NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

RL1025: Didaktikk og kristendommens historie

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste I

Generell informasjon

RL1025 Didaktikk og kristendommens historie er et kjerneemne i Lektorprogrammet og kan bare tas av studenter med opptak på Lektorprogrammet. Emnet tas sammen med praksisemnet PRA1002 Praksis i Lektorprogrammet, som inkluderer 10 dagers praksis i skolen.
 
Emnet består av to delemner: A. Innføring i didaktikk (5 stp) og B. Kristendommens historie (5 stp).
 
Delemne A gir en innføring i allmenn didaktikk og religions- og livsynsdidaktikk, med vekt på KRLE-faget i grunnskolen og religion og etikk-faget i videregående skole. Delemnet skal gi evne til å reflektere over didaktiske spørsmål knyttet til religions- og livssynsundervisningen i skolen og over lærerens profesjonelle identitetsdannelse. Det er knyttet obligatorisk seminarundervisning til delemnet. Denne fokuserer på undervisningsplanlegging og didaktiske spørsmål.
 
I delemne B Kristendommens historie skal studentene arbeide med kristendommens historie i Europa fra middelalderen til 1900-tallet og norsk kirkehistorie fram til ca. 1945. Delemnet fremstiller og drøfter viktige utviklingslinjer i kristendommens historie, både når det gjelder teologi, kirkens institusjoner og ulike former for trosuttrykk (diakoni, misjon, fromhetsliv, liturgi, salmer, kunst/arkitektur). Kristendommens historie sees ikke isolert fra, men i sammenheng med det samfunnet kirken til enhver tid er en del av.

Overlappende emner

RL1025 Didaktikk og kristendommens historie har 5 studiepoengs overlapp med emnene K1020 Bibelfag og kristendommens historie og RL1030 Religion og kristendommens historie. Disse tre emnene har Delemne B Kristendommens historie felles.

Studiekrav

Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas. Det er studentens ansvar at studiekravene oppfylles innen de fristene som er satt. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/ vurderingsmelding i Studentweb innen trekkfristen 1. mai.
 
 • ha godkjent oppmøte (minst 75 %) i seminartimer knyttet til delemne A
 • få godkjent et undervisningsopplegg om et valgfritt tema innenfor fagene KRLE / religion og etikk. Opplegget skal leveres gruppevis i Canvas og presenteres/fremføres i seminargruppene
 • bestå en kortprøve (1 time) knyttet til delemne B Kristendommens historie. Prøven vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått». Ved «Ikke bestått» har studenten anledning til ett forsøk til
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet RL1025 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Kandidaten skal besvare minst to oppgaver. Oppgavene man kan velge mellom, kan være hentet fra samme delemne. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. Eksamenen gjennomføres uten hjelpemidler.
 
For å kunne gå opp til eksamen må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. mai.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: INNFØRING I DIDAKTIKK (5 STP)
KUNNSKAP
Studenten har 
 • god kunnskap om didaktisk teori, allmenn didaktikk og fagdidaktikk
 • kunnskap om Opplæringsloven og skolens rammeverk
 • kunnskap om KRLE-faget og religions- og etikkfagets egenart og oppgave
 • kunnskap om hva gode lærere gjør og hvorfor
 • kunnskap om klasseledelse og læringsmiljø
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over allmenne og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til planlegging av, tilrettelegging for og evaluering av læringsforløp i KRLE / religion og etikk
 • reflektere over lærerens profesjonelle identitetsdannelse – relasjonelt, faglig og personlig
DELEMNE B: KRISTENDOMMENS HISTORIE (5 STP)  
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning gjennom tidene - - kjennskap til viktige utviklingslinjer i kristendommen i Europa fra middelalderen til 1900-tallet
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens organisering, ledelse og forhold til øvrigheten i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens teologi, sakramenter, klosterliv og fromhetsliv i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens arkitektur og kunst i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i organisering, teologi og fromhetsliv i de ulike periodene av kirkens og kristendommens historie i Norge fram til 1945
 • kjennskap til kristningen av Norge og forholdet mellom kirke og øvrighet/stat fra middelalder til 1945
 • kjennskap til reformasjonen, ortodoksien og pietismen i Danmark-Norge
 • kjennskap til hvilke konsekvenser moderniseringen av Norge på 1800-tallet fikk for kirken
 • kjennskap til kirken i Norge i møte med ulike ideologier
FERDIGHETER
Studenten kan:  
 • redegjøre for og drøfte et historisk forløp

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2016). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Hentet 2018-12-11 fra lovdata.no
 • (2017). Læreretikk og profesjonsetisk plattform. Hentet 2018-12-11 fra www.laereretikk.no
 • Eidhamar, L. G. (2009). Undervisning om ulike trostradisjoner. I H. K. Sødal (Red.), Religions- og livssynsdidaktikk: En innføring (4. utg., s. 93-104). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Lyngsnes, K. M. & Rismark, M. (Red.) (2014). Didaktisk arbeid (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Stubø, I. (2012). Den norske grunnskolens formålsparagraf: Verdietikk i morgalfilosofisk lys. I C. Osbeck & S. Lied (Red.), Religionsdidaktisk arbeid pågår!: Religionsdidaktikk i Hamar og Karlstad (s. 79-108). Vallset: Oplanske bokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Utdanningsdirektoratet (2017). Overordnet del. Verdier og prinsipper for grunnopplæringen.. Hentet fra www.udir.no
 • Utdanningsdirektoratet (2015). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Hentet 2018-12-04 fra www.udir.no
 • Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Hentet 2018-12-11 fra www.udir.no
 • Wittek, L. (2018). Identitet som lærer. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Oftestad, B. T., Schumacher, J. & Rasmussen, T. (2005). Norsk kirkehistorie (3. utg., s. 15-269). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. utg., s. 119-374). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift