Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL1015: Historie, livssynskunnskap og pedagogikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:John Wayne Kaufman (John.W.Kaufman@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen – Ekstraordinær2021-11-19 19. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. des. 2021

Generell informasjon

RL1015 består av tre delemner, knyttet til ulike fagområder: A. Verdenshistorie: Den antikke verden (3 stp), B. Livssynskunnskap (4 stp), og C. Pedagogiske grunnlagsspørsmål (3 stp).
 
Delemne A Verdenshistorie: Den antikke verden (3 stp) gir en innføring i verdenshistorien, fra sivilisasjonenes tilblivelse frem til islams tilblivelse på 600-tallet e.Kr. Delemnet legger vekt på overblikk og lange linjer og tegner opp den historiske konteksten som de store religionene ble til i.
 
Delemne B Livssynskunnskap (4 stp) arbeider med ulike livssyn i et historisk og aktuelt perspektiv. De enkelte livssyn behandles både ut fra egen selvforståelse og med et faglig utenfrablikk. Delemnet inkluderer en drøfting av forholdet mellom de faglige begrepene livssyn, religion og ideologi. Det tar også opp spørsmål knyttet til religions- og livssynsmangfoldet i dagens norske samfunn.
 
Delemne C. Pedagogiske grunnlagsspørsmål (3 stp) gir en introduksjon til pedagogikk som vitenskap og grunnleggende sider ved pedagogikkfaget. Det skal gi kunnskap om sentrale spørsmål om læring og kunnskap, særlig knyttet til læringsteori. Forholdet mellom teori og praksis blir tematisert. Delemnet drøfter spesielt relevansen av sosiokulturell læringsteori for undervisning i skole- og kirke.

Overlappende emner

Deler av RL1015 Historie, livsynsskunnskap og pedagogikk overlapper med RL1020 Livssynskunnskap og religionspedagogikk og PED1020 Innføring i pedagogikk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL1020 eller PED1020 fra før, vil få 3 poeng uttelling for RL1015 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Bestå en kortprøve (1 time) om hovedpunktene i verdenshistorien frem til ca. år 700. Prøven vurderes til "bestått" eller "ikke bestått". Ved "ikke bestått" kan studenten gå opp til ny prøve én gang
 
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet RL1015 har skriftlig eksamen (4 timer). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. En oversikt over hvilke oppgaver som kan gis til eksamen, vil bli publisert innen 1. september.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Verdenshistorie: den antikke verden (3 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om den historiske konteksten for tilblivelsen av hinduisme, buddhisme, jødedom, kristendom og islam
 • kjennskap til noen av de tidligste sivilisasjonenes utvikling, fra førhistorisk tid til jernalderen
 • kjennskap til imperiene i Asia, Europa og Afrika, fra Aleksander den store til det arabiske imperium
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • redegjøre for og drøfte et historisk forløp
 
Delemne B: Livssynskunnskap (4 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om hva livssyn er og om forholdet mellom begrepene religion, ideologi og livssyn
 • kjennskap til historisk bakgrunn og samfunnsmessige rammer for religions- og livssynsmangfoldet i dagens norske samfunn
 • god kunnskap om humanisme og kjennskap til Human-Etisk Forbund
 • god kunnskap om naturalisme som livssyn
 • kunnskap om eksistensialisme, nazisme og økosofi
 • kunnskap om ulike former for religionskritikk
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over religioners og livssyns rolle i samfunnet og aktuelle utfordringer knyttet til religions- og livssynsmangfoldet
 • redegjøre for og sammenlikne ulike livssyn og deres svar på eksistensielle spørsmål
 • vurdere ulike former for religionskritikk
 • bruke kildetekster for å belyse livssyn
 
Delemne C: Pedagogiske grunnlagsspørsmål (3 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om ulike læringsteorier
 • god kunnskap om sosiokulturell læringsteori
 • god kunnskap om ulike kunnskapssyn
 • kunnskap om grunnleggende pedagogiske begreper
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • sammenligne og drøfte ulike læringsteorier
 • reflektere over forholdet mellom pedagogisk teori og praksis
 • begrunne pedagogisk praksis ut ifra pedagogisk teori
 
GENERELLE FERDIGHETER ETTER FULLFØRT EMNE
Studenten kan:
 • tilegne seg kunnskaper og ferdigheter gjennom å delta i undervisning, arbeide med faglitteratur og oppfylle studiekrav
 • arbeide selvstendig med og reflektere kritisk over fagstoff
 • reflektere over emnets relevans som del av eget studieprogram

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Bagge, S. (2004). Europa tar form: År 300 til 1350 (2. utg., s. 28-48). Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Cohen, S. & Reinvang, R. (2003). Vediske skrifter (XI-XXXI). Oslo: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Frankopan, P. (2018). Silkeveiene: En ny verdenshistorie (forord og kapittel 1-6). Oslo: Gyldendal. Bibliotek
 • Harari, Y. N. (2017). Sapiens: En kort historie om menneskeheten (s. 1-32). Oslo: Bazar. Bibliotek. Hentet fra issuu.com
 • Kaldhol, B., Braarvig, J. & Bringsværd, T. Å. (2014). Buddhas mange liv (IX-XXXIX). Oslo: Bokklubben. Bibliotek (Kompendium)
 • Knutsen, G. W. (2006). Lange linjer i historien (s. 78-90). Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Snell, D. C. (2014). Ancient near East: The basics (s. 62-87). London: Routledge. (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Om humanisme. Hentet 2019-05-13 fra www.human.no
 • Aadnanes, P. M. (2012). Livssyn (4. utg., s. 11-74, 130-215). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Freud, S. (1992). Nytt i psykoanalysen: Nye forelesninger til innføring i psykoanalysen (3. utg., s. 128-132, 134-135, 137-138, 146). Oslo: Gyldendal. Bibliotek (Se Canvas)
 • Hagen, J. Z. (1999). Eksistens og ansvar: Praktisk filosofi (2. utg., s. 103-113). København: Gyldendal Uddannelse. Bibliotek (Kompendium)
 • Hitler, A. (1941). Min kamp (Fullstendig utg., Vol. 1, s. 56-57, 69-70, 129-131, 132-133, 240-241, 266, 269-271, 273-275, 309-311). Oslo: Stenersen. (Se Canvas)
 • Hverven, S. (2018). Naturfilosofi (s. 25-42, 53-70). Oslo: Dreyers forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Lenz, C. & Nustad, P. Dembras faglige grunnlag. Hentet 2020-06-25 fra dembra.no
 • Marx, K. (1970). Verker i utvalg (Vol. 1, 2, B. 1 s. 87-88, 106-107, B. 2 s. 216-217). Oslo: Pax. Bibliotek. 1: 8253002580 /B. 2: 8253002599 (Se Canvas)
 • Marx, K. (2000). Det kommunistiske manifest og andre ungdomsskrifter (s. 241-242, 255). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Se Canvas)
 • Sartre, J.-P. (1993). Eksistensialisme er humanisme (2. utg., s. 10-17). [Oslo]: Cappelen. Bibliotek (Se Canvas)
 • Tveito, H. B. S. Innledninger til kildetekstene av Sartre, Freud, Marx, og Hitler. (Se Canvas)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Imsen, G. (2011). Hva er pedagogikk. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Stray, J. H. & Wittek, L. (Red.) (2014). Pedagogikk: En grunnbok (s. 113-132, 149-178). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Wittek, L. (2012). Læring i og mellom mennesker: En innføring i sosiokulturelle perspektiver (2. utg., s. 15-192 ). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift