moderne tid
 • god kunnskap om hvordan kirkebyggets utforming reflekterer ulike former for teologi og spiritualitet
 • kunnskap om hvordan kirkeinventaret er tilpasset skiftende liturgiske behov og praksiser
 • kunnskap om ulike syn på kirkebyggets og bildekunstens betydning og verdi gjennom historien
 • kunnskap om ulike teoretiske posisjoner i forskning på hellige rom
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • analysere og forklare kirkebyggets arkitektur, dets eksteriør og interiør, gjenstander og symboler
 • lese oversatte historiske kildetekster om kirkearkitektur og kirkeutsmykning og sette dem i kontekst
 • reflektere over forholdet mellom estetikk og religion
 • anvende religionsvitenskapelige og arkitekturteoretiske begreper på en kritisk og nyansert måte i analysen av kirkebygg

> PDF-versjon for utskrift