Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PKU503: Pastoralklinisk utdanning, 3. kurs

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Studiepoeng:20
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
2-årige masterprogrammer - Erfaringsbaser master i klinisk sjelesorg
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i den disiplinbaserte mastergraden Erfaringsbasert master i klinisk sjelesorg. Emnet kan også inngå i den erfaringsbaserte Master i praktisk teologi.
 
PKU503 er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. Læringsprosessen skjer individuelt og i gruppe. Programmet er en videre- utdanning og fokuserer på fordypning i følgende læringsområder:
 • Personlig kompetanse: Læringsprosesser som fremmer personlig modenhet og selvinnsikt
 • Teoretisk kompetanse: Læringsprosesser som fremmer sjelesorgfaglig kunnskap og innsikt
 • Integrasjonskompetanse: Læringsprosesser som fremmer sjelesorgfaglige ferdigheter, faglig modenhet og personlig integritet
 
PKU503 er et klinisk og praksisbasert emne. Det kreves derfor evne til å definere egne læringsbehov og villighet til videre utforsking og bearbeiding av egen praksis. Dette skjer i åpen dialog og prosess med læringsgruppen og veileder. Omfang (400 timer veiledet læring), struktur og innhold svarer til den høyeste internasjonale standard innen Clinical Pastoral Education (CPE), også når det gjelder krav til veiledernes kompetanse/godkjenning samt de kvalitetskrav som stilles til kursstedene.
 
Før opptak til dette emnet må man ha fullført PKU502 etter gjeldende opptakskrav, og med anbefaling fra godkjent veileder på PKU502 til videre pastoral-klinisk utdanning. Opptak skjer etter søknad på eget skjema med vedlagt egenberetning m.m., gjennom eventuelt opptaksintervju, og ved godkjenning av opptak ved de respektive kurssteder. Det overordnede ansvar for opptak har MF v/ Programutvalg for Master i klinisk sjelesorg, supplert med en representant oppnevnt av Presteforeningen.

Studiekrav

 
Følgende studiekrav gjelder:
 • Obligatorisk innlevering av skriftlige arbeider i følge emneheftet
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Studiekravene oppfylles fortløpende og dokumenteres i en samlemappe. Vurderingen er basert på studentens egne læringsmål, evne til å ta ansvar for egne læringsbehov, deltakelse i programelementene og innlevering av alle obligatoriske notater og oppgaver til samlemappen. Alle oppgavene / notatene gjennomgås fortløpende i kurstiden og gjøres til gjenstand for videre læring, enten i gruppe eller i individualveiledning.
 
Ved kursslutt avgir både studenten og PKU-veileder en skriftlig evaluering etter godkjent mal. Emnet vurderes til "bestått" eller "ikke bestått". Dersom studenten ønsker det, kan veileders sluttevaluering angi hvorvidt studenten anbefales å søke opptak på veilederutdanningen i PKU.

Læringsutbytte etter fullført emne

PKU forutsetter et læringsmiljø som fremmer faglig og personlig vekst og dannelse. Et slikt miljø kjennetegnes av gjensidig tillit, respekt, åpenhet, utfordring, konflikt, konfrontasjon, mangfold og kompleksitet.
Programelementer og virkemidler i PKU503:
 • En praksisarena som gir adekvate muligheter for klinisk læring/samtalepraksis
 • En skriftlig læringskontrakt basert på PKUs rammebetingelser, samt skriftlige målsetninger som avspeiler de generelle målsetningene for PKU503 anvendt på / tilpasset personlige læringsbehov
 • En veiledningsgruppe med 5-7 studenter der læringen tar utgangspunkt i studentenes kliniske materiale
 • Individuell veiledning
 • Undervisning / seminarer av både didaktisk og klinisk / PBL karakter
 • Gudstjenesteseminar med vekt på forkynnelsens kommunikative element
 • Litteraturstudium på til sammen min. 500 sider, valgt etter samråd med veileder
 • Samtalegruppe som integrerende element, med fokus på de personlige tema som aktualiseres i rollen som sjelesørger og i møte med gruppen og utdanningen for øvrig
 
Læringsområdene i PKU503 er knyttet til videre fordypning innenfor følgende 3 områder: Integrasjonskompetanse, teoretisk kompetanse og personlig kompetanse. Siden PKU er prosesslæring / klinisk læring over tid, defineres disse tre læringsområdene likt for PKU501/502/503, men konkrete læringsmål og vektleggingen av hvert tema vil være forskjellig for de tre trinnene.
Læringsområdene vil naturlig gripe inn i hverandre. Læringsmål fra PKU501/502 vil som regel vil videreføres på PKU503-nivået.
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om hovedretninger innen sjelesorgfaget, historisk og aktuelt samt evne til å kunne artikulere eget ståsted i forhold til trekk og tendenser i vår egen tid
 • God kunnskap om grenser, makt og myndighetsutøvelse i profesjonelle relasjoner
 • Kunnskap om relevant teori innenfor religionspsykologi og hermeneutikk som ressurs i klinisk arbeid
 
FERDIGHETER
Studenten har:
 • Fordypet evne til å lytte og fortolke konfidentens følelser, ord og handlinger i lys av teori og sosio-kulturell kontekst
 • Fordypet evne til innsiktsfull og ansvarlig utøvelse av sjelesorg, med tydelig profesjonell kommunikasjon som kjennetegn
 • Evne til grundig teologisk refleksjon over klinisk kasuistikk på en slik måte at teori og praksis, liv og lære kan sammenholdes og gjensidig utfordre hverandre
 • Evne til å inngå aktivt, med trygghet og tydelighet i rollen som sjelesørger, i tverrfaglig samhandling
 
GENERELL KOMPETANSE
 • Høy bevissthet om sjelesørgeriske profesjonsholdninger knyttet til emosjonell tilgjengelighet og adekvat bruk av personlige erfaringer
 • Høy bevissthet om egne holdninger knyttet til spørsmål om nærhet/avstand, respekt for egne og andres grenser/integritet
 • Høy bevissthet om positive og problematiske sider ved bruk av pastoral omsorg, myndighet og autoritet
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

SUPPLERENDE LITTERATUR
 • Dykstra, R. C. (Red.) (2005). Images of pastoral care: Classic readings. St. Louis, Mo.: Chalice Press. Bibliotek
 • Grevbo, T. J. S. (2006). Sjelesorgens vei: En veiviser i det sjelesørgeriske landskap - historisk og aktuelt (s. 302-408). Oslo: Luther. Bibliotek
 • Hunsinger, D. v. D. (1995). Theology and pastoral counseling: A new interdisciplinary approach. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek
 • Lartey, E. Y. (2006). Pastoral theology in an intercultural world. Peterborough: Epworth. Bibliotek
 • Pattison, S., Woodward, J. B. & Patton, J. (Red.) (2000). Approaches and methods in pastoral and practical theology. I The Blackwell reader in pastoral and practical theology (s. 73-145). Oxford: Blackwell. Bibliotek
 • Schipani, D. S. & Bueckert, L. D. (Red.) (2006). Spritual caregiving in the hospital. Kitchener, Ont.: Pandora Press.
 • Stairs, J. (2000). Listening for the soul: Pastoral care and spiritual direction. Minneapolis, Minn.: Fortress Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift