Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL2050: Kristendommens kulturhistorie

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Ingunn Aadland (Ingunn.Aadland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato:29. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

Emnet legger vekt på å se kristendommen i et kulturhistorisk perspektiv, og undersøke hvordan kristendommen fra antikken til moderne tid har satt et avgjørende preg på vår vestlige kultur når det gjelder oppfatningen av mennesket, naturen, seksualiteten og døden. 
 
Det legges vekt på å belyse dette gjennom utvalgte temaer, som de bibelske mytene, den kristne kalenderen og kristendommens livsriter. Gjennom disse temaene belyser og problematiserer undervisningen hvordan «den kristne arven» er blitt etablert og har fått betydning på forskjellige områder, og hvordan kristendommens utvikling henger nøye sammen med den generelle samfunns- og kulturhistorien, både i Norge og ellers i den vestlige verden. Emnet behandler ulike kilder, som litterære tekster, bildekunst og arkitektur, og undersøker ideer og praksisers tradisjon og påvirkning, resepsjon og omforming.
 
Forkunnskaper: 
Studenten må ha avlagt eksamen i årsenhet i K-RLE eller tilsvarende, inkludert Examen philosophicum.
 
Emnet er et kjerneemne i Lektorprogrammet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studentene:
 • få godkjent en muntlig presentasjon om utvalgte hovedpunkter fra emnets tematikk. 
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har hjemmeeksamen (3 dager) som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 2500-3500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. 

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • oversikt over hovedtrekk i utviklingen av vesteuropeisk kristendom i en bredere kulturhistorisk kontekst
 • god kunnskap om de viktigste kulturproduserende fortellingene fra Bibelen
 • god kunnskap om utviklingen av den kristne kalenderen
 • god kunnskap om utviklingen av de kristne livsritene i vestlig tradisjon (katolsk og protestantisk)
 • god kunnskap om hvordan religiøse bilder, litterære tekster og andre estetiske uttrykk er kilder til å forstå kristendommens utvikling og dens betydning for den vestlige kulturarv
 • kunnskap om aktuelle læreplaner i grunnskole og videregående skole
Ferdigheter
Studenten kan:
 • bruke teorier om kulturelt minne og kulturarv til å analysere en faglig problemstilling
 • reflektere over forskjellen mellom kulturelt minne og historie
 • reflektere over hva det innebærer at kristendommen utvikles i en konkret sosial, kulturell og idémessig kontekst
 • reflektere over didaktiske utfordringer med tanke på undervisning om kristendom i skolen i dagens pluralistiske kultursituasjon

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til den oppførte litteraturen skal studentene lese noen kildetekster i utvalg (15-20 sider). Disse tekstene blir distribuert av lærerne i løpet av semesteret.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Andreassen, B.-O. (2016). Religionsdidaktikk: En innføring (2. utg., 61-84; 102-120, 121-136, 227-234). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Assmann, A. (2010). Canon and archive. I A. Erll, A. Nünning & S. B. Young (Red.), A companion to cultural memory studies (s. 97-108). Berlin: de Gruyter. Bibliotek (Kompendium)
 • Bagge, S. (2005). Mennesket i middelalderens Norge: Tanker, tro og holdninger 1000-1300 (s. 75-146, 205-232). Oslo: Aschehoug. Bibliotek
 • Bibelen. Norsk, . (2016). Bibelen i kortversjon. Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek
 • Eriksen, T. B. (1999). Tidens historie (s. 62-150). Oslo: Stenersens forl. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Grinder-Hansen, P. (2011). En sjæl efter døden: Et bidrag til skærsildens ikonografi. I K. B. Aavitsland & L. Liepe (Red.), Memento mori: Døden i middelalderens billedverden (s. 81-118). Oslo: Novus. Bibliotek (Kompendium)
 • Kjeldstadli, K. (1999). Fortida er ikke hva den en gang var: En innføring i historiefaget (2. utg., s. 15-49). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Løvland, A. & Repstad, P. (2019). Mellom forkynning, kulturarv og inkludering: Skulegudstenester før jul. Kirke og kultur, 123(3), s. 207-223. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Moxnes, H. (2015). Historien om Det nye testamentet (s. 100-196). Oslo: Verbum. Bibliotek
 • Oftestad, E. A. (2016). Vi lager barn: Reproduksjon gjennom 500 år. Oslo: Frekk forl. Bibliotek
 • Rasmussen, T. (Red.) (2019). Å minnes de døde: Døden og de døde i Norge etter reformasjonen (s. 9-90, 173-225). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Sandmo, E. (2015). Tid for historie: En bok om historiske spørsmål (s. 177-208). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Hentet 2019-05-03 fra www.udir.no
 • Utdanningsdirektoratet, . (2015). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Hentet 2019-05-03 fra www.udir.no

> PDF-versjon for utskrift