Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PKU501: Pastoralklinisk utdanning, 1. kurs

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Studiepoeng:20
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
2-årige masterprogrammer - Erfaringsbaser master i klinisk sjelesorg
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i den disiplinbaserte mastergraden Erfaringsbasert master i klinisk sjelesorg. Emnet kan også inngå i den erfaringsbaserte Master i praktisk teologi.
 
PKU501 er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. Læringsprosessen skjer individuelt og i gruppe. Programmet er en videreutdanning og fokuserer på følgende læringsområder:
 • Personlig kompetanse: Læringsprosesser som fremmer personlig modenhet og selvinnsikt
 • Teoretisk kompetanse: Læringsprosesser som fremmer sjelesorgfaglig kunnskap og innsikt
 • Integrasjonskompetanse: Læringsprosesser som fremmer sjelesorgfaglige ferdigheter, faglig modenhet og personlig integritet
 
PKU501 er et klinisk og praksisbasert emne hvor det kreves motivasjon til å arbeide med egne læringsbehov og villighet til å utforske egen praksis i prosess og åpen dialog med læringsgruppen og veileder. Omfang (400 timer veiledet læring), struktur og innhold svarer til den høyeste internasjonale standard innen Clinical Pastoral Education (CPE), også når det gjelder krav til veiledernes kompetanse/godkjenning og kvalitetskrav som stilles til kursstedene.
 
Før opptak til dette emnet må man ha fullført enten cand.theol.-graden (inkludert praktikum), master i teologi / kristendomsksunnskap, mastergrad i diakoni eller tilsvarende der sjelesorg inngår i grunnutdanningen. Det kreves to års praksis fra kirkelig tjeneste.
 
Videre kreves det at man har forutsetninger for å nyttiggjøre seg en prosessorientert / klinisk læringsmodell og har grunnleggende forutsetninger for å ta hånd om praksisinstitusjonenes konfidenter på en forsvarlig måte.
Opptak skjer etter søknad på eget skjema vedlagt egenberetning m.m., gjennom opptaks-intervju og ved godkjenning av opptak ved de respektive kurssteder. Det overordnede ansvar for opptak har MF v/ Programutvalg for Master i klinisk sjelesorg supplert med en representant oppnevnt av Presteforeningen.

Studiekrav

 
Følgende studiekrav gjelder:
 
 • Obligatorisk innlevering av skriftlige arbeider i følge emneheftet
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Studiekravene oppfylles fortløpende og dokumenteres i en samlemappe. Vurderingen er basert på studentens egne læringsmål, evnen til å ta ansvar for egne læringsbehov, deltakelse i programelementene og innlevering av alle obligatoriske notater og oppgaver til samle-mappen. Alle skriftlige oppgaver / notater gjennomgås fortløpende i kurstiden og gjøres til gjenstand for videre læring, enten i gruppe eller i individualveiledning.
 
Ved kursslutt avgir både studenten og PKU-veileder en skriftlig evaluering etter godkjent mal. Emnet vurderes til "bestått" eller "ikke bestått". Vurderingen vil også angi hvor vidt studenten anbefales å fortsette studiet til PKU502 nivået.

Læringsutbytte etter fullført emne

PKU forutsetter et læringsmiljø som fremmer faglig og personlig vekst og dannelse. Et slikt miljø kjennetegnes av gjensidig tillit, respekt, åpenhet, utfordring, konflikt, konfrontasjon, mangfold og kompleksitet. Læringsområdene er knyttet til følgende tre grunnleggende læringsområder: Personlig kompetanse, teoretisk kompetanse og integrasjonskompetanse. Siden PKU er prosesslæring / klinisk læring over tid, defineres disse tre læringsområder likt for PKU501, 2 og 3, men konkrete læringsmål og vektleggingen av hvert læringsområde vil være forskjellig for de tre trinnene. Læringsområdene vil naturlig gripe inn i hverandre. Mål fra PKU502/3 vil derfor for noen studenter aktualiseres på PKU501.
 
Programelementer og virkemidler i PKU501:
 
 • En praksisarena som gir adekvate muligheter for klinisk læring/samtalepraksis
 • En skriftlig læringskontrakt basert på PKUs rammebetingelser, samt skriftlige målsetninger som avspeiler de generelle målsetningene for PKU501 anvendt på / tilpasset personlige læringsbehov
 • En veiledningsgruppe med 5-7 studenter der læringen tar utgangspunkt i studentenes kliniske materiale
 • Individuell veiledning
 • Undervisning / seminarer av både didaktisk og klinisk karakter
 • Gudstjenesteseminar med vekt på forkynnelsens kommunikative element
 • Litteraturstudium på min. 500 sider, valgt etter samråd med veileder
 • Samtalegruppe som integrerende element, med fokus på de personlige tema som aktualiseres i rollen som sjelesørger og i møte med gruppen og utdanningen for øvrig
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om egen trostradisjon og teologi
 • kunnskap om hovedretninger innen sjelesorgfaget, historisk og aktuelt
 • kunnskap om relevante samfunnsvitenskapelige fortolkninger av menneskelig adferd
 • kunnskap om dynamiske faktorer i samspillet mellom konfident og sjelesørger
 
FERDIGHETER
Studenten har:
 • god evne til å initiere, administrere, fordype og avslutte sjelesorgrelasjoner
 • evne til en empatisk og aksepterende grunnholdning som sjelesørger
 • evne til aktiv lytting og respektfull respons som sjelesørger
 • evne til å holde kliniske erfaringer og teologiske kunnskaper sammen på en integrert måte
 
GENERELL KOMPETANSE
Studenten har:
 • god bevissthet om egen identitet og funksjon som sjelesørger i lys av egen historie, personlighet og tro
 • god bevissthet om hvordan egen være- og arbeidsmåte virker på andre
 • bevissthet om egne mål for personlig og faglig videreutvikling
 • evne til å nyttiggjøre seg læring og veiledning i PKU

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

SUPPLERENDE LITTERATUR
 • Bergstrand, G. (1998). Med livet som redskap: Sex själavårdare berättar. Örebro: Libris. Bibliotek
 • Bergstrand, G. & Lidbeck, M. (1997-1998). Själavård (Vol. 1-2). Stockholm: Verbum.
 • Doehring, C. (2006). The practice of pastoral care: A postmodern approach. Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek
 • Dykstra, R. C. (Red.) (2005). Images of pastoral care: Classic readings. St. Louis, Mo.: Chalice Press. Bibliotek
 • Engedal, L. G. (2004). Kristen sjelesorg i en postmoderne kultur: Utfordringer og muligheter. I B. Wiedel & M. Ekedahl (Red.), Mötet med den splittrade människan: Om själavård i postmodern tid (s. 19-72). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Gerkin, C. V. (1984). The Living human document: Re-visioning pastoral counseling in a hermeneutical mode. Nashville: Abingdon Press. Bibliotek
 • Lyall, D. (2001). Integrity of pastoral care. London: SPCK. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift