Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PRA1002: Praksis - Lektorprogrammet

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Torbjørg Torp Nilssen (Torbjorg.T.Nilssen@mf.no)
Studiepoeng:0
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i Lektorprogrammet. Det tas sammen med K1030 og RL1025 vår grunnstudier Lektorprogrammet. Emnet undervises i det andre semesteret på Lektorprogrammet. Studentene på Lektorprogrammets andre semester blir automatisk oppmeldt i praksisemnet.
 
PRA1002 består av en gruppepraksis på 10 dager i skolen. Praksisperioden er veiledet av praksislærer.

Studiekrav

 
For å få emnet godkjent, må studenten:
 • levere og få godkjent praksisjournal
 • ha bestått praksis (jfr. Retningslinjer for praksisopplæring)
 • være til stede på forberedelse og oppsummering av praksis
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til bestått eller ikke bestått.

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne:
 
Kunnskap
Studenten har
 • kunnskap om rammeverket for undervisning (Opplæringsloven, Kunnskapsløftet mm. med vekt på formål og fritak)
 • god kunnskap om læreplanene i KRLE og religion og etikk
 • god kunnskap om religion- og livssynsundervisning
 • kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer
 • kunnskap om klasseledelse og lærerrollen
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg i KRLE/religion og etikk i samarbeid med andre
 • begrunne valg av undervisningsmetoder og aktiviteter
 • legge vekt på de grunnleggende ferdighetene i undervisningsplanlegging
 • kommunisere og samarbeide med enkeltelever og grupper av elever
 • gjøre systematiske observasjoner og gi tilbakemeldinger på undervisningsøkter
 
Generell kompetanse
Studenten kan
 • reflektere over etiske og verdimessige utfordringer ved det å undervise og være lærer
 • etterspørre konkret veiledning og være mottakelig for veiledning
 • møte i god tid til undervisningen og holde avtaler

> PDF-versjon for utskrift