Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL2040: Østlig religiøsitet

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Silje Lyngar Einarsen (Silje.L.Einarsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Starttidspunkt:12:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2021

Generell informasjon

Hinduismen og buddhismen er to av verdens eldste nålevende religiøse tradisjoner, med enorm innflytelse i Asia. Kurset RL2040 Østlig religiøsitet gir grundig innføring i hinduisme og buddhisme som historiske og aktuelle religioner. Det vil bli lagt vekt på studium av hellige tekster og sentrale teologiske begreper. Emnet tar også opp hvordan østlige religioner praktiseres i Asia og i Vesten, med vekt på buddhisme. For å melde seg opp i emnet, må studenten ha avlagt eksamen i RL1010 eller ha tilsvarende kompetanse.

Overlappende emner

RL2040 Østlig religiøsitet overlapper fullstendig med RL5040 Østlig religiøsitet. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL5040 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL2040 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

RL2040 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • oversikt over hinduismen og buddhismen som historiske og aktuelle religioner
 • kunnskap om hinduistiske og buddhistiske frelsesveier og grunnleggende teologiske begreper
 • kjennskap til noen buddhistiske og hinduistiske hellige skrifter og bruk av disse i dag
 • god kunnskap om skriftet Bhagavadgita
 • kjennskap til buddhismens og hinduismens møte med det moderne
 • kjennskap til estetiske uttrykk i hinduismen og buddhismen
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over sentrale utviklingstrekk i indisk religionshistorie
 • forklare sentrale teologiske begreper i buddhismen og hinduismen, samt frelsesveier i begge religioner.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Braarvig, J. (Red.) (2003). Lotussutraen: Og andre skrifter fra mahayana-buddhismen (VII-XXXII, 2-31). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Brekke, T. (Red.) (2001). Buddhas fortellinger (XI-XLI, 56-78, 127-144). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. (2010). Hinduismen (2. utg.). Oslo: Pax. Bibliotek
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2004). Yoga (s. 93-119). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. (2012). Buddhismen (2. utg.). Oslo: Pax. Bibliotek
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2001). Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter. [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek
 • McMahan, D. L. (Red.) (2012). Buddhism in the modern world (s. 9-47, 257-272). London: Taylor & Francis. Bibliotek
 • Winje, G. (2004). Kunst og estetikk i buddhismen. Hentet 2012-09-03 fra geirwinje.no
 • Winje, G. (2004). Kunst og estetikk i hinduismen. Hentet 2016-12-01 fra geirwinje.no

> PDF-versjon for utskrift