NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

PPU1020: Pedagogikk 2, samfunnsfagdidaktikk og praksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Trine Anker (Trine.Anker@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Praktisk pedagogisk utdanning - Praktisk-pedagogisk utdanning
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i PPU og i Lektorprogrammet. Emnet består av tre delemner: Delemne A: Pedagogikk 2 (15 stp), delemne B: Samfunnsfagsdidaktikk (15 stp) og delemne C: Praksis 30 dager (0 stp). Delemne A Pedagogikk 2 inngår som en del av profesjonsfaget på Lektorprogrammet og som ett av to pedagogikkemner på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Delemnet gir kunnskap om pedagogisk teori og bidrar til å bygge opp studentenes didaktiske forståelse og kompetanse. Delemne B Samfunnsfagsdidaktikk gir god kunnskap om fagdidaktikk og ferdigheter i undervisningsplanlegging og vurdering i faget. Det gir også kunnskap som er nyttig for undervisning i samfunnsfag i grunnskolen og i videregående skole. Delemne C Praksis 30 dager er et praksisemne og opplæringen foregår i skolen. I delemnet inngår veiledning av studenten. Det består av observasjon og undervisning, samt deltakelse i andre aktiviteter ved skolen (personalmøter etc.).
Emnet undervises i vårsemesteret. Det veksles mellom forelesninger, diskusjoner, seminargrupper og pedagogiske øvelser.
Forkunnskapskrav: Godkjent opptak på Lektorprogrammet/PPU og bestått PPU1010

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta på minst 75 % av undervisningen
 • gjennomføre og respondere på mikroundervisning
 • ha bestått praksis (jf. Retningslinjer for praksisopplæring)
 • få godkjent praksisjournal gjennom en formativ vurderingssamtale med faglærer
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet PPU1020 har FoU-oppgave (3000-4000 ord) og muntlig eksamen som vurderingsform. FoU-oppgaven integrerer pedagogikk og samfunnsfagsdidaktikk med erfaringer fra praksis. Oppgaven skal ha en systematisk og forskningsmetodisk tilnærming til praksis. FoU-oppgaven blir vurdert til karakteren A-F og vektes 50 % av samlet karakter. Muntlig eksamen blir vurdert til karakteren A-F og vektes til 50 % av samlet karakter. For å kunne gå opp til eksamen må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A PEDAGOGIKK 2 (15 stp)
Emnet skal gi studentene en bred innføring i pedagogikk. Det betyr at studentene skal gjøres kjent med pedagogiske grunnlagsspørsmål, pedagogiske begreper og pedagogikkens relevans og betydning for undervisningsplanlegging og gjennomføring av undervisning. I tillegg er pedagogikkfaget viktig for studentenes profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse.
Emnet har en tematisk oppbygning. Det betyr at de overordnende målsetningene for faget, som beskrevet over, reflekteres gjennom bestemte temaer. Disse temaene er klasseledelse, tilpasset opplæring, psykisk helse, grunnleggende ferdigheter, vurdering, samt forholdet mellom demokrati og utdanning.
Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om pedagogiske grunnlagsspørsmål
 • god kunnskap om pedagogiske begreper
 • profesjonsforståelse
 • god kunnskap om de grunnleggende ferdighetene og inkludere dem i undervisningsopplegg
 • god kunnskap om forholdet mellom demokrati og utdanning
Ferdigheter
Studenten kan
 • vurdere pedagogikkens relevans og betydning for planlegging og gjennomføring av undervisning
 • anvende pedagogisk teori om klasseledelse i praksis
 • anvende pedagogisk teori om tilpasset opplæring i praksis
 • anvende pedagogisk teori om vurdering i praksis
 • identifisere psykiske helseutfordringer hos elever og samarbeide med aktører som relevante
Generell kompetanse
Studenten
 • har kunnskap om og kan anvende pedagogisk teori på et avansert nivå
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen fagkompetanse og bidra i skolens utvikling
DELEMNE B SAMFUNNSFAGSDIDAKTIKK (15 stp)
Emnet skal gi studentene bred innføring i samfunnsfagdidaktikkens hva, hvordan og hvorfor. Det betyr at studentene skal få innsikt i hva som er samfunnsfaglig kunnskap og kunnskap om samfunnsfagenes begrunnelse som skolefag. De skal videre kunne vurdere samfunnsfagenes målsetninger og idealer og få god kunnskap om hvordan ulike måter å organisere, fremstille og arbeide med samfunnskunnskap kan bidra til å fremme faglige målsetninger og idealer.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten har
 • kunnskap om samfunnsfagenes begrunnelser som skolefag
 • kunnskap om hva som er viktig samfunnsfaglig kunnskap
 • kunnskap om grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag
 • kunnskap om forholdet mellom demokrati og utdannelse
 • kunnskap om ulike former for vurdering
 • god kunnskap om historiedidaktiske begreper og metoder
Ferdigheter
Studenten kan
 • vurdere samfunnsfagenes målsetninger og idealer
 • kritisk vurdere hvordan ulike måter å organisere, fremstille, og arbeide med samfunnskunnskap kan bidra til å fremme faglige målsetninger og idealer
 • tilrettelegge for oppøving av grunnleggende ferdigheter innenfor faget
 • tilrettelegge undervisning med bakgrunn i et demokratididaktisk rasjonale
 • anvende didaktisk teori om vurdering innenfor faget
 • analysere bruk av historiske narrativer i forskjellige politiske og samfunnsmessige kontekster
Generell kompetanse
Studenten kan
 • se faget i lys av utdanningens generelle mål og reflektere over hvordan faget kan bidra til utvikling av aktivt medborgerskap og demokratisk deltagelse
 • orientere seg i og forholde seg kritisk til relevant faglitteratur
 • reflektere over og utvikle egen faglig praksis
 • videreutvikle sin faglige kompetanse gjennom arbeid med fag- og forskningslitteratur
 • kommunisere faglige problemstillinger til elever, kolleger, og foresatte
 • drøfte etiske utfordringer i faget
DELEMNE C PRAKSIS 30 DAGER
Delmnet består av 30 dager praksis i skolen. Det gir kunnskap om skole, elever og aktuelle planer for undervisning. Studenten får god kunnskap om ulike sider ved læreryrket og får ferdigheter i undervisningsplanlegging og evaluering. Refleksjoner over egen og andres praksis inngår i delemnet.
Kunnskap
Studenten har
 • erfaringsbasert kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer
 • erfaringsbasert kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole hjem-samarbeid
 • kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter og om lærerarbeidet i skolen
 • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
Ferdigheter
Studenten kan
 • alene og sammen med andre planlegge, tilpasse, gjennomføre og vurdere opplæring
 • variere og begrunne et bredt utvalg undervisningsmetoder, selvstendig og gjennom elevmedvirkning
 • utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse gjennom formativ og summativ vurdering
 • være en tydelig leder og lede læringsarbeid tilpasset ulike elever, samt kunne justere arbeidsmåtene underveis
 • samhandle med elever, foresatte, kolleger, skoleledelse og andre aktører i skolen
Generell kompetanse
Studenten kan
 • reflektere over fag, opplæring og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver
 • kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever og kolleger
 • delta i profesjonelt samarbeid og utviklingsarbeid
 • initiere og gjennomføre utviklingsarbeid i samarbeid med utdanningsinstitusjonen og praksisskolen
 • identifisere, håndtere og forebygge brudd på normer
 • ha vist evne til møte presis til møter, arrangementer og veiledning og til å overholde fraværsreglement (se veiledninger praksis)

Merknad til litteraturlisten

Det er ikke knyttet spesifikk litteratur til Delemne C Praksis 30 dager. Emnet er en del av profesjonsfaget og det gis undervisning i aktuell teori i delemnene A og B.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Frøyland, M. (2010). Mange erfaringer i mange rom: Variert undervisning i klasserom, museum og naturen. Oslo: Abstrakt forl. Bibliotek
 • Greene, R. W. (2011). Utenfor: Elever med atferdsutfordringer. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Hovdenak, S. S. & Stray, J. H. (2015). Hva skjer med skolen?: En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag. Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Stray, J. H. & Wittek, L. (Red.) (2014). Pedagogikk: En grunnbok (Del 3, 4 og 5). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Uthus, M. (Red.) (2017). Elevenes psykiske helse i skolen: Utdanning til å mestre egne liv (s. 17-200). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Bailin, S., Case. R., Coombs, J. & Daniels, L. (1999). Common misconceptions of critical thinking. Journal of curriculum studies, 31(3), s. 269-283. Bibliotek (Kompendium).
 • Bailin, S., Case. R., Coombs, J. & Daniels, L. (1999). Conceptualizing critical thinking. Journal of curriculum studies, 31(3), s. 285-302. Bibliotek (Kompendium).
 • Børhaug, K. (2017). Ei endra medborgaroppseding. Acta didactica, 11(3), s. 1-18. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Børhaug, K. (2005). Hvorfor samfunnsfag?. I K. Børhaug, A.-B. Fenner & L. Aase (Red.), Fagenes begrunnelser: Skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv (s. 171-183). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Børhaug, K. (2014). Selective Critical Thinking: A Textbook Analysis of Education for Critical Thinking in Norwegian Social Studies. Policy Futures in Education, 12(3), s. 431-444. Hentet fra journals.sagepub.com
 • Case, R. (2015). Putting Bloom's taxonomy to rest. I W. C. Parker (Red.), Social studies today: Research and practice (2. utg., s. 73-82). Routledge, Taylor & Francis Group. Bibliotek (Kompendium)
 • Dewey, J. (1939). Creative democracy: The task before us. Hentet 2018-11-27 fra www.philosophie.uni-muenchen.de
 • Englund, T. (2006). Deliberative communication: A pragmatist proposal. Journal of curriculum studies, 38(5), s. 503-520. Bibliotek (Kompendium).
 • Fjørtoft, H. (2016). Effektiv planlegging og vurdering: Læring med mål og kriterier i skolen (2. utg.). Bergen: Fagbokfolaget. Bibliotek
 • Gilstrap, R. (1991). Writing for the social studies. I J. P. Shaver (Red.), Handbook of research on social studies, teaching and learning (s. 578-586). New York: Macmillan. Bibliotek (Kompendium)
 • Gutierres, K. & Rhymes, B. (1995). Script, counterscript and underlife in the classroom: James Brown v Board of Education. Harvard educational review, 65(3), s. 445-471. Bibliotek (Kompendium).
 • Habermas, J. (1995). Tre normative demokratimodeller. I E. O. Eriksen (Red.), Deliberativ politikk: Demokrati i teori og praksis (s. 30-46). Oslo: Tano. Bibliotek (Kompendium)
 • Hassing, A. (2009). Begrebshistorie: Om at didaktisere en teoretisk tilgang til historiefaget. I P. Wiben (Red.), Historiedidaktik (1. [i.e. 2.] utg., s. 40-49). København: Columbus. Bibliotek (Kompendium)
 • Koritzinsky, T. (2014). Samfunnskunnskap: Fagdidaktisk innføring (4. utg., s. 37-72). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Koselleck, R. (1997). The temporalisation of concepts. Finnish Yearbook of Political Thought, 1, s. 16-24. Bibliotek. Hentet fra jyx.jyu.fi
 • Krejsler, J. (2001). At undervise gennem selvbestemelse: Om lærerens praksis i spændingsfeltet mellem social ingeniørkunst og sand dialog. I T. Kvernbekk (Red.), Pedagogikk og lærerprofesjonalitet (s. 49-65). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Lenz, C. (2011). Konstruksjonen av den andre - teoretiske og historiske perspektiver. I V. Moe & Ø. Kopperud (Red.), Forestillinger om jøder: Aspekter ved konstruksjonen av en minoritet 1814-1940 (s. 9-33). Oslo: Unipub. Bibliotek (Kompendium)
 • Løvlie, L. (2013). Verktøyskolen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 97(3), s. 185-198. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Midtbøen, A., Orupabo, J. & Røthing, Å. (2014). Etniske og religiøse minoriteter i læremidler: Lærer- og elevperspektiver (s. 23-78). Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Bibliotek
 • Mouffe, C. (1999). Deliberative democracy or agonistic pluralism?. Social Research, 66(3), s. 745-758. Bibliotek (Kompendium).
 • NOU 2015:8, . (2015). Fremtidens skole: Fornyelse av fag og kompetanser. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning.. Hentet fra www.regjeringen.no
 • Osler, A. & Lybaek, L. (2014). Educating "the new Norwegian we": An examination of national and cosmopolitan education policy discourses in the context of extremism amd Islamophobia. Oxford review of education, 40(5), s. 543-566. Bibliotek (Kompendium).
 • Pappas, G. F. (2012). What would John Dewey say about deliberative democracy and democratic experimentalism?. Contemporary Pragmatism, 9(2), s. 57-74. Bibliotek (Kompendium).
 • Shor, I. & Freire, P. (1987). What is the dialogical method of teaching?. Journal of Education, 169(3), s. 11-31. Bibliotek (Kompendium).
 • Skjervheim, H. (1992). Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi. I E. L. Dale (Red.), Pedagogisk filosofi (s. 65-78). Oslo: Ad Notam Gyldendal. Bibliotek (Kompendium)
 • Slagstad, R. (2018). Når OECD tar makten - om det nye, skolepolitiske kunnskapsregime. Bedre skole,. Bibliotek. Hentet 2018-11-27 fra www.utdanningsnytt.no
 • Stray, J. H. (2011). Demokrati på timeplanen (s. 73-149). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Stray, J. H. (2018). Skolens samfunnsmandat. Bedre skole,. Bibliotek. Hentet 2018-11-27 fra www.utdanningsnytt.no
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2016). Dialog og demokratisering: Overveielser omkring læreres rolle i dialoger som omhandler kontroversielle politiske og religiøse spørsmål. Nordic Studies in Education, 36(4), s. 279-294. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2017). Teaching for democracy: Transformative learning theory mediating policy and practice. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk, 3(1), s. 1-16. Hentet 2018-11-27 fra pedagogikkogkritikk.no
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2018). Skole for demokrati?: En diskusjon av betingelser for skolens demokratidannende funksjon. Utbildning och demokrati, 27(1), s. 99-113. Hentet 2018-11-27 fra www.oru.se
 • Svenkerud, S., Klette, K. & Hertzberg, F. (2012). Opplæring i muntlige ferdigheter. Nordic studies in education, 32, s. 35-49. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Westheimer, J. & Kahne, J. (2004). What kind of citizen?: The politics of educating for democracy. American educational research journal, 41(2), s. 237-269. Bibliotek (Kompendium).

LITTERATUR

 • Angell, S. I. (2016). Grunnlovsjubileet som oppsedingsprosjekt. Nytt norsk tidsskrift, 33(1-2), s. 97-110. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no

> PDF-versjon for utskrift