Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PT509: Institusjonspraksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Roald Eskildsen (Roald.Eskildsen@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Studiekrav

Studenten skal i tilknytning til seminarundervisningen, øvelser og praksis:
  • delta på praksisforberedelse og praksismottak
  • gjennomføre og få godkjent emnets øvingsdager. Godkjente øvingsdager er en forutsetning for å kunne gjennomføre praksisperioden.
  • gjennomføre og få godkjent praksis, inkludert innlevert og godkjent evalueringsrapport.
  • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.
Informasjon om praksis som studiekrav
Dersom praksisperioden vurderes til «ikke bestått», må praksisperioden helt eller delvis tas om igjen. Det gis normalt én ny mulighet til dette, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole. Praksis anses som påbegynt ved veileder- og sjelesorgsseminar. Fravær eller trekk fra praksis uten gyldig grunn, teller som ett forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvingende fravær. Fraværet må meldes til MF umiddelbart. Nærmere beskrivelse av praksisopplegg finnes i informasjonshefte for praksisperioden. Studenter som i lære og livsførsel setter seg utover de rammer som gjelder for vigslet tjeneste, kan nektes å gjennomføre praksis.
Arbeidsform og organisering:
Undervisning i seminarform, øvelser og praksis.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

Veiledet institusjonspraksis varer i 4 uker og finner sted på sykehus eller annen institusjon. Det legges vekt på studentens møte med mennesker i sykdom og krise, møte med prestetjenesten i et tverrfaglig team på en institusjon og studentens egen vekst og modningsprosess mot prestetjeneste. Institusjonspraksis inneholder både observasjon og deltakelse.
 
KUNNSKAP
Studenten har:
  • kunnskap om prestetjeneste i rammen av en institusjon
FERDIGHETER
Studenten kan:
  • samhandle med andre aktører i den aktuelle institusjonen i formelle og uformelle situasjoner
  • møte mennesker som sjelesørger på en forsvarlig måte
  • forkynne og være liturg i en institusjonskontekst
  • reflektere over teologiske og kirkelige utfordringer i møte med konfidenter og ansatte
  • reflektere over egen faglig utøvelse, pastoral praksis, identitet og tro og justere disse under veiledning

> PDF-versjon for utskrift