Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI5840: Koptisk 2

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Christian Bull (Christian.Bull@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master in History of Religions
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI).
 
Dette emnet bygger på PHI5830 Koptisk 1. PHI5110Emnet" title="https://www.mf.no/studiekatalog/emne/PHI5110Emnet">www.mf.no skal gi økt forståelse for Koptisk grammatikk og skrift, og evne til å arbeide selvstendig med koptiske tekster.
 
Emnet tilbys også som bacheloremne, PHI2840 , for studenter uten fullført bachelorgrad.
 
Arbeidsform og organisering:
Undervisning går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av undervisningen er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 1,5 sider originaltekst hver uke. Noe av dette vil bli gjennomgått i timene, mens noe vil være til selvstudium. Studentene forventes også å lese bakgrunnslitteratur om tekstene som leses, og sette seg inn i tekstenes komposisjons- og manuskripthistorie.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha bestått PHI5830.

Overlappende emner

PHI5840 overlapper med PHI2840. En slik faglig overlapping medfører at:
  • studenter som har PHI2840 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5840 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se canvas for detaljer).
  • delta i evalueringen av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1.mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av koptiske tekster til norsk og grammatisk analyse av deler av teksten.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
  • Inngående kunnskap i koptisk språk og grammatikk
  • god kunnskap om et utvalg av tekster i koptisk
  • god kunnskap om komposisjons- og manuskripthistorien til de enkelte tekster som leses i emnet
  • et grunnleggende ordforråd i koptisk
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
  • lese og oversette korte, enkle tekster i koptisk uten hjelpemidler
  • lese og oversette lengre tekstutdrag i koptisk ved hjelp av filologiske hjelpemidler

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift