Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL1025: Didaktikk og kristendommens historie

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020
Utleveringsdato:29. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:19. juni 2020
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020
Utleveringsdato:14. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020

Generell informasjon

RL1025 Didaktikk og kristendommens historie er et kjerneemne i Lektorprogrammet og kan bare tas av studenter med opptak på Lektorprogrammet. Emnet tas sammen med praksisemnet PRA1002 Praksis i Lektorprogrammet, som inkluderer 10 dagers praksis i skolen.
 
Emnet består av to delemner: A. Innføring i didaktikk (5 stp) og B. Kristendommens historie (5 stp).
 
Delemne A gir en innføring i allmenn didaktikk og religions- og livsynsdidaktikk, med vekt på KRLE-faget i grunnskolen og religion og etikk-faget i videregående skole. Delemnet skal gi evne til å reflektere over didaktiske spørsmål knyttet til religions- og livssynsundervisningen i skolen og over lærerens profesjonelle identitetsdannelse. Det er knyttet obligatorisk seminarundervisning til delemnet. Denne fokuserer på undervisningsplanlegging og didaktiske spørsmål.
 
I delemne B Kristendommens historie skal studentene arbeide med kristendommens historie i Europa fra antikken og frem til 1900-tallet og norsk kirkehistorie frem til ca. 1945. Delemnet fremstiller og drøfter viktige utviklingslinjer i kristendommens historie, både når det gjelder teologi, kirkens institusjoner og ulike former for trosuttrykk (diakoni, misjon, fromhetsliv, liturgi, salmer, kunst/arkitektur). Kristendommens historie sees ikke isolert fra, men i sammenheng med det samfunnet kirken til enhver tid er en del av.

Overlappende emner

RL1025 Didaktikk og kristendommens historie har 5 studiepoengs overlapp med emnene K1020 Bibelfag og kristendommens historie og RL1030 Religion og kristendommens historie. Disse tre emnene har Delemne B Kristendommens historie felles.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:  
 • ha godkjent oppmøte (minst 75 %) i forelesninger og seminartimer knyttet til delemne A
 • få godkjent et undervisningsopplegg om et valgfritt tema innenfor fagene KRLE / religion og etikk. Opplegget skal leveres gruppevis i Canvas og presenteres/fremføres i seminargruppene
 • bestå en kortprøve (1 time) knyttet til delemne B Kristendommens historie. Prøven vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått». Ved «ikke bestått» har studenten anledning til ett forsøk til
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas 
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

For vårsemesteret 2020 gjelder følgende vurderingsform:
Emnet RL1025 har hjemmeeksamen (8 timer) som eksamensform. Kandidaten skal svare på én eller to oppgaver. Oppgavene man kan velge mellom, kan være hentet fra samme delemne. Ved semesterstart
ble det publisert en oversikt over oppgaver som kan gis til eksamen. Det kan også gis andre oppgaver enn de som ble publisert. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. Hjemmeeksamen som vurderingsform gjelder også for ny og utsatt eksamen.
  
For andre semestre enn vårsemesteret 2020 gjelder følgende vurderingsform:
Emnet RL1025 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Kandidaten skal besvare minst to oppgaver. Oppgavene man kan velge mellom, kan være hentet fra samme delemne. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. Eksamenen gjennomføres uten hjelpemidler.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: INNFØRING I DIDAKTIKK (5 STP)
KUNNSKAP
Studenten har 
 • god kunnskap om didaktisk teori, allmenn didaktikk og fagdidaktikk
 • kunnskap om Opplæringsloven og skolens rammeverk
 • kunnskap om KRLE-faget og religions- og etikkfagets egenart og oppgave
 • kunnskap om hva gode lærere gjør og hvorfor
 • kunnskap om klasseledelse og læringsmiljø
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over allmenne og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til planlegging av, tilrettelegging for og evaluering av læringsforløp i KRLE / religion og etikk
 • reflektere over lærerens profesjonelle identitetsdannelse
DELEMNE B: KRISTENDOMMENS HISTORIE (5 STP)  
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning gjennom tidene 
 • kjennskap til viktige utviklingslinjer i kristendommen i Europa fra antikken og frem til 1900-tallet
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens organisering, ledelse og forhold til øvrigheten i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens teologi, sakramenter, klosterliv og fromhetsliv i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens arkitektur og kunst i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i organisering, teologi og fromhetsliv i de ulike periodene av kirkens og kristendommens historie i Norge fram til 1945
 • kjennskap til kristningen av Norge og forholdet mellom kirke og øvrighet/stat fra middelalder til 1945
 • kjennskap til reformasjonen, ortodoksien og pietismen i Danmark-Norge
 • kjennskap til hvilke konsekvenser moderniseringen av Norge på 1800-tallet fikk for kirken
 • kjennskap til kirken i Norge i møte med ulike ideologier
FERDIGHETER
Studenten kan:  
 • redegjøre for og drøfte et historisk forløp

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2016). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Hentet 2019-12-04 fra lovdata.no
 • (2017). Læreretikk og profesjonsetisk plattform. Hentet 2019-12-04 fra www.laereretikk.no
 • Afdal, G. (2018). Mellom effektivitet og verdier?: Om accountability-politikk og læreres profesjonelle verdier. I E. Schjetne & T.-A. Skrefsrud (Red.), Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag (s. 220-237). Oslo: Gyldendal. Bibliotek (Kompendium)
 • Duesund, L. (2014). Uro i skolen. I J. H. Stray & L. Wittek (Red.), Pedagogikk: En grunnbok (s. 568-583). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Hauge, T. E. (2018). Å planlegge og designe undervisning. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Lyngsnes, K. M. & Rismark, M. (Red.) (2014). Didaktisk arbeid (3. utg., s. 9-51, 81-197). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Sødal, H. K. (Red.) (2009). Religions- og livssynsdidaktikk: En innføring (4. utg., s. 11-76, 89-176). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Utdanningsdirektoratet (2017). Læreplanverket med læreplaner i KRLE / religion og etikk.. Hentet fra www.udir.no
 • Wittek, L. (2018). Identitet som lærer (s. 127-153). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Oftestad, B. T., Schumacher, J. & Rasmussen, T. (2005). Norsk kirkehistorie (3. utg., s. 15-269). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. utg., s. 60-374). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift