NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

RL2613: Hellige rom og estetikk i religionene

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Lina Snoek Hauan (Lina.S.Hauan@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste J

Generell informasjon

Emnet skal gi kunnskap om hellige rom i verdensreligionene, med hovedvekt på det kristne kirkebyggets utforming og teologi. Det skal også gi mer overordnet kunnskap om estetikk i verdensreligionene, og kjennskap til konkrete kunstneriske uttrykk, med vekt på ikonografi. Emnet består av to delemner: A: Kirkebyggets teologi (5 stp); B: Estetiske uttrykk og estetikkens funksjon i islam, jødedom, hinduisme og buddhisme (5 stp).
Delemne A gir kunnskap om kirkebyggets teologi i historisk sammenheng. Emnet viser hvordan kirkearkitektur er preget av samtidens spiritualitet og kultur. Emnet gir ferdigheter til å "lese" kirkebygget og dets interiør. Teori om symboler og kristendommens bilder inngår også i emnet.
Delemne B skal gi overordnet kunnskap om estetikk i jødedom, islam, hinduisme og buddhisme og kunnskap om konkrete estetiske uttrykk innen hver av disse religionene. Dessuten gir delemnet kjennskap til hellige rom i religionene og om sammenhengen mellom rommenes form og funksjon.

Overlappende emner

Deler av RL2613 Hellige rom og estetikk i religionene overlapper med PED5530 Kirkebyggets teologi og læring, RLE2612 Religion og estetikk og RLE2611 Kirkehus og kirkerom. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har PED5530 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL2613 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har RLE2612 fra før, vil få 6 poeng uttelling for RL2613 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har RLE2611 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL2613 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må den enkelte student:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet RL2613 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren settes på grunnlag av eksamenen. Det brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått.
Tillatte hjelpemidler: Hjelpemiddellisten, liste j

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: KIRKEBYGGETS TEOLOGI (5 STP)
KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om de sentrale epokene i kirkearkitekturens historie, fra oldkirken til moderne tid ¿ med særlig vekt på utviklingen i Norge
 • god kunnskap om hvordan kirkebyggets utforming reflekterer ulike former for teologi og spiritualitet
FERDIGHETER
Studenten kan
 • lese, beskrive og forklare kirkebyggets arkitektur, dets eksteriør og interiør, gjenstander og symboler
 
DELEMNE B: ESTETISKE UTTRYKK OG ESTETIKKENS FUNKSJON I HINDUISME, BUDDHISME, JØDEDOM OG ISLAM (5 STP)
Læringsutbytte etter fullført delemne:
KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om estetikkens plass/funksjon i religionene hinduisme, buddhisme, jødedom og islam
 • god kunnskap om sentrale motiver og symboler
 • kjennskap til typiske trekk ved synagoger, moskeer, hinduiske templer og buddhistiske templer og til sammenhengen mellom rommenes form og funksjon
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over forholdet mellom estetikk og religion

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Danbolt, G. (2000). Det kristne bildet: Tre faser i utviklingen av den kristne kirkeutsmykning. I R. B. Eggen & O. Hognestad (Red.), Tempel og katedral: Kunst og arkitektur som gudstroens speilbilde (s. 57-88). Trondheim: Tapir. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. Studiemateriell til kirkebyggets historie og teologi. (Se Canvas)
 • Kilde, J. H. (2008). Sacred power, sacred space: An introduction to Christian architecture and worship. Oxford: Oxford University Press. Bibliotek
 • McNamara, D. R. (2011). How to read churches: A crash course in ecclesiastical architecture. New York: Rizzoli. Bibliotek
 • Skottene, R. (2002). Kristne symboler: En elementær innføring. [Oslo]: Verbum. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • (1999). Hellige rom. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 50(4), s. 143-166. Bibliotek (Kompendium).
 • Jacobsen, K. A. & Thelle, N. R. (1999). Hinduismen og buddhismen (s. 123-129, 262-266). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Winje, G. (2012). Guddommelig skjønnhet: Kunst i religionene (2. utg., s. 11-238, 275-301). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift