Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL5075: Filosofi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Asle Eikrem (Asle.Eikrem@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Muntlig dag 12021-11-10 10. nov. 20212021-10-26 26. okt. 2021
Varighet:30 minutter
Muntlig dag 22021-11-11 11. nov. 20212021-10-26 26. okt. 2021
Varighet:30 minutter

Generell informasjon

Emnet RL5075 Filosofi legger vekt på klassiske filosofiske tema og problemstillinger, samt noen tidsaktuelle filosofiske utfordringer. Studentene skal arbeide med sentrale filosofiske tema og problemstillinger knyttet til virkelighetsforståelse, menneskesyn, etikk og estetikk. De skal kunne gjøre rede for og drøfte ulike standpunkt, bl.a. ut fra kildetekster hentet fra eldre og nyere filosofi. Studentene skal kunne reflektere over hva filosofi er, hva det vil si å forstå en filosofisk tekst og hvordan en skal forholde seg til at det finnes et mangfold av uforenlige filosofiske standpunkt.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studentene:
For studenter på Lektorprogrammet:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 %) i undervisningen
For alle studenter:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har muntlig eksamen (30 minutter) som vurderingsform. For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha oppfylt studiekravene innen fastsatte frister. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. Eksamen gjennomføres uten hjelpemidler.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • inngående kunnskap om sentrale filosofiske tema og problemstillinger fra eldre tid og frem til vår tid.
 • kunnskap om feministiske og postkolonialistiske filosofiske problemstillinger
Ferdigheter
Studenten kan:
 • evne til å reflektere over metafilosofiske spørsmål som: hva er filosofi, hva det vil si å forstå en filosofisk tekst og hvordan en skal forholde seg til mangfoldet av innbyrdes uforenlige filosofiske standpunkt?
 • lese og analysere utvalgte filosofiske originaltekster.
 • selvstendig og kritisk drøfte filosofiske tema og problemstillinger ut fra filosofiske tekster fra eldre og nyere tid.
 • reflektere over egne holdninger og oppfatninger i møte med filosofiske tema og problemstillinger.

Merknad til litteraturlisten

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Anker, T. (2010). "Rettferdige minutter": Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser. Etikk i praksis = Nordic journal of applied ethics, 4(1), s. 9-22. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Haraway, D. J. (1991). Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature (s. 149-181). London: Free Associations Books . Bibliotek (Kompendium)
 • Heiene, G. (2008). Simone de Beauvoir - filosof og feminist. Religion og livssyn, 20(2), s. 29-33. Bibliotek (Kompendium).
 • Nussbaum, M. C. (2000). Women's Capabilities and Social Justice. Journal of Human Development, 1(2), s. 219-247. Bibliotek (Kompendium).
 • Spivak, G. C. (2009). Kan de underordnede tale?. Agora, 27(01), s. 40-103. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Svare, H. (Red.) (1998). Platon, Aristoteles, Augustin, Thomas Aquinas, Descartes, Hume, Kant. I Filosofiske tekster (s. 12-60, 61-98, 99-108, 109-116, 130-143, 144-151, 161-178, 177-186, 196-207). Oslo: Pax. Bibliotek (Kildelitteratur)
 • Svendsen, L. F. H. & Säätelä, S. (2007). Det sanne, det gode og det skjønne: En innføring i filosofi (2. utg., s. 13-125, 159-247). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift