Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PT510: Sjelesorg

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Sjur E. Isaksen (Sjur.Isaksen@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

PT510 gir en grunnleggende innføring i det sentrale praktisk-teologiske emneområdet sjelesorg.

Overlappende emner

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 
Med PT503 Sjelesorg ,reduseres dette emnet med 5 sp
Med TEOL2542 Ungdomsdiakoni, reduseres dette emnet med 5 sp.
 

Studiekrav

Studenten skal
 • ha godkjent oppmøte i undervisningen (75 prosent frammøte),
 • levere samtalereferat eller kasusdrøfting (1500-1800 ord) som anvender teori fra pensum i møte med en konkret sjelesørgerisk problematikk,
 • levere litteraturbaserrt oppgave på 2500 ord. Tema og litteratur (ca 200 sider selvvalgt) må godkjennes av emneansvarlig,
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.

Avsluttende vurdering

Emnet PT510 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Dette delemnet sikter mot å gi en grunnleggende innføring i den kristne sjelesorgs egenart. Det fokuseres på sjelesorgens bibelske forankring og teologiske begrunnelse i rammen av kirkens diakonale egenart. Med bakgrunn i momenter fra sjelesorgens faghistorie gis det en innføring i aktuell sjelesorgfaglig debatt med vekt på drøfting av sentrale posisjoner til forståelse av sjelesorgens dynamiske egenart og kontekstuelle forankring. To forhold har særlig betydning i denne sammenhengen: For det første forståelsen av den sjelesørgeriske samtalens egenart, og dernest sjelesorgens fortolkning og bruk av innsikter fra andre fagområder så som religionspsykologi, psykoterapi, religionssosiologi.
Studentene skal ha
 • kunnskap om sjelesorgens teologiske begrunnelse og kirkelige forankring,
 • kunnskap om den sjelesørgeriske samtalens forutsetninger og rammer,
 • kunnskap om sjelesørgeriske utfordringer knyttet til møte med sykdom og lidelse,
 • oversikt over sentrale posisjoner og problemstillinger i aktuell sjelesorgfaglig debatt,
 • evne til refleksjon over egne forutsetninger med tanke på sjelesørgerisk arbeid,
 • ferdighet i å føre en sjelesørgerisk samtale.
I tillegg til den oppsatte litteraturen, under, skal studenten i samråd med faglærer velge ut ca. 200 sider fra supplementslitteraturen.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), s. 84-95. Bibliotek (Kompendium).
 • Okkenhaug, B. (2002). Når jeg ser ditt ansikt: Innføring i kristen sjelesorg (s. 15-149). Oslo: Verbum. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift