Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PKU502: Pastoralklinisk utdanning, 2. kurs

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Studiepoeng:20
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
2-årige masterprogrammer - Erfaringsbaser master i klinisk sjelesorg
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i den disiplinbaserte mastergraden Erfaringsbasert master i klinisk sjelesorg. Emnet kan også inngå i den erfaringsbaserte Master i praktisk teologi.
 
PKU502 er et klinisk og praksisbasert emne. Det kreves evne til å definere egne læringsbehov og villighet til videre utforsking og bearbeiding av egen praksis. Dette skjer i åpen dialog og prosess med læringsgruppen og veileder.
Omfang (400 timer veiledet læring), struktur og innhold svarer til den høyeste internasjonale standard innen Clinical Pastoral Education (CPE), også når det gjelder krav til veiledernes kompetanse/godkjenning samt de kvalitetskrav som stilles til kursstedene.Før opptak til dette emnet må man ha fullført PKU501 med anbefaling til videre PKU fra veileder på PKU501.
 
Opptak skjer etter søknad på eget skjema vedlagt egenberetning m.m., gjennom opptaks-intervju og ved godkjenning av opptak ved den institusjon der studenten skal ha sin kliniske praksis. Det overordnede ansvar for opptak har MF v/ Programutvalg for Master i klinisk sjelesorg supplert med en representant oppnevnt av Presteforeningen.
 
Undervisning i emnet tilbys normalt hvert høst-/vårsemester ved godkjente kurssteder som MF har samarbeid med. Fra tid til annen gis PKU502 også med utvidet tidsramme (deltid over 9 måneder). Undervisningsgruppene kan bestå av studenter på alle 3 PKU-nivå.

Studiekrav

 
Følgende studiekrav gjelder:
 • Obligatorisk innlevering av skriftlige arbeider i følge emneheftet
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Studiekravene oppfylles fortløpende og dokumenteres i en samlemappe. Vurderingen er basert på studentens egne læringsmål, evne til å ta ansvar for egne læringsbehov, deltakelse i programelementene og innlevering av alle obligatoriske notater og oppgaver til samlemappen. Alle oppgaver / notater gjennomgås fortløpende i kurstiden og gjøres til gjenstand for videre læring, enten i gruppe eller i individualveiledning.
 
Ved kursslutt avgir både studenten og PKU - veileder en skriftlig evaluering etter godkjent mal. Emnet vurderes til "bestått" eller "ikke bestått". Vurderingen vil også angi hvor vidt studenten anbefales å fortsette studiet til PKU503- nivået.

Læringsutbytte etter fullført emne

PKU forutsetter et læringsmiljø som fremmer faglig og personlig vekst og dannelse. Et slikt miljø kjennetegnes av gjensidig tillit, respekt, åpenhet, utfordring, konflikt, konfrontasjon, mangfold og kompleksitet.
 
Programelementer og virkemidler i PKU502:
 • En praksisarena som gir adekvate muligheter for klinisk læring/samtalepraksis
 • En skriftlig læringskontrakt basert på PKUs rammebetingelser, samt skriftlige målsetninger som avspeiler de generelle målsetningene for PKU502 anvendt på / tilpasset personlige læringsbehov
 • Veiledningsgruppe med 5-7 studenter der læringen tar utgangspunkt i studentenes kliniske materiale
 • Individuell veiledning
 • Undervisning / seminarer av både didaktisk og klinisk karakter
 • Gudstjenesteseminar med vekt på forkynnelsens kommunikative element
 • Litteraturstudium på til sammen min. 500 sider, valgt etter samråd med veileder
 • Samtalegruppe som integrerende element, med fokus på de personlige tema som aktualiseres i rollen som sjelesørger og i møte med gruppen og utdanningen for øvrig
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • God kunnskap om en større bredde av sjelesørgeriske virkemidler, inklusive adekvat bruk av Bibel, bønn og ritualer
 • Kunnskap om konfliktbearbeiding, konfrontasjon og kriseintervensjoner
 • Kunnskap om kontekstuelle forhold som gir betingelser for sjelesorg til mennesker av ulik bakgrunn, i ulike livssituasjoner, faser og kriser
 • Kunnskap om ulike perspektiver på samtalemetodikk og relasjonsdynamikk
 
FERDIGHETER
Studenten har:
 • Fordypet evne til å artikulere en pastoral selvforståelse i samsvar med egne forutsetninger, teologi og sjelesørgerisk erfaring
 • God evne til å initiere og vedlikeholde gode kollegiale og tverrfaglige samarbeidsrelasjoner, preget av gjensidighet, åpenhet og myndighet
 • God evne til kritisk refleksjon over egen sjelesørgerisk praksis
 • God evne til praktisk anvendelse av samtale metodikk
 
GENERELL KOMPETANSE
Studenten har:
 • God bevissthet om egne følelser og følelsenes betydning i møtet med konfidenten
 • Fordypet bevissthet om egen religiøs bakgrunn, spiritualitet og gudserfaring
 • God evne til å motta veiledning, delta aktivt i gruppeprosesser og å holde tidsfrister for arbeidskrav
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

SUPPLERENDE LITTERATUR
 • Bergstrand, G. (2002). En själasörjares dilemma. Stockholm: Natur och kultur. Bibliotek
 • Dykstra, R. C. (Red.) (2005). Images of pastoral care: Classic readings. St. Louis, Mo.: Chalice Press. Bibliotek
 • Eide, Ø. M. (2008). Det bærekraftige bibelord: Fra debatten om Bibelens rolle i den sjelesørgeriske samtalen. Tidsskrift for sjelesorg, (2), s. 94-109. Bibliotek.
 • Engedal, L. G. (2008). Sjelesorgens teologiske forankring og egenart: Bidrag til refleksjon. Tidsskrift for sjelesorg, 28(2), s. 76-93. Bibliotek.
 • Grevbo, T. J. S. (2013). Guds masker i sjelesorgen: Hvordan forholde seg til den guddommelige maskebruken, teoretisk og praktisk? (Rev. utg.). [Oslo]: Luther : Høyskolen Diakonova. Bibliotek
 • Patton, J. (1993). Pastoral care in context: An introduction to pastoral care. Louisville, Ky.: Westminster/John Knox. Bibliotek
 • Schipani, D. S. (2003). The way of wisdom in pastoral counseling. Elkhart, Ind.: Institute of Mennonite Studies. Bibliotek
 • Stifoss-Hanssen, H. (2007). Ritualenes psykologiske og helbredende funksjon. I M. Bunkholt (Red.), Møtet med den andre (s. 45-58). Oslo ,: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift