Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI5830: Koptisk 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master in History of Religions
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). 
  
Emnet gir en innføring i den klassiske, sahidiske dialekten av koptisk, som gjør studenten i stand til å lese tekster på egen hånd med ordbok. Emnet består av en gjennomgang av en grunnleggende innføringsbok i koptisk, samt lesning av utdrag fra koptiske tekster, blant annet fra ørkenfedrenes ordspråk, apokryfe apostelgjerninger, og de gnostiske Nag Hammadi tekstene.
  
Arbeidsform og organisering: 
Emnet går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av emnet er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 30 sider av en lærebok i grammatikk hver uke, som en forberedelse til en dobbelttime tekstlesning med grammatisk analyse. Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og kulturhistoriske emner er også del av pensum. 
 
 
Emnet tilbys også som bacheloremne, PHI2830 Koptisk 1. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI2830.

Overlappende emner

PHI5830 overlapper med PHI2830. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI2830 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5830 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten: 
  • Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se Canvas for detaljer). 
  • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret. 
  
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november. 

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes basert på 1 ukes hjemmeeksamen, og vurderes med karakteren «bestått» / «ikke bestått». Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av klassiske koptiske tekster til norsk, grammatisk analyse og spørsmål om språkhistoriske og kulturhistoriske emner. 

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap 
Studenten har: 
  • ingående kunnskap om det grammatiske systemet i koptisk 
  • god kunnskap om koptisk språkhistorie 
  • god kunnskap om kultur og tekstradisjoner formidlet gjennom det koptiske språket 
  
Ferdigheter 
Studenten kan: 
  • lese og oversette enkle tekster på koptisk
  • bruke standard hjelpemidler for å analysere koptisk 
  • gjøre rede for generelle trekk i koptisk språkhistorie og kulturelle sider ved teksttradisjonen 

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift