Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PRA1005: Praksis - Lektorprogrammet

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Torbjørg Torp Nilssen (Torbjorg.T.Nilssen@mf.no)
Studiepoeng:0
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i Lektorprogrammet. Emnet inngår som ett av flere praksisemner på Lektorprogrammet som følger en sammenhengende progresjon, og tas sammen med emnene RL2030 Islam og RL2050 Kristendommens kulturhistorie. Emnet undervises i det femte semesteret på Lektorprogrammet. Studentene på Lektorprogrammets femte semester blir automatisk oppmeldt i praksisemnet.
 
PRA1005 består av 10 dager praksis i skolen. Studenten får en innføring i hva det vil si å være lærer og får ferdigheter i undervisningsplanlegging og evaluering. Refleksjoner over egen og andres praksis inngår i emnet. Praksisperioden er veiledet av praksislærer.
 
Arbeidsform og organisering:
Emnet er et praksisemne og består av observasjon og undervisning i skolen, samt deltakelse i andre aktiviteter ved skolen (teammøter, personalmøter etc.).

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere og få godkjent praksisjournal
 • få bestått praksis (jfr. Retningslinjer for praksisopplæring)
 • være til stede på forberedelse og oppsummering av praksis
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til bestått eller ikke bestått.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om læring, arbeidsmåter og vurderingsformer
 • god kunnskap om undervisning i religions- og livssynsemner
 • god kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer
 • god kunnskap om klasseledelse og skole hjem-samarbeid
 • kunnskap om lærerens rolle, plikter og rettigheter og om lærerarbeidet i skolen
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i K-RLE/religion og etikk (fag1)
 • tilpasse undervisning etter gjeldende læreplaner og lovverk
 • begrunne valg av undervisningsmetoder og aktiviteter
 • legge til rette for gode relasjoner mellom elever og mellom elever og lærere
 • gjøre systematiske observasjoner og gi tilbakemeldinger på undervisningsøkter
 
Generell kompetanse
Studenten kan
 • reflektere over etiske og verdimessige utfordringer ved det å drive undervisning og være lærer
 • reflektere over ulike måter å formidle religion og livssyn på i skolen
 • kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori
 • etterspørre konkret veiledning og være mottakelig for veiledning
 • møte i god tid til undervisningen og holde avtaler

> PDF-versjon for utskrift