Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI5550: Semittisk og afroasiatisk filologi 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master in History of Religions
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på nettsidene www.mf.no og www.philology.no
 
Emnet er et tilbud til viderekomne studenter som har forkunnskaper tilsvarende minimum ett års filologiske studier i hebraisk, arabisk, arameisk, gammelegyptisk eller et annet semittisk eller afroasiatisk språk. Målet er at studenten skal forbedre sine leseferdigheter og bli bedre kjent med ulike filologiske hjelpemidler.
 
Emnet gir grunnlag for å ta PHI5559 Semittisk og afroasiatisk filologi 2 (våren).
 
Det tilbys også en bachelor-variant av emnet for enkeltemnestudenter eller studenter med opptak til et av MFs bachelorprogrammer. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for bacheloremnet PHI2550.
 
 
Arbeidsform og organisering
Emnet er basert på selvstudium med individuell veiledning etter avtale. Det gis ikke undervisning i emnet som sådan, men studenter kan følge løpende forskningsseminarer innenfor emnets fagkrets. En oversikt over gjeldende seminarer finnes på nettsiden www.philology.no
 
Med utgangspunkt i selvstudium, veiledning og deltakelse ved relevante seminarer skal studenter i løpet av semesteret utarbeide en individuell skriftlig oppgave og oversette en selvvalgt originaltekst med filologiske kommentarer.
 
Forkunnskaper:
For å melde seg opp i emnet må studenten ha generell studiekompetanse samt en bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse i filologi, religion, teologi eller et tilgrenset fag. I tillegg må studenten dokumentere forkunnskaper tilsvarende bestått eksamen i minimum et års filologisk studium av hebraisk, arabisk, arameisk, gammelegyptisk eller et annet semittisk eller afroasiatisk språk. Forkunnskapene skal minst være på nivå med bestått eksamen i begge emnene PHI2151 / PHI5151 Klassisk arabisk 1 + PHI2152 / PHI5152 Klassisk arabisk 2.

Overlappende emner

PHI5550 overlapper med PHI2550. En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har PHI2550 fra før vil få 0 poeng uttelling for PHI5550 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 
Studenter som tidligere har tatt tilsvarende emne på 15 studiepoeng ved MF må være forberedt på overlapp og redusert omfang av godskrevne poeng for dette emnet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere og få godkjent en disposisjon til en individuell skriftlig oppgave innen en gitt frist.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes basert på en individuell skriftlig oppgave som består av to elementer: (a) en
kommentert oversettelse av en kort selvvalgt kildetekst og (b) en skriftlig oppgave (ca. 2500–3500 ord) om et tema tilknyttet den valgte kildeteksten. Besvarelsen vurderes med karakter A–F.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • en god forståelse av hvordan semittiske og/eller afroasiatiske tekster kan studeres med filologiske metoder
 • inngående kunnskap om semittiske og/eller afroasiatiske teksters ordforråd, sjangre og tematikk
 • inngående kunnskap om semittisk og/eller afroasiatisk kulturhistorie
 • inngående kjennskap til akademiske arbeider innenfor studier av semittisk og/eller afroasiatisk språk og litteratur
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • beskrive og drøfte hovedtrekkene i den filologiske tilnærming til semittiske og/eller afroasiatiske tekster
 • lese, oversette og kommentere ulike semittiske og/eller afroasiatiske tekster med hjelpemidler (ordbok og referansegrammatikk)
 • gi en analytisk fremstilling av generelle trekk i semittisk og/eller afroasiatisk kulturhistorie
 • delta i faglige diskusjoner innenfor studier av semittisk og/eller afroasiatisk filologi

Merknad til litteraturlisten

Litteraturliste til de enkelte seminarene finnes på nettsiden www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift