Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PT508: Menighetspraksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Roald Eskildsen (Roald.Eskildsen@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet omfatter praksis i menighet med særlig vekt på å gi begynnende fortrolighet med gudstjenesteledelse og forkynnelse. Studentene observerer menighetsprester i tjeneste og gjennomfører avgrensede pastorale oppgaver i menighet under veiledning.
 
Øvingsdager har som mål å gjøre studentene godt forberedt til praksis, med innføring i liturgisk ledelse, messesang, tekstlesning og forkynnelse.
 
Undervisning:
Øvingsdager undervises vårsemestre. Praksisperioden er normalt i vårsemesteret, men kan etter individuell vurdering gjennomføres på andre tidspunkt.
 
Arbeidsform og organisering:
 • Øvingsdagene legger vekt på liturgisk ledelse, messesang, tekstlesning og forkynnelse. De er lagt til kirker og består hovedsakelig av øvelser i gruppe.
 • Nærmere informasjon om ordning for menighetspraksis finnes i emnearket og i et eget praksishefte (se Canvas).
 • For studenter fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke, vil praksis normalt finne sted i det kirkesamfunnet studenten tilhører.
 • Praksis er normalt både observerende og deltakende. Etter søknad kan studenten gjennomføre en rent observerende praksis. I slike tilfeller kreves det en utvidet praksisrapport i stedet for studiekravene knyttet til egen forkynnelse og egen gudstjenesteledelse. Det kreves deltakende praksis for å bli opptatt på emnene TEOL5510 og TEOL5520.

Overlappende emner

PT508 overlapper fullstendig med PT202 Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis, PT502 Forkynnelse og gudstjenesteliv med menighetspraksis og PT272 Forkynnelse og gudstjenesteliv med menighetspraksis, og delvis med TEOL2540 Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har PT202 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PT508 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har PT502 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PT508 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har PT272 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PT508 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har TEOL2540 fra før, vil få 2,5 poeng uttelling for PT508 på karakterutskriften eller vitnemålet. Studenter som i rammen av TEOL2540 har gjennomført øvelsesdager med tanke på overgang til profesjonsstudiet i teologi, vil få 0 poeng uttelling for PT508 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten (se emnearket for maler, kriterier etc.):
 • gjennomføre og få godkjent emnets øvingsdager. Godkjente øvingsdager er en forutsetning for å kunne gjennomføre praksisperioden.
 • gjennomføre og få godkjent praksis, inkludert levere og få godkjent evalueringsrapport levere og få godkjent preken holdt i praksis, med kort refleksjonsnotat (800-1000 ord).
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.
 
Informasjon om praksis som studiekrav
Dersom praksisperioden vurderes til «ikke bestått», må den helt eller delvis tas om igjen. Det gis normalt én ny mulighet til dette, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole. Praksis anses som påbegynt første øvingsdag. Fravær eller trekk fra praksis uten gyldig grunn, teller som ett forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvingende fravær. Fraværet må meldes til MF umiddelbart. 

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

Gjennom 4 ukers veiledet menighetspraksis, i Den norske kirke eller annet kirkesamfunn, skal studentene lære lokalt menighetsliv å kjenne, og selv få prøve seg på sentrale praksisområder, særlig med sikte på økt fortrolighet med gudstjenesteliv, forkynnelse og formidling. Praksis skal gi relevant erfaring både med pastorale, kateketiske og diakonale arbeidsoppgaver i menigheten.
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om prestetjeneste i menighet
 • kunnskap om prestens rolle som gudstjenesteleder
 • kunnskap om ordningen for hovedgudstjenesten i Den norske kirke og grunnlaget for denne
 • god kunnskap om egen kropp og stemmes betydning for gudstjenesteledelse, messesang og forkynnelse  
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • utføre pastorale oppgaver på en tilfredsstillende måte med teologisk og etisk bevissthet
 • forberede og lede en gudstjeneste i samhandling med andre, og reflektere faglig over dette
 • forberede og gestalte muntlige formidlingssituasjoner som tekstlesing og forkynnelse, og reflektere faglig over disse.
 • ta i bruk teologisk kunnskap til å reflektere konstruktivt og kritisk over prestens rolle i soknet
 • inngå i veiledningsprosesser
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner

> PDF-versjon for utskrift